Høringsuttalelser

Finn Fornybar Norge sine høringssvar på alt fra lovforslag til tekniske forskrifter.

 1. Høring om forslag til forlengelse av midlertidig forskrift om bruk av flaskehalsinntekter

  Fornybar Norge mener det må gis tariffstøtte til kunder i høyprisområder. En slik tariffstøtte er ikke sannsynlig å få hensyntatt i Statsbudsjettet for 2024. Det er derfor nødvendig å videreføre den midlertidige forskriften om bruk av flaskehalser ut 2024 for å sikre at kunder i høyprisområder skal få tariffstøtte også i 2024.

 2. Høringssvar til Nå er det alvor – Totalberedskapskommisjonen

  Fornybar Norge påpeker i vårt høringssvar på at kommisjonens rapport, og spesielt kapitel 14, gir en god virkelighetsbeskrivelse av norsk kraftsektor og de utfordringer og muligheter vi som samfunn står ovenfor. Som kommisjonen selv skriver under punkt 14.5.3 må det gjennomføres et nasjonalt løft for å sikre nok tilstrekkelig fornybar energi.

 3. Høringssvar KVU for nettforsterkning mellom Sørlandet og Østlandet

  Det fremstår som helt klar at det er behov for å forsterke transmisjonsnettet mellom Østlandet og Sørlandet, og at dette haster. Fornybar Norge støtter at Statnett går videre med konseptet om å forsterke nettet på land. Samtidig mener vi at Statnett bør videreutvikle konseptet med havvind fra Sørlige Nordsjø til Grenlandsområde som hybridforbindelse. Her er Fornybar Norges høringssvar.

 4. Høring om kraftrasjoneringsforskriften

  Fornybar Norge vil påpeke at forslaget til ny kraftrasjoneringsforskrift er en forbedring av gjeldende forskrift. Dette gjelder både med tanke på struktur og tydeliggjøring av ulike aktørers oppgaver og ansvar i ulike faser frem mot en rasjoneringssituasjon, samt når kraftrasjonering er iverksatt.

 5. Forslag til endringer i forskrift om utslippskrav til kjøretøy ved offentlig anskaffelse til veitransport

  Fornybar Norge mener hensynet til beredskap og personellets sikkerhet knyttet til vår mest samfunnskritiske infrastruktur, ikke er tilstrekkelig vektlagt og hensyntatt i forslag til endring i forskrift. Gitt den anstrengte sikkerhetspolitiske situasjonen og viktigheten av beredskap for bortfall i energiforsyningen, mener Fornybar Norge at det er avgjørende at nettselskapene, energientreprenørene, leverandørindustrien og kraftprodusentene som et minimum gis dispensasjon fra regelverk når det gjelder beredskapskjøretøy.

 6. Fornybar Norges innspill til Naturrisikoutvalget

  Naturrisikoutvalget ble oppnevnt av regjeringen i juni 2022 og skal levere sin utredning (NOU) innen 31. desember 2023. Her er Fornybar Norges innspill til utvalget.

 7. Høringssvar: Forslag til politikk for å bedre tilstanden til villrein i Norge

  Fornybar Norge anerkjenner fullt ut betydningen av å ivareta villrein, som er klassifisert som nær truet på Norsk rødliste for arter, og er opptatt av at kunnskap skal ligge til grunn for villreinforvaltningen.

 8. Høringssvar - EUs Net Zero Industry Act

  Fornybar Norges svar på forslaget fra EU-kommisjonen 16. mars 2023, Net Zero Industry Act, parallelt med Critical Raw Material Act som sammen er EUs grønne industriplan.

 9. Innspill til oppfølgingen av NOU 2023:3 Mer av alt - raskere

  Energikommisjonens innstilling bekrefter at Norge er bakpå med utvikling av ny kraftproduksjon og nytt nett. Den er krystallklar på at Norge trenger mye mer fornybar energi, og at vi må komme i gang raskt med ny produksjon av hensyn til både industri, klima og ønske om lavere strømpris.

 10. Høringsuttalelse – endring av forskrift om offentlige anskaffelser

  Fornybar Norge viser til forslag til forskriftsendringer som skjerper miljøkravene ved offentlige anskaffelser. Vi er positive til regelendringer som skjerper vektleggingen av miljø ved offentlige innkjøp. En regelendring må sette et tydelig miljøpreg på planleggingsfasen av offentlige anskaffelser, og bidra til å styrke konkurransekraften til bedrifter som prioriterer klima, miljø og bærekraft.

 11. Høring: Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft

  Fornybar Norge ønsker et transparent og ryddig skattesystem for næringen som både legger til rette for investeringer og bidrar til verdideling med storsamfunn og vertskommuner. Fornybar Norge er ikke prinsipielt avvisende til en nøytralt utformet grunnrenteskatt.

 12. Høring til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til vindkraft på land

  Svar på høring: Forslag fra Kommunal- og distriktsdepartementet og Olje- og energidepartementet til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til vindkraft på land.