Positivt at EU-kommisjonen vil bevare dagens markedsmodell

Publisert

European flags in front of EP Building in Strasbourg.

EU-kommisjonen har lagt frem sitt forslag til reform av det europeiske kraftmarkedet. Vi er positive til at EU-kommisjonen ikke ønsker å endre fundamentene i det europeiske kraftmarkedet, men er bekymret for hva forslaget kan bety for den videre utviklingen av det nordiske finansielle fremtidsmarkedet for kraft.

EU-kommisjonen la 14. mars 2023 frem sitt forslag til reform av det europeiske kraftmarkedet. Fornybar Norge har nå levert høringssvar til Olje- og energidepartementet om EU-kommisjonens forslag til kraftmarkedsreform. Gjennom forslag til to forordninger foreslår EU-kommisjonen konkrete endringer i det europeiske regelverket om kraftmarkedets utforming (markedsdesign) og i regelverket som skal sikre integritet og transparens i engrosmarkedet (REMIT). 

– Det viktigste i EU-kommisjonens forslag er egentlig det som ikke er foreslått endret. EU-kommisjonens forslag er tydelig på at de grunnleggende fundamentene skal ligge fast, og at vi må bevare og videreutvikle dagens markedsmodell, sier direktør for produksjon, marked og energiomstilling Toini Løvseth.

I stedet for å foreslå strukturelle endringer i den grunnleggende markedsmekanismen, har EU-kommisjonen foreslått tiltak for å bedre prissikringsmulighetene slik at produsenter og forbrukere som ønsker det kan skjermes fra de kortsiktige prissvingningene i engrosmarkedet.  

– Høye og svingende strømpriser har minnet oss om viktigheten av gode prissikringsmuligheter for alle aktører. Også i Norge bør vi nå se på hvordan vi kan forbedre disse på en god måte som hensyntar samspillet mellom de ulike markedene, fortsetter Løvseth.   

I høringssvaret til Olje- og energidepartementet forklarer Fornybar Norge at det likevel er deler av EU-kommisjonens forslag som er bekymringsfulle. Det er for eksempel uklart hva forslaget vil innebære for den videre utviklingen av det finansielle fremtidsmarkedet for kraft. Videre foreslår EU-kommisjonen en del svært detaljerte bestemmelser om sluttbrukermarkedet som det ikke er hensiktsmessig å spesifisere på europeisk nivå. Eksempelvis er Fornybar Norge skeptiske til at strømleverandører over en viss størrelse skal være pålagt å tilby fastprisavtaler, og at medlemsland skal kunne kreve at deres prissikringsstrategier skal være knyttet til spesifikke instrumenter.   

EU-kommisjonen har foreslått at medlemslandene skal legge til rette for Power Purchase Agreements (PPA) og at sluttbrukere skal ha rett til å inngå en fastprisavtale. Fornybar Norge er enig i at forbrukere som ønsker det bør ha mulighet til å inngå langsiktige avtaler. Samtidig har energikrisen skapt økt bevissthet blant strømforbrukerne, og dette kan skape momentum i utviklingen av smarte og innovative løsninger og bidra til at vi får realisert forbrukerfleksibiliteten som systemet trenger. Videre bør ikke fysiske fastprisavtaler og PPAer favoriseres på bekostning av finansielle avtaler. 

Fornybar Norge ønsker en mest mulig markedsbasert utvikling av kraftsystemet, men støtter at eventuelle subsidier i form av direkte prisstøtte til nærmere angitte teknologier skal gis gjennom tosidige differansekontrakter, slik EU-kommisjonen har foreslått.  

Videre prosess i EU

EU-kommisjonens lovforslag skal nå behandles av Rådet og EU-parlamentet. Saken har høy prioritet og saksbehandlingen vil gå raskere enn normalt. Det er ventet at endelig regelverk kan være vedtatt mot slutten av året eller første kvartal 2024. 

 

Les mer om den videre behandlingen av EU-kommisjonens lovforslag her:

Her kan du lese Nordeneergis posisjonsnotat om det finansielle fremtidsmarkedet   

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde av