Bransjenorm for opprinnelsesmerket strøm

Bransjenormen skal bidra til riktig og enhetlig markedsføring og kommunikasjon av opprinnelsesmerket strøm og opprinnelsesgarantier. Kundene skal forstå hva de oppnår ved å velge opprinnelsesmerkede strømavtaler. (April 2021)

Anvendelse

Bransjenormens anbefalinger er en veiledning for strømleverandører og andre aktører som markedsfører opprinnelsesmerket strøm og opprinnelsesgarantier. Selskap som bekrefter at de følger bransjenormen og/eller markedsfører seg med henvisning til bransjenormen må følge normens retningslinjer.

Selskapene som ønsker å følge bransjenormen må i praksis sørge for å:

  1. Følge bransjenormens krav til markedsføring og kommunikasjon
  2. Følge bransjenormens krav til revisjon og dokumentasjon

Utvikling og administrasjon av bransjenormen

Bransjenormen er utviklet av Energi Norge og representanter fra LOS, Entelios, Statkraft, Kinect Energy, Ecohz, Becour, Skagerak Energi, Fjordkraft og Glitre Energi. Oslo Economics har bidratt som konsulent.

Bransjenormen administreres og følges opp av Fornybar Norge.

Definisjoner av opprinnelsesgarantier og opprinnelsesmerket strøm

En opprinnelsesgaranti er et bevis på at en viss mengde strøm, 1 MWh, er produsert fra en spesifisert energikilde, i et gitt år. Opprinnelsesgarantiene er merket med informasjon som kjennetegner produksjonen. For eksempel er opprinnelsesgarantiene merket med hvilket kraftverk de stammer fra, hvor gammelt kraftverket er, og hvilken teknologi det er snakk om (for eksempel vannkraft eller vindkraft). Opprinnelsesmerket strøm er strøm knyttet til en strømavtale der strømleverandøren kjøper opprinnelses­garantier tilsvarende kundens strømforbruk.

Nytten av opprinnelsesmerket strøm for kundene

Opprinnelsesmerket strøm kan gi flere nyttevirkninger for privatpersoner og bedrifter. For eksempel kan:

  • Privatpersoner ha nytte av opprinnelsesmerket strøm for å kunne vise sin støtte og preferanse for fornybar kraftproduksjon. Videre kan de ha nytte av dokumentasjon på at det har blitt produsert fornybar kraftproduksjon tilsvarende eget forbruk
  • Bedrifter ha samme nytte av opprinnelsesmerket strøm som privatpersoner, men i tillegg vil bedrifter kunne ha nytte av dette i markedsføringssammenheng og som en sentral del av sine miljø- og klimarapporter.

Systemet for opprinnelsesgarantier og varedeklarasjoner

EUs elmarkedsdirektiv[1] stiller krav om at strømleverandører opplyser om opprinnelsen til leveranser av strøm til sine kunder på en forståelig og tydelig sammenlignbar måte. EUs fornybardirektiv[2] krever at strømleverandører i alle medlemsland bruker opprinnelsesgarantier til å dokumentere andelen fra fornybare kilder.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) forvalter ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjoner i Norge. Statnett er utnevnt til registeransvarlig og har dermed ansvar for utstedelse av og transaksjoner med opprinnelsesgarantier i Norge.

[1] https://www.europalov.no/rettsakt/elektrisitetsdirektiv-2009-tredje/id-385

[2] https://www.europalov.no/rettsakt/fornybardirektivet-2009-om-okt-bruk-av-fornybar-energi/id-874

Bransjenormens krav til markedsføring og kommunikasjon av opprinnelsesmerket strøm

Bransjenormen har som formål å bidra til riktig og enhetlig markedsføring og kommunikasjon av opprinnelses­merket strøm og bruk av opprinnelsesgarantier. Selskap som bekrefter at de følger bransjenormen og/eller markedsfører seg med henvisning til normen må følge retningslinjene.

Bransjenormen stiller samme krav som markedsføringsloven: Alle påstander som brukes i markedsføring av opprinnelsesmerket strøm skal kunne dokumenteres og skal gi forbrukeren et riktig helhetsinntrykk. For eksempel gir normen følgende retningslinjer for markedsføring av:

  • Produksjonsvirkninger: Strømleverandører kan markedsføre at kjøp av opprinnelsesmerket strøm dokumenterer at det produseres strøm av en viss type, tilsvarende kundens forbruk.
  • Finansielle virkninger: Strømleverandører kan markedsføre at kjøp av opprinnelsesgarantier gir økte inntekter til produsenter av fornybar strøm.
  • Miljøvirkninger: Strømleverandører skal ikke komme med generelle påstander som gir uttrykk for at strømmen kunden kjøper har spesielle miljøfortrinn fremfor den strømmen kunden kan kjøpe av andre strømleverandører. Der det er aktuelt skal det refereres til hvilken beregningsmetode som er lagt til grunn for påstander om utslippsvirkninger og andre miljøvirkninger.
  • Virkningene av ikke å kjøpe opprinnelsesgarantier: Strømleverandører og andre aktører skal avstå fra å komme med påstander om virkningene av ikke å kjøpe opprinnelsesmerket strøm, med unntak av å vise til varedeklarasjon for strømleverandører som NVE beregner.

I tillegg stiller bransjenormen noen krav til revisjon og dokumentasjon. Aktører som viser til bransjenormen, skal dokumentere og revidere sammenhengen mellom innløste opprinnelsesgarantier og salg av opprinnelsesmerket strøm.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

 

Profilbilde Camilla Vedeler