Fornybarometeret mars 2021

Status for fornybarnæringen i mars 2021.

Illustrasjon: Hanne Berkaak / byHands.

Sammendrag

Fornybarometeret 2021 viser at fornybarandelen i Norge er historisk høy, og at fornybarnæringene bidrar med stadig flere arbeidsplasser og større verdiskapning. 98 % av den elektriske kraften produsert i Norge kommer fra fornybar energi. 50,5 % av all energibruk i Norge er fornybar. Globalt er Island og Sverige de eneste landene hvor fornybar energi i prosent utgjør en større del av samlet energibruk.

Mer fornybar gir lavere utslipp

Økt bruk av fornybar energi er en viktig årsak til at de norske klimagassutslippene går nedover. I 2019 var utslippene 3,7 prosent lavere enn i 2018, og 2,3 prosent under 1990-nivået. Særlig i transportsektoren og industrien øker bruken av fornybar energi. I industrien står fornybar energi nå for hele 62 % av all energibruk. I transportsektoren er fremdeles fossil energi dominerende, bare 15 % av energibruken innen transport var fornybar. Men utviklingen i retning elektrisk transport går raskt – over halvparten av nybilsalget i Norge i 2020 var elektrisk.

Flere jobber og økt verdiskaping fra fornybarnæringene

Mer bruk av fornybar energi gjør det mulig å kutte utslippene, og samtidig skape flere arbeidsplasser og større verdier i norsk industri og næringsliv. Fornybarnæringene er allerede en av Norges største og viktigste industrier. Mer enn 15 000 personer er direkte sysselsatt i fornybarnæringen, og næringen skaper direkte og indirekte sysselsettingseffekter på til sammen nærmere 30 000 arbeidsplasser. Fornybarnæringen er den hovednæringen i norsk fastlandsøkonomi som har høyest verdiskaping per ansatt. Verdiskaping per sysselsatt i fornybarnæringen var 4,9 millioner kroner i 2019. Det gjør fornybarnæringen til den hovednæringen i norsk fastlandsøkonomi med høyest verdiskaping per ansatt.

Store deler av fornybarnæringen er offentlig eid, i tillegg bidrar betydelige skatteinntekter fra både offentlige og private fornybarselskaper til store inntekter til fellesskapet. Utbytte og skatteinntekter fra fornybarselskapene var i 2019 på hele 63 milliarder kroner. Det finansierer alene mer enn 24 000 sykepleiere, lærere, barnehagearbeidere og andre offentlige ansatte.

Investeringene øker

Investeringen i fornybarsektoren øker kraftig, drevet av at ny fornybar energi har blitt rimeligere og dermed konkurransedyktig mot fossil energi. Investeringene vil fremover skape flere titalls tusen arbeidsplasser. Utbygging i tråd med de behovene NVE skisserer i sine langtidsprognoser for fornybar energi vil skape mellom 40 000 og 55 000 nye årsverk, og verdiskaping på opp mot 48 milliarder kroner.

Mer fleksibelt strømnett

Norge produserer stadig mer mer fornybar energi, i 2020 ble det produsert hele 154 TWh fornybar kraft. Det har gitt Norge og Norden et betydelig kraftoverskudd. Fremover vil vi likevel ha behov for å fortsette å investere i fornybarnæringen for å sikre nok fornybar til å erstatte olje, kull og gass. Elektrifisering av bilparken, økt bruk av elektrisk kraft i industrien og etablering av ny grønn industri innenfor eksempel batterier og hydrogen vil kreve økt produksjon av fornybar energi.
I dette barometeret ser vi nærmere på det norske strømnettet. Strømnettet er en av de viktigste delene av norsk infrastruktur, og vil måtte spille en enda mer sentral rolle etter hvert som flere deler av norsk økonomi helelektrifiseres. Med økt og mer varierende strømforbruk, må nettet tåle mer effekt og det er betydelig behov for å oppgradere nettet i årene som kommer. Nettet må bli mer fleksibelt for å kunne balansere produksjon og forbruk.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

 

Profilbilde Kristian Blindheim