Felles energi og industripolitisk plattform

LO, NHO, Fellesforbundet, Industri Energi, El og IT Forbundet, Norsk olje og gass, Norsk Industri, Energi Norge og Nelfo står sammen om rapporten. (mai 2021)

Starten på 2020-tallet har vært preget av unntakstilstand for mange arbeidsplasser. Det har vært koronaens tid med karantener, kohorter og et kappløp om å vaksinere folk. Samtidig har vi med tydelighet sett det som vil prege den nye normalen etter koronaen; nye klimaambisjoner setter fart og retning i et grønt kappløp der fornybar kraft står sentralt.

Norge har vært ledende på å kople industri, klima og kraft. Nå ser vi at landene rundt oss trapper opp innsatsen, samtidig som EUs klimamål og strategier legger klare føringer for hvilke løsninger som vil etterspørres de neste tiårene. Selv om vi er godt posisjonert, vil den omfattende energi- og klimaomstillingen som Europa legger opp til ha stor betydning for en eksportorientert energi- og industrinasjon som Norge.

Mulighetene er store, men det forutsetter at vi gjør kloke og riktige valg. Den siste tiden har debatten om energi- og klimaløsninger blitt polarisert. Det er også usikkerhet rundt mange sentrale rammebetingelser i arbeids- og næringslivsom preges av dilemmaer og interessemotsetninger. De er også bakteppet for dette samarbeidemellom LO, NHO, Fellesforbundet, Industri Energi, El og IT Forbundet, Norsk olje og gass, Norsk Industri, Energi Norge og Nelfo.

Arbeidsgivere og fagbevegelse har tradisjon for å samarbeide om å finne gode løsninger på felles utfordringer, på den enkelte arbeidsplass og om rammebetingelser som trygger arbeidsplasser og skaper grunnlag for ny jobbskaping. Vi har lagt myndighetenes klimamål til grunn for vårt arbeid.

Vår klare anbefaling er at det nå er tid for et krafttak for ny industrisatsing og klimaomstilling i Norge, for å sikre eksport, arbeidsplasser og verdiskaping i fremtiden. Da må vi unngå å bli fastlåst i en tilspisset debatt om klimaomstillingen skal gjennomføres, og om hva den fornybare kraften skal brukes til. Vi må sikre at de beslutningene som tas er forenlige med framtidig etterspørsel etter bærekraftige løsninger, og at helheten er ivaretatt.

Det krever målrettet innsats på mange områder, både fra bedrifter og myndigheter. Samtidig går vi inn i en tid der det statsfinansielle handlingsrommet  blir mindre, og hvor velferdsoppgavene vil utgjøre en større andel av statsbudsjettet. De store løftene må likevel skje i fellesskap, og politikken må legge til
rette for dette.

Det bør være et sterkt signal at LO og NHO med sentrale forbund og landsforeninger har samlet arbeids- og næringslivets interesser i dette innspillet til en felles energi- og industripolitisk plattform. Vi forventer at dette følges opp, og kan danne grunnlag for brede kompromisser i de politiske prosessene fremover. Beslutningene må bygge på langsiktighet og forutsigbarhet, offensivitet og tempo, samt klokskap og felles virkelighetsforståelse, slik vi kjenner norsk politikk på sitt beste.

Vi som representerer sentrale deler av arbeidslivets parter er innstilt på å bidra i det videre arbeidet. Vi ønsker samtidig å takke alle bedrifter og tillitsvalgte som har bidratt under prosessen.