Identifisering av nye områder for fornybar energiproduksjon til havs.

Energi Norges innspill til identifisering av nye områder for fornybar energiproduksjon til havs. (15.08.2022).

Energi Norge viser til brev av 30.mai 2022 fra Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) hvor NVE sammen med direktorats gruppen Oljedirektoratet, Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Forsvarsbygg bes om innspill til identifisering av nye områder for fornybar energiproduksjon til havs.

Energi Norge har følgende hovedinnspill:

 • Det bør etableres omforente kriterier for identifisering av områder
 • Områder må velges med henblikk på størst mulig samfunnsøkonomisk nytte og lavest mulig miljømessig fotavtrykk. Det vil i praksis bety at det må legges vekt på forhold som vindressursgrunnlag, havdyp, sameksistens, nærhet til eksisterende infrastruktur eller installasjoner, nettnytte/-kostnad for kraftsystemet på land, adgang til markeder for utnyttelse av variabilitet i kraftbehov og produksjon, mulighet for tilknytning til og fremtidig utvikling av masket havnett i Nordsjøen
 • Det er riktig å vurdere kapasiteten i de allerede åpnede områdene. Spesielt Sørlige Nordsjø II har rom for mer energiutnyttelse i beslaglagt areal
  • Det er plass til minst 1500MW i det åpnede området Utsira Nord (UN).
  • Det er plass til minst 4500MW i det åpnede området Sørlige Nordsjø II (SNII).
 • Arealene som identifiseres må være tilstrekkelige for å møte havvindsatsningen på 30GW, forutsigbarhet for utbygger og leverandørindustri, god nettplanlegging, samt transparens og tilrettelegging for sameksistens med øvrige næringer og bærekraftig bruk av havområdene.
Vurderinger ved forslag til nye områder

Sammen med LO og NHO, inkludert Energi Norge, har vi gjennom våre felles innspill Energi- og industripolitisk plattform til OED mai2021 og i Konkraft-innspillet til regjeringen januar 2022 pekt på behovet for tempo, volum og parallelløp i prosessene for å sikre mer fornybar kraftproduksjon til havs, nasjonale ringvirkninger og leverandørutvikling. Vi mener derfor det er avgjørende at det er fortgang i arbeidet med å åpne flere arealer i Nordsjøen for å utløse mulighetene som ligger i å bygge en ny lønnsom havvindindustri i Norge.

Aktører, leverandører og planmessig nettutvikling i Nordsjøen trenger langsiktighet og forutsigbarhet om tilgang på nye områder. Ved tildelingene er det avgjørende at det er godt aktørmangfold og at hvert tildelt område er stort nok til å gi storskalaerfaringer.

Tildeling av flere områder for flytende havvind med hensyntagen til kvalitative forhold som miljø, sameksistens, lokal verdiskaping og leverandørutvikling vil gi de beste muligheter for å ta posisjon globalt innen flytende havvind.

Ved identifisering av nye områder for fornybar energiproduksjon til havs må det særlig tas hensyn til at

 • Det er behov for store mengder ren fornybar kraftproduksjon for å møte kommende kraftbehov og utvikling av ny industri.
 • Områdene bør bidra til en balansert utvikling av kraftsystemet hvor produksjon, infrastruktur på land og til havs, og forbruk ses i sammenheng. Det bør både indentifiseres områder egnet for flytende havvind, og områder egnet for bunnfast.
 • Bærekraftig utvikling av produksjonen, med hensyn til klima, natur og miljø, herunder arealutnyttelse, og ivaretagelse av andre industriers aktivitet, herunder spesielt fiskeri, skipstransport og forsvar.
 • Områdene må være av et omfang som muliggjør jevnlig, forutsigbar tildeling av areal for etablering av energiproduksjon til havs.
 • Den nye strømproduksjonen må være sikret adgang til kraftmarkedet.
 • Det bør hensyntas mulig nettilkobling til allerede åpnede områder.
 • Hensynta samfunnsøkonomisk og bærekraftig etablering og utnyttelse av infrastruktur (nett til havs), herunder den langsiktige utvikling av masket hybridnett i samspill med øvrige Nordsjøland samt hensyn til ilandføringspunkter, lokalisering av kraftbehov og eksisterende flaskehalser i nettet på land.
 • Områdene må velges også med hensyn til vindkvaliteter som vindressurser, middelvind, variabilitet og vindkorrelasjon.
 • Områdene må velges med hensyn til dybdeforhold som gir muligheter for områder egnet for flytende havvind og områder egnet for bunnfast havvind.
 • Områdene må utredes med involvering av interessenter og digital åpen tilgjengeliggjøring av underlag. NVEs kunnskapsgrunnlag for vindkraft kan her være en modell også til havs.
 • Alle områder for etablering av fornybar energiproduksjon til havs bør være eksplisitt åpnet for dette og tilgjengelige gjennom fri konkurranse, - også i tilknytning til lisensområder for olje og gass.
Ad nye områder som ikke er utredet tidligere, men som bør vurderes nå (innenfor og utenfor grunnlinjen)
 • Konkrete geografiske områder (kart)

o   Dette spørsmålets detaljeringsnivå er de enkelte prosjektaktørene mer riktig adressat for.

 • Områdetyper som kan være interessante

o   Områder som ligger nær eksisterende eller planlagte mellomlandsforbindelser eller hybridforbindelser, slik at god utnyttelse av infrastruktur og en planmessig utvikling av et sammenkoblet strømnett i Nordsjøen muliggjøres med adgang til markeder. Dette gjør også at det bør sees særlig på områder i sørlige områder bør vurderes.

o   Videre bør identifisering av områder for flytende havvind, som typisk er nærmere fastlandet, og da samtidig se på hensiktsmessige punkter for sterk tilknytning og behov for kraft eller tilrettelegging for ny industri. Områder som kan nås med radialforbindelse av rimelig lengde til fastlands-Norge muliggjør en del dype områder for flytende havvind.

o   På områder i nærhet til områder som allerede brukes for annen energiproduksjon til havs (olje og gass), så fremt havvindinstallasjonene innebærer tilknytning til Nordsjønett og ikke kun har olje/gass-installasjon som eneste avtager fra kraftverket.

Ad aktuelle områder for annen type energiproduksjon til havs

Særlig egnethet for den aktuelle teknologi bør være avgjørende for forslag til områder for annen type energiproduksjon til havs.

Ad mulige endringer av områdene som ble konsekvensutredet i 2012

Dette må gjennomgående vurderes ut fra omforente kriterier som nevnt over.

Ad eventuelle utvidelser av de områdene som allerede er åpnet (Sørlige Nordsjø II (SNII) og Utsira Nord (UN))

Det går frem av høringsnotatet fra OED om inndeling av de åpnede områdene UN og SNII at det ikke er «lagt opp til å auke kapasitets­grensene i samband med utlysing av areal i dei to områda». I SN II er det foreløpig åpnet for 3 GW havvind. Samtidig har NVE fått i oppdrag av departementet å utrede nye områder for havvind, herunder å «vurdere om det er tenleg å auke arealutnyttinga i dei områda som allereie er opna». Utredningen skal etter planen leveres departementet 30.04.23.

Energi Norge ber også om at det vurderes forsering av NVEs oppdrag om å se på muligheten for økt utnyttelse av arealet på SNII i tide før tildeling av SNII.

Øvrige innspill

Det bør også vurderes å sette av mer ressurser og andre arealer for å få frem ny og uprøvd teknologi i en tidligere fase, utenfor arealet på Utsira Nord. Dette kan for eksempel gjøres i forbindelse med det eksisterende MET-senteret ved Karmøy, som allerede er godt etablert for testing på dypt vann i Nordsjøen og som nå ytterligere styrker sin testinfrastruktur.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: