Høring

Publisert

Høringssvar - Veileder for arealdeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs

Energi Norges høringssvar til Olje- og energidepartementet (OED). (20.08.2021)

Oppsummering 
  • Kvalitative kriterier for tildeling bør gjelde også for SNII; tildeling basert kun på auksjon ansees som prematurt her. Kvantitative og kvalitative kriterier må balanseres godt ved valg av tildelingsmodell, og flere forhold må avklares før auksjon for utlysningsområder kan benyttes. Utfordringene ved å prise en auksjonsprosess nå ved SNII utgjøres blant annet av for høy usikkerhet rundt nettløsninger, kraftutveksling og reguleringer.
  • Det er avgjørende å planlegge for hybridnett for SNII med mellomlandsforbindelser. Enkeltstående radialer må unngås. Statnett bør gis et ansvar for å koordinere dette overordnet. Det er viktig å sikre rask progresjon for hybride forbindelser og hurtige avklaringer som støtter opp om dette, og klargjøring av forutsetninger for tildeling. 

  • Markedsdesign og nettutvikling må sees under ett for å sikre forutberegnelighet for investeringer.

  • Man bør arbeide effektivt for å gjøre nødvendige avklaringer for aktørene. Tidsrammen med oppstart av tildelingsprosess i Q1 2022 er ambisiøs. Dette innebærer å sette tidsfrister både for myndigheter og bedrifter, god saksbehandlingskapasitet og parallelle løp innenfor forsvarlige rammer.

  • Norge må være tett koblet på reguleringsprosessene i EU som er relevante for havvindsatsningen på norsk sokkel.