Forskning og verdiskapning i fornybarnæringen

En lønnsom og fremtidsrettet fornybarnæring forutsetter mer forskning og innovasjon

Hovedbudskap
 • Energi Norge skal være en pådriver for forskningspolitikken, slik at medlemmenes verdiskaping øker.
 • Energi Norge skal samle næringen til fellesfinansiert forskning og samarbeid for mer innovasjon, standardisering og teknologiimplementering.
 • Energi Norge skal være en pådriver for innovative løsninger for elektrifisering og utslippskutt.

Nøkkeltall / Fakta

 • 60 bedrifter deltar i Energi Norges fellesfinansierte forskning
 • Omsetter for 33 millioner kroner i året i forskningsprosjekter
 • Deltar i følgende forskningssenter for fornybar energi: Cineldi (smarte nett), Zen (nullutslippsområder i smarte byer), HydroCen (vannkraft), Northwind (havvind og vindkraft) og NTRANS (energisystemets rolle i omstillingen til nullutslippssamfunnet)
Bakgrunn
 • Utvikle verdien i fornybar energiproduksjon: Den store, regulerbare vannkraften er ryggraden i energisystemet vårt. For å videreutvikle verdiene i vannkraften må den gis rammevilkår på linje med andre vekstnæringer som skal bidra til grønn omstilling av Norge. Det krever forsterket forskning for å tilrettelegge for lønnsom utvidelse og oppgradering av denne unike ressursen slik at miljøkostnaden blir minst mulig og klimabidraget blir størst mulig.
 • Smart og sikkert nett med nok kapasitet for et fullelektrisk samfunn: Energisystemet blir stadig mer komplekst, med integrasjon av stadige flere teknologier på produksjons- og forbrukssiden. Det stiller krav til økt fleksibilitet og at systemet er i stand til å integrere alle teknologiene på en effektiv måte. Energisystemet er avgjørende for å realisere Norges energi- og klimapolitiske mål, samtidig som mål om kostnadseffektivitet og forsyningssikkerhet ivaretas.
 • Pådriver for elektrifisering og utslippskutt: Fornybarnæringen har i over hundre år spilt en avgjørende rolle for utviklingen av det moderne Norge. Vannkraften og strømnettet har gitt oss et av verdens reneste, sikreste og mest verdiskapende energisystemer. Vi står nå ved terskelen til en periode hvor fornybarnæringen kommer til å spille en enda viktigere rolle, og vi må samarbeide enda tettere med nabolandene våre. For å nå Norges, Europas og verdens klimamål, er vi helt avhengige av at næringen vår leverer ren og konkurransedyktig energi til flere kunder og flere formål enn i dag (f.eks. transport, industri, maritim, offshore).
Eksempler
 • Partner i FME HydroCen: Energi Norge har vært en sterk pådriver for opprettelsen av FME HydroCen, som er et forskningssenter for miljøvennlig energi innen vannkraft. Forskningssenteret skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraftsektor. Energi Norge koordinerer alle våre medlemmers deltakelse i senteret. Målsettingen for senteret er å doble verdiskapingen i norsk vannkraftsektor innen 2030.
 • Digitalisering i nett: DIGIN er energiselskapenes eget bransjeinitiativ for digitalisering. Her har energibransjen gått sammen for å enes om en felles informasjonsmodell som grunnlag for digitaliseringsarbeidet slik at vi kan oppnå økende digital samhandling mellom selskapene og myndigheter.

Last ned dokumentet