Åpenhetsloven

En kvist med grønne blader på et kirsebærplommetre

Foto: Camilla M. Granheim

Fornybar Norge defineres som «større virksomhet» etter Åpenhetsloven § 3 a, 1 – 3. Denne rapporten er vår redegjørelse for at vi har gjennomført aktsomhetsvurdering i henhold til kravene i Åpenhetsloven.

Innledningsvis gir vi en generell beskrivelse av vår organisasjon, våre retningslinjer og rutiner for håndtering av mulige negative konsekvenser for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Deretter redegjør vi for hva vi har avdekket gjennom aktsomhetsvurderingen. Avslutningsvis oppsummerer vi våre tiltak som er iverksatt eller planlegges iverksatt for å hindre eller forebygge risiko for negative konsekvenser.

Metode

Gjennom aktsomhetsvurderingen har vi kartlagt og vurdert risiko for negative konsekvenser knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom analyser av våre leverandørkjeder. I henhold til lovens krav har vi i hovedsak fokusert på forhold hos våre direkte leverandører. Ved innsatsfaktorer som det er knyttet stor risiko til så har vi gått ett steg videre og kartlagt hvordan våre leverandører forholder seg til sine underleverandører.

Vår tilnærming

Åpenhetsloven krever kontinuerlige aktsomhetsvurderinger og dette betyr at arbeidet med loven aldri er avsluttet. Vårt fokus er å gjennomføre tiltak som har potensiale til å føre til reell forbedring på en grundig måte

Definisjoner
  • Grunnleggende menneskerettigheter henviser til de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som er beskrevet i dokumenter som FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

  • Anstendige arbeidsforhold betyr arbeid som tar hensyn til grunnleggende menneskerettigheter samt helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn som er tilstrekkelig til å leve av.

  • Med aktsomhetsvurdering mener vi en prosess hvor virksomheten kartlegger risiko for at man direkte eller indirekte bidrar til negativ påvirkning etter OECD sine retningslinjer. Altså en kartlegging arbeidsforholdene i alle prosesser som brukes fra start til ferdig leveranser av virksomhetens produkter og tjenester.

Leverandørkjede refererer til kjeden av leverandører og underleverandører som leverer eller produserer varer, tjenester eller andre innsatsfaktorer som er en del av en virksomhets levering av tjenester eller produksjon av varer fra råvarestadiet til ferdig produkt.

Forretningspartner refererer til enhver som direkte leverer varer eller tjenester til virksomheten, men som ikke er en del av leverandørkjeden.

Våre risikoområder

Servering og overnatting

Ifølge rapporter fra etatene, Økokrim og NTAES (Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter) er det særlig de delene av arbeidslivet med høy andel ufaglært arbeidskraft som preges av arbeidslivskriminalitet. De kriminelle aktørene opererer i flere bransjer og flytter gjerne virksomhet mellom bransjer. Ifølge etatene er risikoen høyest blant annen innen servering og overnatting. En fellesnevner for bransjen er at de har en høy andel utenlandsk arbeidskraft.

En stor del av vår virksomhet er reiser og arrangementer. Det er aktiviteter knyttet til medlemsarbeid og næringspolitsik arbeid. Servering og overnatting blir det største risikoområdet for oss. Nær sagt alle reiser og arrangementer foregår i Norge med norske leverandører. Vi har derfor god oversikt over leverandørene.

Engroshandel interiør og profileringsartikler

Engroshandel interiør, husholdningsartikler og profileringsartikler inkluderer et bredt spekter av produkter. På et generelt nivå omfatter risikoen som er knyttet til produksjonen, både montering og produksjon av komponenter, samt utvinning av råvarer. Dette er i hovedsak en konsekvens av at produksjonen som regel er plassert i Kina og andre asiatiske land der lav lønn, urimelig overtid, problemer rundt helse og sikkerhet samt utnytting av fremmedarbeidere er vanlig. Fornybar Norge  og Fornybarakademiet  kjøper inn enkelte produkter som gaver og profileringsartikler. Det dreier seg blant annet om påskeegg, drikkeflasker og tilsvarende.  Det er også kjøpt inn noen møbler til kontorlokalene.

 

3. Engroshandel IKT

Engroshandel datamaskiner, tilleggsutstyr, programvare, elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr: Produksjon av produkter innen informasjonsteknologisektoren skjer i stor grad i fabrikker i Kina og andre asiatiske land. Dokumenterte utfordringer gjelder problemer med arbeidstakerrettigheter ved fabrikkene, spesielt i form av lave lønninger, tvungen overtid, misbruk av studenter som arbeidskraft og oppsigelse av fagforeningsledere. Produksjonen av mobiltelefoner, bærbare PC'er og dataskjermer innebærer en risiko for brudd på menneskerettigheter i flere ledd av leverandørkjeden. For vår virksomhet dreier dette seg hovedsakelig om innkjøp av mobiltelefoner fra en to norske distributører.

4. transporttjenester

Etterspørselen etter varetransport har økt, og med lave oppstartskostnader og lite regulering, har det i denne bransjen blitt avdekket flere tilfeller av arbeidslivskriminalitet. Ifølge Økokrims trusselvurdering 2022 etablerer kriminelle aktører seg som underleverandører, benytter bevisst enkeltpersonfortak for å unndra seg arbeidsgiveransvar og tar oppdrag for store transportselskaper. Aktørene begår skatte- og avgiftsunndragelse, hvitvasker inntjeningen, avlønner sjåførene svart og utsetter dem for urimelige arbeidsforhold og sosial dumping. Det forekommer også trygdesvindel i bransjen. Gjennom etatenes kontrollsamarbeid er det avdekket omfattende kriminalitet i varebilbransjen. Utfordringene i varebilbransjen omtales nærmere i regjeringens handlingsplan mot sosial dumping i transport. For vår del dreier dette risikoområdet seg om bruk av budbil.

5. Renhold

Det er generelt knyttet høy risiko til renholdsbransjen. Økokrim vurderer i sin trusselvurdering for 2022 at det er sannsynlig at kriminelle aktører vil forsøke å utnytte flyktninger og andre utenlandske og sårbare arbeidstakere til svart og ulovlig arbeid. Ifølge Økokrims trusselvurdering forekommer utnyttelse særlig i arbeidsintensive yrker med en høy andel ufaglærte som for eksempel renhold. Uregistrerte utenlandske arbeidstakere som mottar betaling i kontanter, er sårbare for å bli utnyttet ved at arbeidsgiver urettmessig beriker seg på deres lønn eller annen godtgjøring. Det er vanskelig for myndighetene å avdekke denne typen utnyttelse. Innkjøp av renholdstjenester er en del av leieavtalen vi har med NHO sentralt.

Vår involvering i de ulike risikoområdene

Gjennom aktsomhetsvurderingen har vi kartlagt risikoen for at vår virksomhet direkte eller indirekte kan forårsake negativ påvirkning. Vi har i tillegg involvert leverandørene våre i kartleggingen for å prioritere hvilke risikoområder vi bør se på først.

Fornybar Norge har iverksatt tiltak for å sikre etterlevelse av OECD sine retningslinjer for ansvarlig næringsliv og ILO sitt regelverk for å sikre arbeidstakerrettigheter. Vi har blant annet involvert styret og toppledelse i dette arbeidet. Dedikerte ressurspersoner i administrasjonen har fått et tydelig mandat til å sikre ansvarlighet i hele organisasjonen, hos leverandører og samarbeidspartnere. Det overordnede ansvaret ligger hos administrerende direktør. Administrasjonen har ansvaret for den praktiske oppfølgingen. Vi har i tillegg engasjert fageksperter til å bistå i arbeidet med aktsomhetsvurderingene og rapportering.

Fornybar Norge har gjennomført en vurdering ut fra kartlegging av egen virksomhet, leverandørkjeder og samarbeidspartnere. Videre har vi kategorisert alle våre leverandører etter vesentlighet og risiko for direkte eller indirekte negativ påvirkning.

Vi har brukt Amesto Footprint sin metode for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger. Vi har valgt ut vesentlige leverandører basert på hvilke land og bransjer de opererer i og hvilke innsatsfaktorer som leverandørens produkter og tjenester består av. Kriteriene som legges til grunn for valg av leverandører baserer seg på offentlige anerkjente kilder. Normalt vil aktsomhetsvurderinger av vår leverandørdatabase gjentas årlig eller ved vesentlige endringer. Nye leverandører vil aktsomhetsvurderes som del av innkjøpsprosessen fremover.

Totalt innkjøp for Fornybar Norge i 2022 var 117,8 millioner kroner fra 342 leverandører totalt. 

Basert på bestemte kriterier har vi identifisert 98 av våre leverandører som er gjenstand for en mer detaljert risikovurdering. Dette representerer 94,8 % av våre innkjøp i 2022. Etter en nærmere manuell vurdering har antall leverandører blitt redusert til 25 leverandører. Disse har gjennomgått grundige undersøkelser.

En organisasjon som Fornybar Norge har mange reiser og arrangementer gjennom året. Vi har derfor en vesentlig involvering i risikoområdet servering og overnatting. Aktsomhetsvurderingene av våre leverandører har avdekket at det er god dokumentasjon på ansvarlighet hos våre store leverandører av servering, overnatting, messer og produksjon av arrangementer. For de mindre aktørene er det noe mer variabelt når det gjelder dokumentasjon og respons på forespørsler om dette.

For et annet risikoområde som renhold, så kjøper Fornybar Norge dette som en del av leieavtalen hos NHO Eiendom og NHO Eiendomsdrift. De rapporterer på Åpenhetsloven og har god dokumentasjon på ansvarlighet i sin virksomhet.

OECD skiller mellom tre nivåer av risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold: at virksomheten vår i) direkte kan ha forårsaket, ii) indirekte kan ha bidratt til, eller iii) kan bli assosiert med slik negativ påvirkning.

Gjennom aktsomhetsvurderingen har vi kartlagt at det er liten sannsynlighet for at Fornybar Norge direkte eller indirekte kan ha forårsaket eller bidratt til negativ påvirkning på noen av risikoområdene. Risikoen for direkte eller indirekte negativ påvirkning ansees som svært liten for alle risikoområdene. Kartleggingen viser at Fornybar Norges risiko for potensielle negative påvirkning havner i kategorien at den negative påvirkningen kan bli assosiert med vår organisasjon og/eller forretningsforbindelsene våre.

1. Slik jobber vi med ansvarlighet hos oss

Oppsummering av vår organisering, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette styringsverktøyet brukes for å sikre at vi tar ansvarf or vår påvirkning på samfunnet og at vi er i stand til å identifisere og håndtere mulige risikoer og uheldige konsekvenser av vår virksomhet.

Våre retningslinjer for ansvarlighet

Fornybar Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for hele fornybarnæringen. Organisasjonen er en fusjon av Energi Norge og Norwea fra januar 2023. Vi har i dag 45 ansatte, samt 16 ansatte i datterselskapet Fornybarakademiet. Etter fusjonen er det utarbeidet felles etiske retningslinjer, HMS-regelverk, personal- og lederhåndbok samt varslingsrutiner.

Fornybar Norge er opptatt av å sikre at vi i egen virksomhet, hos leverandører og samarbeidspartnere, driver virksomhet uten at dette går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vår risikovurdering baserer seg på kartlegging av egne aktiviteter og hele vår verdikjede. Det er generelt liten iboende risiko knyttet til egen virksomhet da vi opererer i Norge. For leverandører og samarbeidspartnere er det foretatt en kartlegging og risikovurdering basert på land, bransje og innsatsfaktorer. Vi har brukt metoden utviklet av Amesto Footprint for å kartlegge og vurdere risiko for negativ påvirkning eller skade. Metoden bruker anerkjente kilder for hver av kategoriene, blant annet risikooversikten utarbeidet av Direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring (DFØ).

Øverste operative ansvarlige for ansvarlighet i vår virksomet:

Administrerende dirketør

Beslutning fra styret om ansvarlighet

Styret i Fornybar Norge vedtok i styremøte april 2023 å forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer. Administrerende direktør gis i oppdrag å sikre at vi har retningslinjer for å følge kravene i Åpenhetsloven tilpasset vår virksomhet. Fremover vil relevante tema knyttet til Åpenhetsloven bli diskutert som fast post i styrets årshjul.

Ansvarlig for å utvikle retningslinjer og gjennomføre aktsomhetsvurderingen:

Administrasjonen

Forankring av ansvarlighet internt i virksomheten vår

Som følge av fusjonen jobber Fornybar Norge med å utvikle en ny felles kultur. Vi vil jobbe for at denne vil være preget av ansvarlighet, mangfold og inkludering. Vi vil etablere mekanismer for ansvarliggjøring og rapportering for å sikre at vi oppfyller våre forpliktelser og kan holdes ansvarlige når det er nødvendig. Vi vil være transparente i vår kommunikasjon.

All dokumentasjon knyttet til Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderingene blir lagret i Amesto Footprint sin digitale løsning. I tillegg blir relevant dokumentasjon knyttet til menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold hos leverandørene lagret i vårt avtalearkiv. Interne retningslinjer for ansvarlighet lagres i personalhåndboken.

Informasjonsplikten

Vi svarer på henvendelser fra offentligheten i tråd med §6 informasjonsplikten i Åpenhetsloven. Vårt system for å overholde informasjonsplikten organiseres gjennom virksomhetens kanaler for å ta imot skriftlige henvendelser fra offentligheten med en egen e-post adresse: aapenhetsloven@fornybarnorge.no

Henvendelser om Åpenhetsloven følges opp av dedikerte personer og besvares innen 3 uker.

Samarbeid med leverandørene våre

Fornybar Norge har som mål å skape en kultur for ansvarlighet og etisk adferd på alle nivåer i egen virksomhet, Det gjelder også hos alle våre leverandører og forretningsforbindelser. Dette preger samhandlingen med leverandører og andre forretningsforbindelser. Dette vil forsterkes fremover for å løfte frem viktigheten av å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele vår verdikjede. Konkret gjøres dette i dialogen vi har med eksterne partnere og blir inkludert i våre innkjøpsavtaler.

Kommunikasjon

Ledelse og oppfølging av ansvarlighet følger den nye organisasjonsstrukturen. Et felles internt ledelsessystem består av retningslinjer, policyer, felles mål og konkrete handlingsplaner. I tillegg til dette er vårt arbeid styrt av gjeldende norske lover, retningslinjer og forskrifter. Våre retningslinjer forankres internt ved å gjøre dem lett tilgjengelige via interne kommunikasjonskanaler og opplæring av ansatte. Fornybar Norge har løpende kommunikasjon med sine medlemmer og andre interessenter. Relevant informasjon knyttet til ansvarlighet er en naturlig del av denne kommunikasjonen.

Samarbeid for ansvarlighet: Vår innsats for å styrke ansvarlighet hos leverandørene våre.

Ved å gjennomføre en aktsomhetsvurdering har vi analysert våre virksomhetsområder for å identifisere eventuelle kritikkverdige forhold i våre leverandørkjeder. Som en ansvarlig virksomhet har vi brukt funnene fra analysen til å implementere systemer og tiltak som påvirker ansvarlighetsgraden til våre leverandører og forretningsforbindelser. Disse systemene og tiltakene har som hovedmål å opprettholde og styrke vår standard for ansvarlighet i hele vår verdikjede. Under følger en oppsummering av hvordan vi systematisk jobber med våre leverandører for å sikre at vår standard for ansvarlighet blir ivaretatt.

Som en bransjeorganisasjon i NHO er det særdeles viktig for Fornybar Norge å sikre ryddige arbeidsforhold og at menneskerettighetene er ivaretatt i hele vår verdikjede.  Vi implementerer derfor i 2023 en plan for ansvarlig næringsliv i henhold til Åpenhetsloven. Dette vil bidra til å opprettholde integriteten til vår organisasjon og bidra til ansvarlighet i våre verdikjeder. Som del av dette arbeidet vil vi oppdatere interne rutiner og retningslinjer, for å sikre etterlevelse av kravene i OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Dette innebærer at vi gjennomfører årlige aktsomhetsvurderinger, videreutvikler og implementerer retningslinjer og prosedyrer for å håndtere risikoområder, samt veileder våre ansatte og leverandører på våre standarder og forventninger.

2. Våre risikoområder

En oppsummering fra vår kartlegging av våre leverandører og forretningsforbindelser. Formålet med kartleggingen har vært å identifisere mulige risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våreverdikjeder. Denne kartleggingen er utgangspunktet for iverksettelse av relevante tiltak som vi beskriver i neste kapittel.

Våre virksomhetsområder

Både Fornybar Norge og vårt heleide datterselskap Fornybarakademiet er registrert med næringskode 94.110 – Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner.

Våre risikoområder
  • Servering og overnatting
  • Engroshandel med interiør og profileringsartikler
  • Engroshandel IKT
  • Transporttjenester
  • Renhold

Servering og overnatting er det største risikoområdet til Fornybar Norge, Det omfatter både reiser for alle ansatte og arrangementer i regi av både Fornybarakademiet og foreningen.

Identifisering og prioritering av risikoområder

Oversikt over hvordan vi har identifisert og prioritert risikoområdene
av relevans for oss. Vi har brukt både interne og eksterne datakilder for å sikre at vi har en helhetlig forståelse av risikobildet. Vi har også tatt hensyn til de relevante lovkrav og retningslinjer, inkludert internasjonale standarder og avtaler, som regulerer vår virksomhet.

Virksomheten består av Fornybar Norge og vårt datterselskap Fornybarakadmiet AS.

Begge operer innenfor bransje: Næringslivs-og arbeidsgiverorganisasjoner. 

Vi har vurdert alle våre leverandører ut fra hvilke land de opererer i, risiko knyttet til bransjer og hvilke innsatsfaktorer som leverandørens produkter og tjenester består av. Metoden og kriteriene som legges til grunn for valg av leverandører er under løpende vurdering og oppdatering.

En aktsomhetsvurdering av vår leverandørdatabase gjentas årlig eller ved vesentlige endringer. Nye leverandører vil aktsomhetsvurderes i forbindelse med anbudsprosesser.

Sum innkjøp i 2022 for Fornybar Norge og Fornybarakademiet AS: 117,8 MNOK. Antall leverandører er totalt 342, fordelt på mange små og et mindre antall store.

Basert på bestemte kriterier har vi identifisert 98 av våre 342 leverandører som er gjenstand for en mer detaljert risikovurdering. Dette representerer 94,8% av våre innkjøp i 2022.

I den detaljerte risikovurderingen har leverandørene blitt evaluert etter risikofaktorer knyttet til land, bransje og produkt/innsatsfaktor.

Risikovurderingsprosessen resulterte i 25 leverandører som har gjennomgått en grundig undersøkelse knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sine verdikjeder.

Fornybar Norge har gjennomført en vurdering ut fra kartlegging av egen virksomhet, leverandørkjeder og samarbeidspartnere. Vi har kategorisert alle våre leverandører og forretningsforbindelser etter risiko for direkte eller indirekte negativ påvirkning. Fornybar Norge har brukt en metode utviklet av Amesto Footprint for hvordan vi skal gjennomføre overordnede aktsomhetsvurderinger.

Prioritering av de mest kritiske risikoområdene for vår virksomhet

Prioriteringen av hvilke risikoområder som skal håndteres først har blitt gjort på bakgrunn av avdekket risiko og omfang. Fornybar Norge har mange arrangementer og reisevirksomhet. Da er det naturlig at servering og overnatting kommer høyt opp på listen, da disse bransjene er flagget som risikobransjer i Regjeringens handlingsplan mot arbeidslivskriminialitet. Det samme gjelder renhold og transport, som begge er på listen over bransjer med høy risiko for utnyttelse av sårbare arbeidstakere. Når det gjelder engroshandel interiør, profileringsartikler, IKT og mobiltelefoner, følger vi opp at våre norske leverandører jobber aktivt for å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold fra produksjon til sluttprodukt.

 

3. Slik håndterer vi risikoområdene våre

Vi har en løpende dialog med våre leverandører og samarbeidspartnere. Risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er en del av denne. Hvis risikoområdene endrer seg, har vi rutiner for å oppdatere retningslinjene våre.

Vi har høye forventninger til oss selv når det gjelder å opptre i tråd med lover og normer. Vi forplikter oss til å vurdere, forebygge og håndtere brudd på menneskerettigheter og arbeidsrettigheter som følge av vår egen virksomhet, hos våre leverandører og andre forretningsforbindelser. Vi vil kontinuerlig evaluere vår praksis for å sikre at vi oppfyller våre forpliktelser og at vi fortsetter å forbedre oss.

For de leverandørene hvor vi ikke har fått tilfredsstillende svar når det gjelder dokumentasjon på ansvarlighet, blir det iverksatt konkrete tiltak for oppfølging det kommende året.  Det innebærer blant annet å følge opp den direkte dialogen og være en pådriver for å sikre at gode rutiner og retningslinjer blir etablert og etterlevd.

Vi skal gjennomføre en årlig aktsomhetsvurdering i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper i henhold til §4 i Åpenhetsloven. Aktsomhetsvurdering må dekke følgende: Kartlegging av potensielle risikoområder knyttet til vår virksomhet, leverandørkjeder, forretningsforbindelser og geografiske områder vi opererer i. Utforme handlingsplaner for å håndtere de potensielle risikoområdene. Gjenopprette skade dersom vi avdekker at skade har skjedd. Oppdatere våre retningslinjer for ansvarlig næringsliv jevnlig etter behov. Årlig evaluering og oppdatering, samt ved nye store leverandører eller ved vesentlige endringer i driften.

Handlingsplaner og oppfølging av risikoområdene våre

Fornybar Norge har gjennomført en risikovurdering av sine leverandører når det gjelder landrisiko, bransjerisiko og produktrisiko.

Basert på risikovurderingen er et utvalg av leverandørene undersøkt grundig når det gjelder ansvarlighet i egen virksomhet og deres verdikjeder. Konklusjonen av aktsomhetsvurderingen for de prioriterte leverandørene er fordelt i tre kategorier:

Kategori 1

Leverandøren har gode rutiner og videre oppfølging ikke nødvendig.

Kategori 2

Leverandøren har igangsatt arbeidet med å forbedre sine rutiner og må følges opp

Kategori 3

Det er uklart hva slags rutiner leverandøren har iverksatt og må undersøke nærmere.

De fleste leverandørene til Fornybar Norge har gode rutiner. Videre oppfølging er ikke nødvendig. For de leverandørene som har igangsatt arbeidet vil vi følge opp at nødvendig dokumentasjon blir tilgjengelig.

Leverandørene som ikke kan dokumentere ansvarlighet i sin verdikjede, eller at dette arbeidet er påbegynt, vil vi gå i dialog om dette.

I handlingsplanen er leverandører i kategori 2 og 3 listet opp med iverksatte tiltak, status og videre handlinger. Disse vil følges opp jevnlig høsten 2023, og blir rapportert i neste års aktsomhetsvurdering.

Ansvarlig avdeling for å lage handlingsplan, gjennomføre tiltak og følge opp risikoområdene:

Administrasjonen har ansvaret for å følge opp handlingsplanen og tiltakene.4. Veien videre

Vi som organisasjon er opptatt av å sikre menneskerettigheter og anstendigearbeidsforhold på alle nivåer i vår verdikjede. Å sikre ansvarlighet i vår egen virksomhet, hos våre leverandører og samarbeidspartnere er en løpende prosess som vil følges opp hvert år. Vår handlingsplan sikrer at de prioriterte tiltakene blir fulgt opp, og at vi opprettholder vår standard for ansvarlighet.

Slik skal vi følge opp tiltakene i tiden fremover

Vi vil følge opp kartlagte leverandører som ikke kan dokumentere tilfredsstillende når det gjelder å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos seg og sine underleverandører. I første omgang vil selskapet etablere en dialog med de konkrete leverandørene om deres arbeid knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden. Dersom leverandørene ikke kan dokumentere et slikt arbeid på en tilfredsstillende måte, så vil vi stille krav om at dette arbeidet iverksettes.

Vi vil revidere rutiner og avtaler slik at kravene knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold blir tydeliggjort. Og vi vil evaluere om det finnes innkjøpssamarbeid i NHO-fellesskapet som adresserer menneskerettigheter innenfor de avdekkede risikoområdene.

Oppsummering

Gjennom arbeidet med ansvarlighet hos oss selv, våre leverandører og samarbeidspartnere har vi økt kompetansen internt og eksternt når det gjelder risikoområder for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Før neste års prosess vil vi gjennomføre en evaluering av interne og eksterne prosesser. I evalueringen vil vi oppsummere hva vi har lært gjennom å følge opp aktsomhetsvurderingen hos oss selv og hos våre leverandører og forretningsforbindelser. Vi vil se på hva som har fungert bra og som vi skal fortsette med, og hva vi vil forbedre. Eventuelle nye forhold vi vil inkludere i neste rapporteringssyklus.

5. Kontaktinformasjon

Vår rutine for å håndtere henvendelser

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og skal sikre åpenhet rundt større virksomheters håndtering av negative konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med levering av tjenester. Fornybar Norge omfattes av åpenhetsloven og har lagt til rette for at alle som ønsker mer informasjon kan ta kontakt angående sine spørsmål.


Åpenhetsloven forplikter oss til å:

Utføre aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi har etablert en egen e-post som er tilgjengelig fra vår nettside. Alle henvendelser blir besvart innen 3 uker.

Kontakt

For mer informasjon om hvordan Fornybar Norge jobber for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold så kan du sende en e-post til: aapenhetsloven@fornybarnorge.no

Alternativt så sender du et brev til:

Fornybar Norge
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Amesto Footprint

Denne aktsomhetsvurderingen er utført i henhold til Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). Amesto Footprint er ansvarlig for rapportens struktur og metode, mens det rapporterende selskapet står fullt ansvarlig for innholdet og utførelsen av aktsomhetsvurderingen.