Markedsreform i EU skal senke priser og beskytte forbrukere

Publisert

Foto: Europaparlamentet, en bygning i glass.

Foto: Petra Gjemmestad

EU-kommisjonen skal i løpet av første kvartal legge frem lovforslag om reform av EUs strømmarked. Dette er EØS-relevant, og vil dermed også omfatte Norge. EU-kommisjonen ber nå om innspill til reformen innen 13. februar.

Reformen har fire hovedelementer, ifølge EU-kommisjonens pressemelding:

  1. Gjøre strømregningen mindre avhengig av kortsiktige priser på fossile kilder, og øke utbyggingstakten av fornybar energi
  2. Ivareta forsyningssikkerhet og fullt ut utnytte alternative energikilder til gass, som lagring og forbrukerrespons
  3. Beskytte forbrukerne
  4. Øke transparensen i markedet, blant annet ved bedre overvåking

EU-kommisjonen er opptatt av at vi får på plass løsninger som gir mer bærekraftige priser til forbrukere og sikrer investeringer i fornybar energi. Mye tyder på at Kommisjonen ønsker å bevare de fysiske, kortsiktige markedene, og at reformen ligger i det finansielle og langsiktige markedet (særlig bruk av fastprisavtaler og differansekontrakter som virkemidler) og i sluttbrukermarkedet. EU-kommisjonen har skissert ulike løsninger, veivalg og avveiinger, og ber nå interessentene om å gi innspill på 65 detaljerte spørsmål.

Fornybar Norge er positive til arbeidet som EU nå har satt i gang. Dersom endringene innrettes riktig, kan dette være et viktig steg for å få fart på fornybarutbyggingen og mer forutsigbare strømavtaler til kundene.

De fire elementene kort oppsummert:

 

  1. I større grad prise strøm fra fornybar og kjernekraft etter deres faktiske kostnader

Kommisjonen ønsker at energikildene som har vesentlig lavere kostnader enn dyre kilder (som gass) i større grad skal følge langsiktige avtaler som reflekterer produsentenes kostnader. Fornybar Norge er positive til å fjerne regulatoriske barrierer mot fastprisavtaler, men avtalene må kunne inngås frivillig og på markedsmessige vilkår. For å få til gode fastprisavtaler er det i tillegg avgjørende med et velfungerende finansielt marked.

  1. Redusere gassens rolle i den kortsiktige prisdannelsen

Det kortsiktige markedet er vesentlig for at kraftsystemet kommer i balanse, at de rimeligste produksjonsressursene tas i bruk først og at vi har en effektiv kraftutveksling mellom land og budområder. Kommisjonen ønsker å legge forholdene bedre til rette for andre typer fleksibilitet enn gasskraft i det kortsiktige markedet, noe som også vil redusere gassens rolle i markedet. Dette støtter Fornybar Norge.

  1. Bedre mekanismer for å aktivere og beskytte forbrukerne

Kommisjonen foreslår ulike tiltak for å bedre beskytte forbrukerne mot prissvingninger og urimelig høye strømkostnader. Det er bra at det undersøkes hvordan vi fremover sikrer et best mulig avtaletilbud til husholdninger, næringsliv og industri.

Norske strømleverandører tilbyr fastprisavtaler, men Forbrukerrådet har i årevis anbefalt folk å holde seg til spotprisavtaler. Dersom vi fremover ser økt etterspørsel etter fastprisavtaler, vil strømleverandørene ha et bedre utgangspunkt for å tilby slike avtaler. Men det er viktig at vi da også fjerner skattemessige og regulatoriske hindre. 

  1. Bedre markedsovervåkning, -transparens og -integritet

Denne delen omfatter tiltak for å motvirke markedsmakt og markedsmanipulasjon og styrke tilliten til markedet. Fornybar Norge mener at det er viktig med transparens og tillit til prisdannelsen i markedet, og vi er positive til initiativ for å ivareta dette. Eventuelle endringer på dette området bør imidlertid være forholdsmessige, dvs. gevinstene må veie opp for kostnadene i form av rapporteringsforpliktelser m.m.

Veien videre

Høringsfristen er satt til 13. februar. Fornybar Norge vil bruke den nærmeste tiden på å gå grundig gjennom de mer detaljerte spørsmålene som EU-kommisjonen ønsker innspill på. Etter fristen vil kommisjonen utforme et formelt lovforslag de sender til Rådet og EU-parlamentet for videre utvikling eller godkjenning. Det er ventet at forslaget vil komme i løpet av mars. 

Fornybar Norges innspill på de detaljene Kommisjonen spør om:

Public Consultation: Revision of the EU’s electricity market design

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: