Fornybar Norge styrker arbeidet med havvind

Publisert

på Utsira

Fornybar Norges havvind-team på besøk hos på Utsira tidligere i år. Nå styrkes havvind-teamet ytterligere. Foto: Sindre Sættem / Fornybar Norge

Fornybar Norge har som mål å være en samlende bransjeorganisasjon for alle former for fornybar energi, inkludert vindkraft til havs. Nå utvides havvindteamet med to nye medarbeidere.

 
Sindre Østby Stub begynner som næringspolitisk rådgiver 1. november, og vil blant annet jobbe med økonomiske virkemidler og regulatoriske spørsmål innen havvind. Marita Tennebø begynner som næringspolitisk rådgiver 29. januar, og vil blant annet følge opp havvind på europeisk nivå.

Les mer om nyansettelsene her

Det tverrfaglige teamet vil med dette bestå av åtte spesialister. I tillegg kommer andre ressurspersoner i organisasjonen som trekkes inn ved behov. (Se full oversikt nederst i saken) 

Kraft til ny industri og klimatiltak

– Norge har satt i gang en langsiktig satsing på havvind. Nå bygger vi en ny, stor industri i Norge. Det vil etter hvert gi oss nok fornybar kraft til industrivekst og klimatiltak, og bidra til å dempe strømprisene, sier Åslaug Haga, administrerende direktør i Fornybar Norge.

– I tillegg vil havvind føre til økonomisk vekst og nye, grønne arbeidsplasser i en tid der aktiviteten i petroleumssektoren vil avta. Det er viktig at Norge lykkes med havvindsatsingen, og derfor styrker vi nå vårt arbeid med havvind, sier Haga.

Viktig å finne gode løsninger

Fornybar Norge jobber for at havvind skal bli en ny og stor industri i Norge. For å få til dette, må vi ha en langsiktig tilnærming og rammebetingelser som legger til rette for en lønnsom utvikling. Vi må også sørge for at norske havvindaktører i hele verdikjeden er konkurransedyktige i et globalt havvindmarked.

– Utviklingen av norsk havvind går raskt, og det er behov for å finne løsninger på mange felt. Kostnadsreduksjoner og lønnsomhet er sentrale temaer. Det samme gjelder behovet for gode nettløsninger som vil koble havvindparker i norske farvann opp mot både det norske strømnettet og mot strømnett i andre land. Utfordringene står i kø, derfor har vi bygget opp et bredt, tverrfaglig team, sier Jon Evang, bransjedirektør for havvind i Fornybar Norge.

Disse jobber med havvind i Fornybar Norge:
  • Bransjedirektør Jon Evang leder Fornybar Norges havvindarbeid og jobber overordnet med myndighetskontakt og rammevilkår for havvind. Han sitter også i Arbeidsgruppe 1 (AG1) om sameksistens/bærekraft, som er én av tre arbeidsgrupper under regjeringens samarbeidsforum for havvind.
  • Næringspolitisk og juridisk rådgiver Nina von Hirsch jobber med ulike myndighetsprosesser for havvind, samt regulatoriske og juridiske problemstillinger. Hun har særlig ansvar for arbeidet med bærekraft og sameksistens, arealbruk og HMS/regelverk, i tillegg til konsesjonsprosesser og kriterier.
  • Næringspolitisk rådgiver Christine Kaaløy jobber med havnett, og tilknytning mellom havnett og landnett. Hun sitter også i sekretariatet for Arbeidsgruppe 3 om havnett. 
  • Direktør for produksjon og bærekraft, Øistein Schmidt Galaaen, sitter i Arbeidsgruppe 3 og bidrar blant annet i arbeidet med havnett og med Fornybar Norges havvindarbeid internasjonalt.
  • Direktør for arbeidsliv, Nina Aalborg, sitter i Regelverksforum og følger opp arbeidet med utforming av regelverk, samt tematikk innenfor HMS og arbeidsliv.
  • Kommunikasjonsrådgiver Sindre Sættem jobber med vårt havvindarbeid utad, og har ansvar for media og ekstern kommunikasjon.
  • Sindre Østby Stub begynner som næringspolitisk rådgiver 1. november, og vil blant annet jobbe med økonomiske virkemidler og regulatoriske spørsmål innen havvind.
  • Marita Tennebø begynner som næringspolitisk rådgiver 29. januar, og vil blant annet følge opp havvind på europeisk nivå. 

I tillegg bistår Brynhild Totland på utdannings- og kompetansebehov, Jan Magne Bae på FOU-aktivitet innenfor havvind, Kristian Blindheim og Jørgen Thaule opp mot industri- og leverandørbedrifter, Vegard Pettersen på bærekraft og arealbruk, Kristin Rasdal på markedsdesign, og Niklas Kalvø Tessem på europeisk havvindpolitikk.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Jon Evang.