Fornybar Norges høringssvar til strømprisutvalget

Publisert

Bilde av Øvre Forsland kraftstasjon som er lyssatt. Foto

Lyssetting Øvre Forsland. Foto: Geir Edvardsen/Helgeland Kraft

Strømprisutvalget er tydelig på at vi trenger en sterk norsk kraftbalanse for å sikre konkurransedyktige og stabile kraftpriser. Det vil kreve et bredt forlik på Stortinget om forutsigbare rammebetingelser og samfunnsaksept, mener Fornybar Norge.

Strømprisutvalget har hatt i oppgave å vurdere dagens system for å fastsette strømprisen og hvilke tiltak på kort og lang sikt som kan sikre strømbrukere lavere og mer forutsigbare priser, innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen. Ekspertutvalget leverte sin rapport, "Balansekunst", i midten av oktober.  

Utvalgets vurdering er at alternative modeller ikke kan ivareta forsyningssikkerhet og effektiv ressursutnyttelse like godt som dagens system, og at dagens markedsmodell bør bestå som et fundament fremover. Utvalget påpeker at omfordelingen som søkes oppnådd gjennom alternative oppsett for engrosmarkedet, i realiteten gir mindre til omfordeling. Utvalget er videre helt tydelig på at det vil være umulig å sikre konkurransedyktige og stabile kraftpriser uten en sterk norsk kraftbalanse. For å sikre konkurransedyktige priser sammenliknet med landene rundt oss, og også skjerme norske forbrukere fra de største prissvingningene, er politikk for å sikre et varig kraftoverskudd det viktigste tiltaket.

Les mer om våre innspill til strømprisutvalget her. 

– Utvalget har gjort en grundig jobb og beskrevet kompleksiteten i kraftsystemet på en god måte. Vi er glade for at utvalget er så tydelige som de er: Veien til konkurransedyktige og forutsigbare strømpriser er gjennom økt produksjon av fornybar energi og utbygging av mer nett kombinert med energieffektivisering. For å kunne bygge ut mer kraftproduksjon er vi avhengig av stabile rammebetingelser, samfunnsaksept og en politikk for å håndtere interessekonflikter. Vi håper at debatten fremover heller kan handle om hvordan vi skal få på plass dette, og mener at bredt forlik på Stortinget vil kunne forankre politikken om dette på en god måte. Det sier Bård Standal, leder for marked og strategi i Fornybar Norge.  

Fornybar Norges viktigste budskap:  
  • Nå har også strømprisutvalget slått fast at politikk for å sikre et varig kraftoverskudd er det viktigste tiltaket for å sikre lave, forutsigbare og konkurransedyktige priser på sikt. Samtidig synker investeringene i fornybar energi i Norge, og alt tyder på at den norske kraftbalansen kommer til å utvikle seg i motsatt retning med mindre det gjøres grep. Fornybar Norge støtter Kraftløftets ambisjoner, hvor NHO, LO og regjeringen har blitt enige om en målsetting om et kraftoverskudd om lag på dagens nivå (15-25 TWh).

  • Fornybar Norge ønsker et bredt forlik på Stortinget som beskriver de store linjene i energipolitikken frem mot 2030 og hvordan vi kan sikre bred støtte for energiomstillingen. Bransjen trenger forutsigbarhet for rammebetingelser og vilkår, samtidig som vi som samfunn har behov for en politikk for hvordan interessekonfliktene som oppstår med utbygging av ny kraftproduksjon og energiomstillingen skal håndteres. 

  • Fornybar Norge er glad for at strømprisutvalget er så tydelig på at det markedsbaserte, desentraliserte engrosmarkedet for kraft bør bestå. Med strømprisutvalgets rapport har vi et godt kunnskapsgrunnlag for å diskutere veivalg og avveininger i energipolitikken fremover, med dagens markedsmodell som fundament.  

  • Kraftsystemet gjennomgår store endringer som følge av energiomstillingen, og dette fordrer tett samarbeid med landene vi er knyttet til og at vi forholder oss til et felles regelverk som praktiseres på en transparent og forutsigbar måte. Mellomlandsforbindelsene vil fortsatt vært viktig for norsk forsyningssikkerhet, med en strammere kraftbalanse frem mot 2030 og større variasjon i tilsiget som følge av klimaendringer. Eksportrestriksjoner er et helt feil spor i en periode hvor samarbeidet med våre naboland kommer til å bli enda viktigere. Norge har stor nytte av dette samarbeidet, men det innebærer at norske strømpriser fortsatt vil påvirkes av utviklingen i våre naboland.

  • Virkningene av magasinrestriksjoner trekker i motsatt retning av ønsket om konkurransedyktige, lave og forutsigbare priser. Magasinrestriksjoner vil trolig også øke risikoen for skadeflom ettersom man har en høyere magasinfylling enn hva som ellers ville ha vært optimalt.

  • Fornybar Norge er opptatt av at alle kunder får like muligheter til å velge graden av prissikring eller stabilisering av sine energikostnader og god informasjon om prissikring. Et velfungerende finansielt marked er avgjørende for et godt tilbud av avtaler, og det er viktig at likviditeten i dette markedet bedres. Muligheten for "Jevn betaling" og avtaler med prissikring kan gi strømkundene større forutsigbarhet. Den tradisjonelle, volumuavhengige fastprisavtalen til husholdningene kommer imidlertid trolig ikke tilbake ettersom det vil innebære for stor risiko for strømleverandørene.

  • Prissikring fremheves som et viktig tiltak for å skape forutsigbarhet for husholdningene, men med beredskap for mulig omfordeling på plass vil husholdningene ha mindre insentiv til å inngå avtaler om prissikring.
Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde av Bård Standal
Profilbilde av