Klar tale fra strømprisutvalget: Løsningen er mer fornybar energi

Publisert

Stokkfjellet vindpark i Selbu

Stokkfjellet vindpark i Selbu. Foto: Iselin E. Rønningsbakk / Fornybar Norge

Strømprisutvalget har levert en omfattende rapport. Det er grunn til å lytte når et samlet ekspertutvalg er såpass tydelige på at det er tilgang på mer fornybar energi som er det fremste virkemiddelet vi har for å sikre lave og stabile priser.

– Utvalget har gjort en grundig jobb og beskrevet kompleksiteten i kraftsystemet på en god måte. Vi er glade for at utvalget er så tydelige som de er: Hovedproblemet er ikke prisdannelsen i markedet. Å skylde på dette vil være å skyte budbringeren. Veien til konkurransedyktige og forutsigbare strømpriser er gjennom økt produksjon av fornybar energi og utbygging av mer nett kombinert med energieffektivisering. Det sier Bård Standal, leder for marked og strategi i Fornybar Norge. 

Ekspertutvalgets hovedoppgave har vært å utrede og drøfte ulike modeller som kan bidra til mer stabile, forutsigbare og konkurransedyktige priser til husholdninger, industri og næringsliv, samt sikrer investeringer i fornybar energi. 

Utvalget understreker at tilgangen på energi vil være helt avgjørende for prisnivå og forutsigbarhet. Uten en sterk norsk kraftbalanse vil det være umulig å sikre konkurransedyktige og stabile kraftpriser i framtiden. For å oppnå en sterk kraftbalanse må det imidlertid gjøres politiske veivalg som bedrer rammevilkårene for utbygging av fornybar energi. Regjeringens fjerning av høyprisavgiften i statsbudsjettet er et skritt i riktig retning, mens forslaget til beskatning av vindkraft trekker i motsatt retning.  

Bakteppet for at utvalget ble satt ned, var de høye kraftprisene som Norge og Europa opplevde fra høsten 2021 og gjennom 2022. Russlands invasjon av Ukraina, utfall av fransk kjernekraft og tørke i store deler av Europa førte til en ekstraordinær situasjon i energimarkedet, og høye kraftpriser førte til debatt om dagens markedsmodell og mange forslag på alternative organiseringer av strømforsyningen. Ekspertutvalget fremhever at et markedsbasert system innebærer lavere kostnader og færre naturinngrep enn alle andre forslag som har vært på bordet, og at alternative modeller ikke kan ivareta forsyningssikkerhet og effektiv utnyttelse av energiressursene like godt som dagens system. Dette er Fornybar Norge enig i.  

– Et markedsbasert kraftsystem vil ha svingninger i pris ut fra mengden energi tilgjengelig til enhver tid. Men som utvalget fremhever, er dette den beste måten å sikre at vi til enhver tid har strøm i stikkontakten uten at kostnadene blir større enn nødvendig. Mye av inntektene som skapes i kraftmarkedet føres tilbake til felleskapet gjennom skatter og eierskap. Det gir politikerne mulighet til å omfordele til ulike grupper av forbrukere, formål og velferdstiltak, sier Standal.  

I rapporten beskriver utvalget at markedet i teoretisk og teknisk forstand har fungert i den forstand at det ikke oppsto et systemproblem i selve elektrisitetsforsyningen. Fordelingsvirkningene og de sosiale konsekvensene vi har opplevd ble imidlertid uakseptabelt store. Utvalget mener at beredskap for mulig omfordeling må være permanent på plass for å kunne håndtere uønskede fordelingsvirkninger av mulige ekstreme hendelser og konsekvensene av den nye normalsituasjonen vi er på vei inn i. 

I Norge har de fleste husholdninger og flere bedrifter strømprisavtaler som innebærer at de er direkte eksponert for kortsiktige svingninger i engrosmarkedet (spotprisavtaler). Utvalget er tydelig på at alle kunder bør ha like muligheter til å velge graden av prissikring eller stabilisering av sine energikostnader. Prissikring og ulike typer fastprisavtaler kan skape forutsigbarhet for strømkundene, men prisnivået vil fortsatt bestemmes i engrosmarkedet. For å få på plass et godt tilbud av prissikring, er vi imidlertid avhengig av et velfungerende finansielt marked. 

– Vi må ta på alvor den voldsomme påkjenningen folk og bedrifter har opplevd som følge av høye kraftpriser. Utvalget er tydelig på at forbrukerne må kunne velge strømprisavtaler som gir dem en mer forutsigbar strømregning, og vi er glade for at utvalget fremhever hvor viktig det er med et velfungerende finansielt marked for at vi skal kunne få til dette. Riktige rammebetingelser er viktig også her, sier Standal. 

Utvalget beskriver utfordringer i sluttbrukermarkedet, som at enkelte forbrukere faktureres for tilleggstjenester som de ikke trenger eller at de ikke forstår vilkårene i strømavtalen.  

– Vi er opptatt av et velfungerende sluttbrukermarked og jobber tett med våre medlemmer for å redusere kompleksiteten for forbrukerne gjennom å lage sammenliknbare og standardiserte strømavtaler, sier Standal.  

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde av Bård Standal
Profilbilde av