Nettselskaper og organisasjoner med felles anbefalinger til ny nettleiemodell

Publisert

Elbiler som lader utenfor bolighus. Illustrasjon

En rekke nettselskaper og organisasjoner har samlet seg om en felles anbefaling om hvordan ny nettleiemodell bør utformes. Bak  ligger et felles ønske om økt nettutnyttelse av hensyn til miljø og for å gi så lave nettkostnader som mulig for norske strømkunder.

Anbefalingen ble oversendt til Olje- og energidepartementet (OED) 17. mars. Den er signert av 11 nettselskaper og 18 organisasjoner som representerer forbrukere, miljøbevegelse og næringsliv. Direktør for nett og kraftsystem i Energi Norge, Kristin H. Lind, er fornøyd med resultatet.

– Vi er blitt enige om en felles anbefaling om hvordan ny nettleiemodell bør utformes, slik at prissignalet motiverer folk til å jevne ut strømforbruket. Målet er å utnytte dagens strømnett bedre og å unngå å bygge unødvendig mye nytt nett. Det vil bidra til å holde nettleien lavest mulig for forbrukerne og samtidig begrense naturinngrep som følger med nye nettutbygginger, sier Lind.

Etter mye debatt om den nye nettleiemodellen i fjor høst, og utsettelse av fristen til 1. juli 2022, har representanter for nettselskapene og en rekke interesseorganisasjoner organisert i Energinettverket hatt en god og konstruktiv dialog om hvordan nettleien kan utformes for å forene ulike samfunnsinteresser. Dette er nå sammenfattet i et notat med fem anbefalinger som aktørene stiller seg bak.

Enige om mål hele veien

Nettselskapene og organisasjonene er alle enige om at prissignalene på nettleien bør motivere til at forbruk jevnes ut på en slik måte at behovet for nettinvesteringer reduseres. Samtidig er det viktig at man i utformingen av ny nettleiemodell også ivaretar viktige miljø- og forbrukerinteresser, og sørger for at man lager en forståelig nettleiestruktur for kundene. God kommunikasjon til nettkundene rundt den nye nettleiemodellen vil også bidra til å styrke kundenes forståelse.

Energi Norge mener den foreslåtte modellen, sammen med god informasjon til kundene, vil gi tilstrekkelig signaler til å jevne ut forbruket.

– Undersøkelser viser at folk forstår hensikten og er interessert i å jevne ut forbruket hvis de kan spare penger på det. Men dette får vi ikke til uten god informasjon til kundene. Alle aktørene som stiller seg bak den nye nettleiemodellen, ønsker å bidra til å styrke kundenes forståelse av den nye modellen, sier Lind.

Med utgangspunkt i et felles ønske om så lave nettkostnader og nettleie som mulig, har selskapene og organisasjonene hatt en god dialog om ny modell for nettleie den siste tiden. Målet har hele tiden vært å komme frem til felles anbefalinger som ivaretar de ulike interessentenes behov og viktigste prioriteringer.

Nettleiens sammensetning

Stridens kjerne har for mange vært Reguleringsmyndigheten for energis (RME) anbefaling om at energileddet maksimalt kan utgjøre 50 prosent av nettselskapets inntekter fra hver kundegruppe. Dette har vært et sentralt punkt i diskusjonen om innføring av ny nettleiemodell, der aktørene har vært delte i sine synspunkter.

Notatet som nå er videreformidlet til OED, representerer en felles anbefaling for å komme rundt særlig dette uenighetspunktet. Anbefalingen er at OED sikrer at den til enhver tid gjeldene forskrift, eller dispensasjon fra denne, gjør det mulig å gjennomføre de felles anbefalingene til ny nettleiemodell.

Fem felles anbefalinger

Selskapene og organisasjonene bak notatet, anbefaler at nettselskapene innfører en modell for nettleie som baserer seg på de fem punktene under. Modellen omfatter boliger, fritidsboliger og mindre næringskunder i lokalt distribusjonsnett.

 1. Energiledd som utgjør minimum 50 % av nettselskapets inntekter
  Vi anbefaler at minimum 50 % av nettselskapets inntekter fra den aktuelle kundegruppen skal komme fra energileddet.
 1. Forenklet tidsdifferensiering av energiledd
  Vi anbefaler at energileddet tidsdifferensieres for å motivere til flytting av fleksibelt forbruk til perioder med mye ledig kapasitet i strømnettet. Tidsdifferensiering av energileddet vil gjøre nettleien mer komplisert, og differensieringen bør derfor begrense seg til et skille mellom dag og natt/helg for å gjøre det enklest mulig for forbruker.
 1. Et kapasitetsbasert fastledd
  Vi anbefaler at den delen av nettleien som ikke kreves inn gjennom energileddet skal kreves inn gjennom et kapasitetsbasert fastledd som motiverer til å jevne ut store forbrukstopper. Fastleddet bør ikke baseres på maksforbruk i én enkelttime.
 1. Innføring av ny nettleiemodell fra 1. juli 2022
  Vi er enige om at ny nettleiemodell som er i tråd med våre anbefalinger bør innføres fra og med 1.juli 2022.
 1. Evaluering av ny nettleie høsten 2024
  Selskapene og organisasjonene som står bak dette notatet forplikter seg til å gjennomføre en felles evaluering av erfaringene med ny nettleiemodell høsten 2024. Hensikten med denne evalueringen er å vurdere om det kan være hensiktsmessig å justere nettleiestrukturen på en slik måte at interessentenes ulike behov og prioriteringer kan bli ivaretatt på en enda bedre måte.
Les brevet her

Organisasjonene som står bak notatet

 

Naturvernforbundet

Zero

Bellona

WWF

Greenpeace

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Huseierne

Norsk elbilforening

NAF

Nelfo, en landsforening i NHO

Norsk Varmepumpeforening

Elektroforeningen

Byggevareindustriens Forening

Solenergiklyngen

Norsk solenergiforening

Energi Norge

Distriktsenergi

Samfunnsbedriftene Energi

Agder Energi Nett

Arva

BKK Nett

Elinett

Elvia

Glitre Energi Nett

Lnett

Linea

Mørenett

Norgesnett

Tensio

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: