Brev

Publisert

Felles anbefaling om ny modell for nettleie

I juni 2021 vedtok Olje- og energidepartementet nye forskriftskrav om hvordan nettleien for alle kunder i distribusjonsnettet skal utformes. De nye kravene skulle tre i kraft 1.januar 2022, men har etter et vedtak av Olje- og energidepartementet 22. desember 2021 blitt utsatt til 1.juli 2022. Målet med forskriftsendringene er blant annet å oppnå økt nettutnyttelse, noe som kan bidra til lavere nettkostnader og nettleie over tid.

Vi, som representerer forbrukerorganisasjoner, nettselskaper, miljøverninteresser, energirådgivere, utviklere, entreprenører og leverandører av lokale energiløsninger i bygg, støtter målet med forskriftsendringene. Vi er enig i at prissignalene på nettleien bør motivere til at forbruk jevnes ut på en slik måte at behovet for nettinvesteringer reduseres. Samtidig er det viktig at man i utformingen av nettleiemodell ivaretar viktige miljø- og forbrukerinteresser

I forbindelse med forskriftsvedtaket har det vært en bred offentlig debatt om innføringen av ny nettleiemodell. Uenigheten har ikke vært knyttet opp mot målet med ny nettleiemodell, men utformingen av detaljene i selve tariffstrukturen. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE har anbefalt at energileddet maksimalt kan utgjøre 50 % av nettselskapets inntekter fra hver kundegruppe. Dette har vært et sentralt punkt i diskusjonen om innføring av ny nettleiemodell, der nettselskapene og organisasjonene i Energinettverket har vært delt i sine synspunkter. Dette notatet representerer en felles anbefaling for å komme rundt dette uenighetspunktet

Med utgangspunkt i vårt felles ønske om så lave nettkostnader og nettleie som mulig, har selskapene og organisasjonene som står bak dette notatet hatt en dialog om ny modell for nettleie. Målet med denne dialogen har vært å komme frem til felles anbefalinger som ivaretar de ulike interessentenes
behov og viktigste prioriteringer. Denne dialogen har vært vellykket, og dette notatet redegjør for de anbefalingene som alle selskapene og organisasjonene som er listet opp i dette notatet stiller seg bak.

Vi anbefaler at Olje- og energidepartementet sikrer at den til enhver tid gjeldene forskrift, eller dispensasjon fra denne, gjør det mulig å gjennomføre våre felles anbefalinger til ny nettleiemodell.

Felles enighet om modell for utforming av nettleie

Selskapene og organisasjonene som står bak dette notatet anbefaler at nettselskapene innfører en modell for nettleie som baserer seg på de 5 punktene under. Våre anbefalinger gjelder boliger, fritidsboliger og mindre næringskunder i lokalt distribusjonsnett.

  1. ENERGILEDD SOM UTGJØR MINIMUM 50 % AV NETTSELSKAPETS INNTEKTER Vi anbefaler at minimum 50 % av nettselskapets inntekter fra den aktuelle kundegruppen skal komme fra energileddet.
  2. FORENKLET TIDSDIFFERENSIERING AV ENERGILEDD Vi anbefaler at energileddet tidsdifferensieres for å motivere til flytting av fleksibelt forbruk til perioder med mye ledig kapasitet i strømnettet. Tidsdifferensiering av energileddet vil gjøre nettleien mer komplisert, og differensieringen bør derfor begrense seg til et skille mellom dag og natt/helg for å gjøre det enklest mulig for forbruker.
  3. ET KAPASITETSBASERT FASTLEDD Vi anbefaler at den delen av nettleien som ikke kreves inn gjennom energileddet skal kreves inn gjennom et kapasitetsbasert fastledd som motiverer til å jevne ut store forbrukstopper. Fastleddet bør ikke baseres på maksforbruk i én enkelttime.
  4. INNFØRING AV NY NETTLEIEMODELL FRA 1.JULI 2022 Vi er enige om at ny nettleiemodell som er i tråd med våre anbefalinger bør innføres fra og med 1.juli 2022.
  5. VALUERING AV NY NETTLEIE HØSTEN 2024 Selskapene og organisasjonene som står bak dette notatet forplikter seg til å gjennomføre en felles evaluering av erfaringene med ny nettleiemodell høsten 2024. Hensikten med denne evalueringen er å vurdere om det kan være hensiktsmessig å justere nettleiestrukturen på en slik måte at interessentenes ulike behov og prioriteringer kan bli ivaretatt på en enda bedre måte.

Selskapene og organisasjonene bak dette notatet er også enige om å samarbeide om kommunikasjon til nettkundene rundt nettleiemodellen, noe som vil bidra til å styrke kundenes forståelse.

Disse selskapene og organisasjonene stiller seg bak dette notatets anbefalinger

Naturvernforbundet
Zero
Bellona
WWF
Greenpeace
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Huseierne
Norsk elbilforening
NAF
Nelfo, en landsforening i NHO
Norsk Varmepumpeforening
Elektroforeningen
Byggevareindustriens Forening
Solenergiklyngen
Norsk solenergiforening
Energi Norge
Agder Energi Nett
Arva
BKK Nett
Elinett
Elvia
Glitre Energi Nett
Lnett
Linea
Mørenett
Norgesnett
Tensio
Distriktsenergi
Samfunnsbedriftene Energi

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: 
Profilbilde Trond Svartsund. Foto
Profilbilde Kristin H. Lind.