Fornybarnæringen vil kutte egne utslipp

Publisert

Styreleder i Energi Norge, Finn Bjørn Ruyter overrakte rapporten En grønnere fornybarnæring til statssekretær i olje- og energidepartementet Amund Vik.

Fornybarnæringen er en viktig del av løsningen for at Norge skal nå sine klimamål, men har samtidig også noen negative miljøeffekter. Nå har næringen kartlagt disse for å kunne redusere sine egne utslipp og miljøavtrykk.

Kartleggingen er utført av PwC på oppdrag fra Energi Norge, og resultatene er samlet i rapporten En grønnere fornybarnæring: Muligheter og utfordringer som publiseres i dag.

– Selv om fornybar energi er utslippsfri og bra for klimaet, har fornybarnæringen også sine egne utfordringer knyttet til klima, miljø og natur. Vi har derfor over lengre tid kartlagt disse, slik at vi kan gi næringen råd om hvordan den kan redusere sitt eget fotavtrykk, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge.

– Vårt mål er å skape økt innsikt og forståelse for hvordan fornybarnæringen kan ta bedre hensyn til klima, miljø og natur. Rapporten gir flere konkrete anbefalinger om hva næringen bør gjøre for å bli mer bærekraftig, og vi håper at disse vil bidra til å motivere den til å redusere sitt eget klima- og miljøavtrykk, sier Kroepelien.

Om kartleggingen

  • På oppdrag for Energi Norge, har PwC kartlagt de mest vesentlige utfordringer og muligheter som norsk fornybarnæring står overfor knyttet til klima, miljø og natur. Energi Norge representerer den norske fornybarnæringen med over 300 aktører.
  • Rapporten er en del av et større prosjekt som Energi Norge har igangsatt for å løfte næringens arbeid innen bærekraft.
  • Innsikt og faktagrunnlag er hentet inn gjennom offentlig tilgjengelig informasjon fra årsrapporter, forskningsstudier og nyhetsartikler, samt dyptgående intervjuer med aktører i næringen, forskere, investorer, interesseorganisasjoner og myndigheter.
  • Videre er det gjennomført en omfattende spørreundersøkelse som er besvart av 74 av Energi Norges medlemmer, i tillegg til 12 eksterne eksperter på området, inkludert forskere og miljøorganisasjoner.
Vil løfte næringens arbeid innen bærekraft

Rapporten skisserer en rekke tiltak som kan bidra til å redusere fornybarnæringens utfordringer knyttet til klima og miljø fremover:

  • I større grad vektlegge naturens sårbarhet i arealvalg, utbygging og drift av fornybarinstallasjoner.
  • Tilrettelegge for prosesser som sikrer et godt faktagrunnlag, god samhandling og kommunikasjon med lokalsamfunn og andre berørte parter.
  • Sikre transparent og balansert rapportering og kommunikasjon om utfordrende områder og arbeidet som gjøres for å begrense negativ påvirkning på klima, miljø og natur.
  • Vekte klimahensyn tyngre i anskaffelsesprosesser og stille tydelige krav til leverandører.
  • Redusere klimagassutslipp i egen drift og verdikjede, og ta en posisjon innen sirkulærøkonomi gjennom materialvalg og avfallshåndtering.
Må gå foran i klimakampen

Kartleggingen er en del av et større prosjekt for å løfte fornybarnæringens arbeid innen bærekraft.

– Som nøkkelaktører i klimakampen må fornybarnæringen ha som mål å gå foran. Det innebærer at selskapene må sette seg ambisiøse klimamål i tråd med Parisavtalen og at næringen velger prosjekter som har minst mulig påvirkning på klima og miljø, sier Kroepelien.

For aktørene i bransjen er utslipp i egen drift og verdikjede primært knyttet til utslipp fra byggeplass, transport, isolasjonsgassen SF6 og materialbruk, viser rapporten.

– Dersom målet er å være best i klassen, har næringen fortsatt en vei å gå. Fremover bør selskapene jobbe enda mer strukturert med å redusere sine klima- og miljøavtrykk – det blir viktig for å realisere bransjens potensial i den grønne omstillingen, sier Hanne Løvstad. Hun er partner og leder for bærekraft og klimarisiko i PwC, og har ledet arbeidet med rapporten.

– Selskapene bør derfor foreta en grundig kartlegging av egne klimagassutslipp og gjennom verdikjeden. De bør i tillegg utvikle et eget klimamål for virksomheten med et tilhørende klimabudsjett, og en detaljert tiltaksplan med kortsiktige milepæler og styringsstrukturer, sier Løvstad.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Foto: Mann smiler.
Profilbilde Vegard Pettersen