Kø, reservasjon og modenhet

Med stor pågang av kunder som ønsker ny eller utvidet tilknytning til nettet, noen ganger i flere ulike områder samtidig, vil det oppstå kø for å få tilknytning.

Når slike køer oppstår, behøver vi kriterier for å få plass i køen(e), samt vilkår for å beholde denne plassen. De samme kriteriene gjelder dersom det er kapasitet i dagens nett eller i planlagt nett, og kunden ønsker å reservere denne kapasiteten. RME understreker at det er det enkelte nettselskaps ansvar å utforme kriterier for tildeling av kapasitet i sitt nett, og at disse må være kjent for alle relevante aktører. Utgangspunktet er at nettselskap har plikt til å tilby markedsadgang for alle aktører på ikke-diskriminerende og objektive vilkår (NEM §4-6). Regelverket åpner ikke for reservasjon som sådan, men RME anerkjenner at reservasjon kan være nødvendig og hensiktsmessig i forbindelse med en tilknytningsprosess.

Definisjon av begreper

Det er hensiktsmessig å ha en entydig forståelse av begrepene modenhet, kapasitetskø og reservasjon, og under her viktige begreper definert.

Informasjonskrav

Nettselskapet trenger informasjon om kundens prosjekt for å gjøre vurdering av om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig. Dersom nettselskapet skal utrede tiltak, trengs det mer detaljert informasjon om prosjektet. Dette betegner vi som informasjonskrav.

Modenhet, modenhetsvurdering og modenhetskriterier

Begrepet modenhet er knyttet til nettselskapets vurdering av hvor sannsynlig det er at nettkundens prosjekt vil bli realisert. En slik vurdering, referert til som en modenhetsvurdering, bør gjøres i henhold til standardiserte kriterier, såkalte modenhetskriterier. Disse beskriver hvilke forhold som skal vurderes (for eksempel om offentlige planer og tillatelser er på plass eller i prosess). Hvert kriterium er utformet slik at det er enten oppfylt eller ikke oppfylt.

Kapasitetskø

Dersom det ikke er kapasitet i eksisterende eller planlagt nett, må kundene stå i kø for kapasitet som blir tilgjengelig fram i tid. Dette refereres til som en kapasitetskø.

Dersom det er aktuelt med investeringer i ulike nettanlegg for å imøtekomme forespørselen fra en kunde, kan det være ulike kapasitetskøer knyttet til hvert enkelt tiltak.

En kunde står i kapasitetskø når nettselskapene vurderer eller utreder aktuelle tiltak, men enda ikke har besluttet hvilke(t) tiltak som er mest rasjonelt for å tilknytte kunden.

Reservasjon

Når det blir klart hvordan kundens nettilknytning kan etableres og nødvendige nettprosjekter har startet opp (koordinert prosjektutvikling), kan kunden få tilbud om reservasjon av kapasitet.

Reservasjon betyr da at kunden kan være trygg på at når tiltaket (eller tiltakene) er ferdigstilt, kan kundens virksomhet starte som planlagt. En praktisk konsekvens av dette er at det å stå i kapasitetskø sikrer mulighet for reservasjon av den kapasiteten man står i kø for.

Dersom det er kapasitet i eksisterende eller planlagt nett, kan kunden reservere denne kapasiteten hvis kunden (prosjektet) er tilstrekkelig moden.

En kunde må vurderes til moden både for å komme inn i en kapasitetskø og for å reservere kapasitet. Når kunden er moden for kapasitetskø, er kunden også moden for å reservere kapasitet. Det er dermed kun nødvendig med én modenhetsvurdering (enten er kunden moden eller ikke).

De introduserte begrepene vil være aktuelle ved ulike stadier av tilknytningsprosessen. Figuren under illustrerer når i tilknytningsprosessen kunder kan komme i kapasitetskø og reservere kapasitet dersom tilknytningen krever tiltak. Ved slike tilfeller kan reservasjon tidligst skje ved oppstart av koordinert prosjektutvikling. Dersom tilknytningen er driftsmessig forsvarlig uten tiltak, kan en moden kunde reservere kapasitet allerede etter veiledningsfasen.

Kø, reservasjon og modenhet.png

Det er datoen for overlevering av tilstrekkelig moden søknad som bestemmer kapasitetskøen, og modenhetsvurderingen kan gjennomføres når som helst etter at en formell forespørsel om nettilknytning er mottatt. Dette gir kunden mulighet for å komme i kapasitetskø uavhengig av gangen i saksbehandlingsprosessen. Nettselskapene bør bruke modenhetsmatrisen som er presentert under i modenhetsvurderingen. Manglende fremdrift hos kunden kan føre til at kunden mister køplassen eller reservasjonen.

Nettselskap vil i de ulike fasene av tilknytningsprosessen ha behov for informasjon fra kunden. Flere av informasjonskravene som da stilles til kunden vil samsvare med modenhetskriteriene. Dette vil føre til at kundens modenhet naturlig øker i løpet av tilknytningsprosessen. Likevel foreslår vi å holde modenhetsvurdering som en separat prosess. Dette gir kunden muligheten til å gjennomføre ønskede utredninger uten å nødvendigvis være tilstrekkelig moden.

Ved uenighet mellom nettkunde og nettselskap knyttet til for eksempel modenhetsvurdering og tap av plass i kapasitetskøen/reservasjon, kan kunden bringe saken inn for RME for avgjørelse i henhold til forskrift om nettregulering og energimarkedet § 4-13.

Kapasitetskø og reservasjon

Kapasitetskø er nødvendig når det ikke er ledig kapasitet i dagens eller planlagt nett, og det ikke er bestemt hvilke(t) tiltak som må iverksettes for å tilknytte kunden. Følgende prinsipper bør gjelde for kapasitetskø:

 1. For å bli plassert i kapasitetskø, må kunden eller kundens sak være moden. Kriterier for modenhetsvurdering er presentert under. Første kunde til å oversende tilstrekkelig materiale for å bli vurdert til moden, har førsterett på plass i køen. Tidspunktet kunden oversender modenhetsinformasjon blir heretter kalt modenhetsdato. For å sikre nøytral og ikke-diskriminerende praksis kan nettselskap ikke la kunder bli prioritert på annet grunnlag.
 2. Mens kunden står i kapasitetskø, vil tilknyttende nettselskap, sammen med overliggende nett og eventuelt andre, vurdere hva som bør gjøres i nettet og slik sett modne frem sine tiltak. Parallelt med dette forventes kunden å modne sitt prosjekt. Å få plass i kapasitetskøen vil derfor normalt sett innebære en avtale der kunden spesifiserer sin egen fremdrift for samme periode som nettselskapet løser sine oppgaver.
  a)Et sentralt element i en slik avtale er en milepælsplan for kundens egen fremdrift. Denne bør tilpasses nettselskapets milepælsplan for prosjektutviklingen. Avtalen må følges opp for at kunden skal beholde sin plass i kapasitetskøen. Oppfølgningsfrekvensen må tilpasses sakens natur, men kan for eksempel være halvårlig eller årlig i prosesser som strekker seg over en del år.
 3. Kunden beholder plassen i kapasitetskøen med mindre kunden ikke klarer å følge sin egen fremdriftsplan, eller på andre måter ikke lenger er moden. I så fall kan tilknyttende nettselskap ta kunden ut av kapasitetskøen. Dersom kunden på et senere tidspunkt blir moden, vil kunden få ny modenhetsdato og et kønummer basert på denne.
 4. Dersom kundens tilknytning utløser behov for tiltak flere steder i nettet og/eller flere nettnivå, kan kunden stå i flere kapasitetskøer. For hver kapasitetskø får kunden en nummerert plass. En og samme kunde kan være nummer 1 i kapasitetskøen for et (mulig) tiltak i regionalt distribusjonsnett og samtidig ha plass nummer 4 i kapasitetskøen for et (mulig) tiltak i transmisjonsnettet.

Når det er kapasitet i eksisterende eller planlagt nett, eller når det er klart hvilke(t) tiltak som skal iverksettes for å gi kunden tilknytning, kan kunden reservere kapasitet. Det vil si at dersom det ikke er kapasitet i eksisterende nett, kan reservasjon tidligst skje ved oppstart av koordinert prosjektutvikling. Følgende prinsipper bør gjelde ved reservasjon av kapasitet:

 1. For å reservere kapasitet må kunden eller kundens sak være moden, tilsvarende første prinsipp om kapasitetskø.
 2. Reservasjonen beholdes med mindre kunden ikke klarer å følge sin egen fremdriftsplan. I så fall kan nettselskapet frata kunden reservasjonen. Dersom kunden på et senere tidspunkt blir moden og det fortsatt er ledig kapasitet, er det mulig å reservere denne. Dersom det ikke lenger er kapasitet, vil kunden komme i kapasitetskø.
 3. Dersom det er kapasitetskø i området, og iverksatte tiltak ikke gir kapasitet til alle kunder som ønsker tilknytning, er det kundene som står først i kapasitetskøen som først får reservere kapasitet.
 4. Nettselskapene kan i tråd med RMEs rundskriv (1. desember 2021) holde av (reservere) kapasitet for forventet vekst hos ‘vanlige strømkunder’ (ofte omtalt som vekst i vanlig forbruk, men må ikke forveksles med ‘alminnelig forsyning’).
 5. For kunder som står i kapasitetskø på ett nettanlegg kan det være behov for å reservere kapasitet i nettanlegg som allerede har (eller uansett får) ledig kapasitet. Det kan være nødvendig når en konkret tilknytning kan være avhengig av kapasitet i flere nettanlegg. En sak som for eksempel krever økt kapasitet i regionalt distribusjonsnett vil normalt også avhenge av at det er tilstrekkelig kapasitet i transmisjonsnettet. Det hjelper lite om kunden er nummer 1 i køen for å benytte en kapasitetsøkning i det regionale nettet i punkt A i figuren under, hvis det som måtte være av ledig kapasitet i transmisjonsnettet blir ‘tatt’ av kunder i punkt B før det aktuelle tiltaket er ferdig. Dette vil det være opp til nettselskapene å koordinere seg imellom. Kunden skal kun forholde seg til tilknyttende nettselskap.Kø, reservasjon og modenhet - figur 2.png

 

Plassering i kapasitetskø og eventuelle reservasjoner som følger av prinsippene over bør nedfelles i avtale(r) mellom kunden og det tilknyttende nettselskapet (utredningsavtale, avtale om koordinert prosjektutvikling og avtale om anleggsbidrag), med en bestilling av nettkapasitet. Dersom kunden ikke signerer disse avtalene innen gitte frister, må det vurderes om forutsetningene for køplass og reservasjon fortsatt er oppfylt. Figuren under illustrerer den overordnede prosessen for de presenterte prinsippene.

Kø, reservasjon og modenhet - figur 3.png

Modenhetsvurdering

Nettselskapene bør stille krav til kundens modenhet, samt stille vilkår om fremdrift. Dette er virkemidler for å sikre at tilknytningssaker med høyere sannsynlighet for realisering blir prioritert. Samtidig sikrer det en objektiv og nøytral behandling av alle forespørsler om nettilknytning.

Kriteriene for å vurdere modenhet skal være objektive. Kriteriene skal i minst mulig grad avhenge av skjønnsmessige vurderinger, spesielt ikke av forhold som nettselskap ikke har naturlige forutsetninger for å vurdere. Kriteriene kan sammenfattes i en modenhetsmatrise, og det er hensiktsmessig at kriteriene er like på tvers av nettselskap og offentlig kjent. Kriteriene vil gjelde både for å komme i kapasitetskø og for å reservere kapasitet.

Kunden må være ansvarlig for å dokumentere sin egen modenhet, og må ved avtalte milepæler sørge for at tilknyttende nettselskap har tilstrekkelig og relevant dokumentasjon av dette.

Modenhetskriterier for kapasitetskø og reservasjon

Det foreslås at nettselskapene vurderer modenhet ut denne modenhetsmatrisen. Uavhengig av hvor i tilknytningsprosessen kunden er, bør kunden bli vurdert som moden dersom disse er oppfylt.

Manglende fremdrift eller vesentlig endring av informasjon

Så lenge kunden tilfredsstiller modenhetskravene og følger sin egen fremdriftsplan er det ikke grunnlag for å begrense hvor lenge en kunde kan stå i kapasitetskø eller holde på en reservasjon. Under slike forhold er varigheten langt på vei bestemt av hvor lang tid det tar å planlegge og gjennomføre både nett-tiltak og kundens prosjekt.

Det vil være utfordringer – for flere – dersom fremdriften hos en enkelt kunde stopper opp. Planleggingen og koordineringen for nettselskapene kan bli unødvendig krevende, og det kan i tillegg gå ut over andre kunder som omfattes av de samme tiltakene. Utgangspunktet er derfor at en kunde vil miste sin plass i køen eller sin reservasjon dersom forsinkelser i milepælsplanen indikerer vesentlig forsinket idriftsettelse. "Vesentlig forsinket idriftsettelse" er ikke mulig å definere entydig. Dette vil blant annet avhenge av type kunde, størrelse på planlagt uttak og om forsinkelsen skyldes kunden selv eller eksterne faktorer.

Kunden må jevnlig rapportere på milepælsplanen til nettselskapet. Dersom avtalte milepæler ikke er oppnådd til avtalt tid, må kunden sannsynliggjøre at det ikke medfører forsinket idriftsettelse for å beholde sin plass i kø/reservasjon. Det kan imidlertid være ulike grunner til at kundens fremdrift forsinkes eller stopper opp, som for eksempel offentlige prosesser som kunden ikke har innflytelse over, eller endringer i leveringstider for innsatsfaktorer. Det vil være en skjønnsmessig vurdering fra det aktuelle nettselskapet om kunden vil beholde sin plass i køen/reservasjon. Dersom kunden har passert byggestart vil det vil være høyere terskel å fjerne kundens plass i kapasitetskøen/reservasjon.

Dersom informasjonen som kunden har oppgitt for å få vurdert modenhet endres vesentlig, er det også grunnlag for å fjerne kunden fra køen/frata reservasjonen. Dette kan enten være at kunden har oppgitt feilaktig informasjon, eller at bruksformålet (modenhetskriterie 2) endres. I slike tilfeller må kunden sende inn ny informasjon om modenhet, og vil få ny modenhetsdato dersom kriteriene for modenhet er oppfylt.

 

Informasjonskrav i tilknytningsprosessen

Som nevnt ovenfor har nettselskapene behov for informasjon fra kunden i de ulike fasene av tilknytningsprosessen.

Veiledningsfasen – vurdering av driftsmessig forsvarlig

Utgangspunktet er at ‘alle’ har rett til å spørre et nettselskap om det er kapasitet for sitt prosjekt. Nettselskapet må imidlertid ha følgende opplysninger fra kunden for å vurdere om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig:

 • Forventet maksimalt effektbehov (MW)
 • Ønsket lokasjon for prosjektet
 • Ønsket tidspunkt for idriftsettelse

Overordnet informasjon om prosjektet (f.eks. type virksomhet) kan være nyttig for nettselskapet, men er ikke et krav. Kunden bør ut fra egen interesse være så presis og detaljert som mulig, og for eksempel opplyse om redundans er et krav, samt hvilket spenningsnivå kunden ønsker tilknytning på.

Når nettselskapet mottar denne informasjonen, bør de gjøre en vurdering av kundens reelle behov for kapasitet, herunder antall MW. Flere nettselskap har erfart at kunder ikke har god nok kunnskap om eget effektbehov, og dermed sender forespørsel på for store volumer. Nettselskap kan ved slike tilfeller, basert på erfaringer og eksisterende kunnskap, veilede kunden i å forespørre mer realistiske effektbehov. Dette forutsetter at nettselskapet har mottatt tilstrekkelig informasjon om kundens prosjekt.

Reelt nivå på effektbehovet er viktig for at vurderingen av om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig blir gjort på riktig grunnlag. Videre vil det også bidra til at eventuelle kapasitetskøer og reservasjonslister blir mest mulig reelle. Det understrekes at forespurt effektbehov er kundens avgjørelse, og at nettselskapets veiledning er uforpliktende.

Planleggingsfasen

Planleggingsfasen krever mer omfattende analyser og eventuelt prosjektutvikling fra nettselskapets side, og kunden vil med det legge beslag på verdifull utredningskapasitet hos nettselskapene. Nettselskapene må derfor kunne stille større krav til den potensielle kunden. I tillegg må nettselskapet få tilstrekkelig opplysninger om prosjektet for å kunne gjøre utredningene. Kunden må derfor gi informasjon om prosjektet tilsvarende modenhetskriteriene 2 og 3, samt forventet tidspunkt for spenningssetting.