Dette mener vi om havvind

Turbinene til Equinors prosjekt Hywind Tampen. Her utenfor Gulen i Vestland, før de ble slept ut i Nordsjøen. Mai 2023.

Foto: Sindre Sættem

Fornybar Norge ønsker å bidra til en satsing som muliggjør en industriell utvikling av havvind i Norge.

Vi kan utvikle ny industri og produsere mer fornybar energi, og sikre nok kraft til klimamål og grønn omstilling, både i Norge og Europa.

For energinasjonen Norge kan en satsing på havvind i dag by på mange muligheter:
 • Kraft fra havvind kombinert med norsk regulerbar vannkraft vil bidra til at Norge også i fremtiden er en pålitelig leverandør av fornybar kraft til Nordvest-Europa og dermed øke verdien av norsk vannkraft.
 • Norge kan spille en ledende arkitektrolle for kraftnettet som utvikles i Nordsjøen - et Nordsjønett - og sikre at norske interesser ivaretas. 
 • Det er behov for kontinuerlig aktivitet og omstilling i norsk leverandørindustri. En ny norsk leverandørindustri for havvind kan vokse frem basert på Norges betydelige offshorekompetanse fra olje- og gassvirksomheten, samt kompetansen fra produksjon og distribusjon av fornybar energi.
 • Norges leverandørindustri har potensial til å ta en betydelig del av det globale markedet for prosjektering og bygging av flytende havvind som kan resultere i 130.000 nye arbeidsplasser i industrien og energisektoren før 2050, ifølge NHO.
 • Det haster å komme i gang. Norge trenger et hjemmemarked som arena for å etablere en verdikjede som kan være konkurransedyktig internasjonalt. Dette gjelder særlig flytende havvind, som må modnes tilstrekkelig for å kunne være et reelt alternativ for kraft fra land. 

Et velfungerende kraftmarked

 • Et velfungerende kraftmarked er viktig for verdiskapningen i Norge. Markedet sikrer generelt samfunnsøkonomisk riktig produksjon og fordeling av kraft til riktig pris. Havvind vil trenge noe støtte i starten, særlig flytende havvind. På sikt er det grunn til å anta at det vil bli lønnsomt, som følge av skalering og læring. Norges viktigste mulighet i havvind er å bygge en læringsarena for flytende havvind som gir leverandørindustrien mulighet til å ta en betydelig rolle i den globale verdikjeden.  Her er det avgjørende å sikre tilstrekkelige støtte til at vi får skala, slik at vi legger til rette for å kutte kostnadene over tid.

Nett er viktig

 • ​Utveksling av kraft med Europa er viktig for å sikre et velfungerende kraftmarked og for lønnsomheten av bunnfast havvind. Det må bygges et Nordsjønett for å gi den nye kraften fra havvind markedsadgang i Europa. På denne måten kan kraften fraktes til markeder der det til enhver tid er behov for kraft, enten det er i Norden, på kontinentet eller i Storbritannia. Når kraftmarkedene rundt Nordsjøen er godt forbundet med hverandre gir det også den største samfunnsøkonomiske nytten.
 • En kan se for seg ulike modeller for eierskap og finansiering av nordsjønettet og økonomien knyttet til bygging og drift. Dette vil vi undersøke nærmere sammen med medlemmene våre. 
 • Havvind, særlig flytende, har stort potensial og er en viktig teknologi der Norge har fortrinn og kan skape store verdier og ta sentral posisjon internasjonalt. 

Les mer i våre publikasjoner

 1. Felles energi og industripolitisk plattform

  LO, NHO, Fellesforbundet, Industri Energi, El og IT Forbundet, Norsk olje og gass, Norsk Industri, Energi Norge og Nelfo står sammen om rapporten. (mai 2021)

 2. Global Offshore Wind Market Report: Forecast and Analysis

  The comprehensive market analysis, ordered by the three organisations Renewables Norway, Offshore Norway, and The Federation of Norwegian Industries, has been conducted in collaboration with ERM, Brinckmann and Norwegian Energy Partners (“NORWEP”).

 3. Havvind og ilandføring av kraft

  Stort kraftpotensial fra havvind på lengre sikt, og store muligheter for verdiskaping for leverandører og kraftintensiv industri.

 4. Langsiktig nettstruktur for havvind på norsk sokkel

  På oppdrag for Offshore Norge og Fornybar Norge har Thema gjennomført en kvalitativ analyse av hvordan 30 GW havvind på norsk sokkel kan realiseres med ulike nettløsninger i Norge og i Nordsjøen, og hva som er de overordnede implikasjonene for politikk, markedsdesign og regulering ved ulike strategivalg.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Jon Evang.