Dette mener vi om havvind

Turbinene til Equinors prosjekt Hywind Tampen. Her utenfor Gulen i Vestland, før de ble slept ut i Nordsjøen. Mai 2023.

Foto: Sindre Sættem

Fornybar Norge ønsker å bidra til en satsing som muliggjør en industriell utvikling av havvind i Norge.

Vi kan utvikle ny industri og produsere mer fornybar energi, uten å undergrave balansen mellom tilbud og etterspørsel i det nordiske kraftmarkedet. Et velfungerende kraftmarked og tilstrekkelig infrastruktur til krafthandel med Europa er viktige forutsetninger – til beste for kunden og Norge.

For energinasjonen Norge kan en satsing på havvind i dag by på mange muligheter:
 • Kraft fra havvind kombinert med norsk regulerbar vannkraft vil bidra til at Norge også i fremtiden er en pålitelig leverandør av fornybar kraft til Nordvest-Europa og dermed øke verdien av norsk vannkraft.
 • Norge kan spille en ledende arkitektrolle for kraftnettet som utvikles i Nordsjøen internasjonal og sikre at norske interesser ivaretas.
 • Det er behov for kontinuerlig aktivitet og omstilling i norsk leverandørindustri. En ny norsk leverandørindustri for havvind kan vokse frem basert på Norges betydelige offshorekompetanse fra olje- og gassvirksomheten.
 • Norges leverandørindustri har potensial til å ta en betydelig del av det globale markedet for prosjektering og bygging av flytende havvind som kan resultere i 130.000 nye arbeidsplasser i industrien og energisektoren før 2050, ifølge NHO.
 • Det haster å komme i gang. Norge trenger et hjemmemarked som arena for å etablere en verdikjede som kan være konkurransedyktig internasjonalt. Flytende havvind må modnes tilstrekkelig for å kunne være et reelt alternativ for kraft fra land.

Et velfungerende kraftmarked

 • Et velfungerende kraftmarked er viktig for verdiskapningen i Norge. Markedet sikrer samfunnsøkonomisk riktig produksjon og fordeling av kraft til riktig pris. Et velfungerende marked er basert på teknologinøytralitet og like konkurransevilkår. Også havvind kan og bør utvikles på markedsmessige betingelser uten merkostnad for skattebetaler og strømkunden.
 • Kraftsituasjonen i dag, med kraftoverskudd og kommersielle muligheter for økt fornybar kraftproduksjon på land, tilsier at det ikke er behov for å støtte havvindproduksjon i Norge. Sørlige Nordsjø II vil mest sannsynlig kunne bygges ut med bunnfast teknologi på kommersielle vilkår. Samtidig bør Norge ta mål av seg å bygge en læringsarena for flytende havvind som gir leverandørindustrien mulighet til å ta en betydelig rolle i den globale verdikjeden for flytende havvindparker. Her er det avgjørende å sikre tilstrekkelige støtte til at en slik læringsarena blir etablert og at denne kan fremme bruk av umoden teknologi, men at støtten ikke virker konkurransevridende.

Nett er viktig

 • ​Utveksling av kraft med Europa er viktig for å sikre et velfungerende kraftmarked og for lønnsomheten av bunnfast havvind. Det må sikres tilstrekkelig infrastruktur i Nordsjøen for å gi den nye kraften fra havvind markedsadgang i Europa. På denne måten kan kraften fraktes til markeder der det til enhver tid er behov for kraft, enten det er i Norden, på kontinentet eller i Storbritannia. Når kraftmarkedene rundt Nordsjøen er godt forbundet med hverandre gir det også den største samfunnsøkonomiske nytten.
 • Et nordsjønett må betales av de som har førstehånds nytte av det. Prosjekter bør kunne realiseres uten at norske strømkunder på land blir sittende med regningen. Strømkunder på land bør skjermes. En kan se for seg ulike modeller for eierskap og finansiering av nordsjønettet og økonomien knyttet til bygging og drift. Dette vil vi undersøke nærmere sammen med medlemmene våre.
 • Havvind har stort potensial og er en viktig teknologi der Norge har fortrinn og kan skape store verdier og ta sentral posisjon internasjonalt.
 • Havvind kan og bør utvikles på markedsmessige betingelser uten merkostnad for skattebetaler eller strømkunden. Bunnfast havvind er en moden teknologi og konkurransedyktig. Flytende havvind er en umoden teknologi med 4-6 ganger så høye kostnader enn landbasert vind og hvor FoU er viktig.
 • Som hovedregel bør ikke subsidiert strømproduksjon ilandføres til Norge

Les mer i våre publikasjoner

 1. Felles energi og industripolitisk plattform

  LO, NHO, Fellesforbundet, Industri Energi, El og IT Forbundet, Norsk olje og gass, Norsk Industri, Energi Norge og Nelfo står sammen om rapporten. (mai 2021)

 2. Havvind og ilandføring av kraft

  Stort kraftpotensial fra havvind på lengre sikt, og store muligheter for verdiskaping for leverandører og kraftintensiv industri.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Jon Evang.