Dette kan en vertskommune få igjen for kraftproduksjon

Etablering av nye kraftverk gir vertskommunen økte inntekter fra bl.a. eiendomsskatt og kompensasjonsordninger Nøyaktig hvor store inntekter det er snakk om, vil variere fra anlegg til anlegg. Det handler blant annet om størrelsen på kraftverket og hvilken teknologi det er snakk om. I tillegg vil kraftproduksjonen variere fra år til år, noe som også påvirker inntektene.

Eiendomsskatten fastsettes av hver enkelt kommunene. Den kan være mellom 1 og 7 promille av eiendomsskattegrunnlaget. Skattegrunnlaget beregnes ut fra anleggets verdi. 

Terje Aasland oppe på en turbin på en vindmølle
Foto: Tore F. Lie/Falkeblikk

Vindkraft - 12 millioner i året

Et vindkraftverk bidrar med inntekter gjennom eiendomsskatt (0,7 promille av verdien) og produksjonsavgiften (2,3 øre/kWh).
En vindturbin på 5 MW vil gi kommunen omtrent 600 000 kr/år. Et middels stort anlegg med 20 turbiner bidrar med omtrent 12 millioner kroner i året til vertskommunen.

To menn legger ned solceller på et tak.
Solceller på taket. Foto: Fortum

Solkraft - eiendomsskatten

Kommunen har anledning til å kreve eiendomsskatt fra solkraftanlegg, og kan derfor få inntekter gjennom det. Størrelsen på inntekten vil variere utfra anleggets verdi og hvilken sats kommunen har valgt.

Foto: Eidefossen
Foto: E-CO

Vannkraft - 4 millioner i året, pluss verdien av konsesjonskraften

Et vannkraftverk bidrar med inntekter gjennom eiendomsskatt (0,7 promille), naturressursskatt, konsesjonsavgift og konsesjonskraft.

En kilowattime produsert ved et vannkraftverk, gir vertskommunen mellom 3 og 4,2 øre i inntekter. Et middels stort vannkraftverk vil gi vertskommunen omtrent 3-4 millioner kroner i inntekter hvert år. Inntektene vil imidlertid varierer fra anlegg til anlegg og fra år til år på grunn av ulikt tilsig og varierende verdi på kraften.

I tillegg gir konsesjonskraften kommunen rett til å kjøpe mengden kraft de trenger for å dekke sitt kraftforbruk til kostpris. De fleste selger den videre til spotpris. KS har beregnet verdien av konsesjonskraft til 4,7 mrd. kroner i 2021 fordelt på 231 kommuner, noe som utgjør et snitt på 20 millioner per kommune. Det er imidlertid stor forskjell mellom kommunene på grunn av forskjeller kraftpriser fra område til område. Det er også stor forskjell i mengden kraftproduksjon i kommunene.

Småkraftverk, som er vannkraftverk under 10 MW, bidrar til kommunen gjennom eiendomsskatt.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Robert Kippe
Profilbilde Kristian Blindheim