Enighet om Net-Zero Industry Act

Publisert

EU-Parlamentet og Rådet kom 6. februar til enighet om Net-Zero Industry Act.  Reguleringen, som er ordrett bindende for medlemslandene, skal sikre støtte til grønne europeiske verdikjeder, blant annet gjennom raskere konsesjonsbehandling av prosjekter, krav om kvalitative kriterier i fornybare auksjoner og offentlige anskaffelser og en samling av støtteordninger gjennom et nytt styringssystem.

Det er også egne regler for karbonfangst- og lagring (CCS). Det er usikkert hva slags rolle Norge får i denne satsningen og om lovverket er EØS-relevant. Forordningen blir endelig vedtatt først når Parlamentet og Rådet godkjenner avtalen hver for seg i plenum.

Hva slags fordeler gjelder?

De viktigste grepene som EU tar for å hjelpe grønn industri er raskere saksbehandlingstider for tillatelser til grønn industri, mulighet til å gi grønn industri forrang foran andre samfunnsinteresser, nye regler for anbud og offentlige anskaffelser for å gi europeiske verdikjeder en fordel, samt lettere tilgang på finansieringsløsninger.

Hvilke teknologier skal få støtte?

Det blir opp til medlemslandene å definere hvilke teknologier som får støtte. Teknologier som er under Fornybardirektivet regnes som Net-Zero prosjekter, og det samme gjelder en rekke andre teknologier som bidrar til grønn omstilling. Leverandørindustrien knyttet til disse teknologiene får en raskere saksbehandlingstid, samt en mulighet til å forholde seg til én aktør i hele saksbehandlingen (one-stop shop). Det er også identifisert en liste over såkalt strategiske net-zero teknologier. Dette er teknologier som skal få en forrang i over andre samfunnsinteresser i saksbehandlingen og en enda raskere saksbehandlingstid.

Virkemidler:
Raskere saksbehandlingstid

Et viktig virkemiddel i pakken er at det innføres en maksimal saksbehandlingstid på 18 måneder for fabrikker som er nye eller utvides med mer en 1 GW produksjonskapasitet. For mindre prosjekter er det 12 måneder som gjelder. For de strategiske prosjektene vil det gjelde kortere frister, henholdsvis 12 og 9 måneder. Dette kan bli en utfordring for norske myndigheter, dersom vi mister konkurransekraft dersom egen industri ikke har lignende saksbehandlingstider.

Industriparker

EU vil satse på industriparker. Medlemslandene skal designere egne områder som skal brukes til næringsvirksomhet knyttet til grønn industriutvikling. Disse områdene ligner på fornybare akselrasjonsområder, som er vedtatt i fornybardirektivet. Tanken er å lage parker for fornybar energiproduksjon og grønn næringsutvikling i designerte områder, som har minst mulig konsekvenser for naturen og andre samfunnsinteresser. Samtidig vil staten kunne ha en særskilt myndighet til å erklære fornybar energiproduksjon og tilhørende interesser for mer viktig enn andre samfunnsinteresser. Man kan for eksempel se for seg at det opprettes større områder hvor kommunal råderett minimeres. Dette er en utvikling vi blant annet ser i Danmark. Med tanke på norsk erfaring med nasjonal ramme for vindkraft kan dette bli et kontroversielt punkt. Samtidig trenger EU rask utbygging av fornybar energi, så det er nødvendig med sterkere virkemidler. Det er også meningen at tiltaket skal revitalisere industriområder som trenger en ny næringsplattform.

Offentlige anskaffelser og fornybare auksjoner

Net-Zero Industry Act setter nye krav til bruk av kvalitative kriterier i offentlige anskaffelser og auksjoner for fornybar energi. Bruk av kvalitative kriterier skal være minst 15-30 %, og økologisk bærekraft og motstandsdyktighet mot konkurranse skal vektes minst 5 %. Et viktig prinsipp er at økologisk bærekraft blir minimumskrav, og at man vekter inn en fordel for europeisk industri som bidrar til mindre importavhengighet av en komponent som EU er mer en 50 % avhengig av fra et tredjeland. Det er mulig å bruke på prekvalifiseringskrav og kvalitative kriterier i tildelingen, og i tillegg til bærekraft kan landene vekte inn energisystemintegrasjon og innovasjon. Nærmere detaljering om dette vil fastsettes av EU-Kommisjonen. Det blir en mulighet for medlemslandene til å fravike krav om kvalitative kriterier dersom kostandene ved å anvende de overstiger 15 %. Det er også mulighet for landene å begrense bruk av kriteriene til 20 % av det auksjonerte volumet. Norge har god erfaring med bruk av kvalitative kriterier, det viktige for vår del er en grad av harmonisering for europeiske tilbydere, men også ivaretagelse av spesielle norske forhold knyttet til blant annet flytende havvind.

Finansiering og styring

Reguleringen skal samle finansieringsløsninger og beste praksis under en ny styringsstruktur, som heter Net-Zero Europe Platform. Hvert medlemsland får her en representant hver, og skal man vurdere kanalisering av midler og foreslå oppdatering av regelverket. Det blir derfor et viktig organ, og norsk deltagelse er foreløpig uavklart. Dersom vi tar inn avtalen i EØS kan vi forvente at vi får observatørstatus. Dette vil være viktig med tanke på at vi er en viktig leverandør av løsninger innen fornybar energi og CCS. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Niklas Kalvø Tessem.
Portrettfoto av Ingvill Østhassel til bruk på nettside.