Bra med grep for å få det finansielle kraftmarkedet til å fungere bedre

Publisert

En graf med tallindeks. Foto

aksjeindeks strømmarked børs krafthandel.

Fornybar Norge er svært positive til at Energidepartementet og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) nå tar grep for å få det finansielle markedet til å fungere bedre.

I engrosmarkedet varierer prisene fra time til time, gjennom døgnet, måneder, sesonger og år. Både produsenter, industri og de fleste bedriftene skjermer seg mot denne volatiliteten gjennom ulike former for prissikring, og får på denne måten forutsigbarhet for inntektene og utgiftene knyttet til salg og kjøp av strøm. Strømleverandører er ikke villig til å tilby prissikring til sine kunder med mindre de selv har gode muligheter til å prissikre volumet. Et velfungerende finansielt kraftmarked har derfor en nøkkelrolle og er helt avgjørende for at strømleverandørene skal kunne tilby et godt og variert tilbud av fastprisavtaler til bedrifter og husholdninger. Men over flere år har likviditeten på det nordiske finansielle kraftmarkedet, Nasdaq vært fallende, og de siste årene har den vært på et historisk bunnivå. 

Derfor trenger vi et finansielt kraftmarked

Nasdaq blir benyttet av strømprodusenter, strømleverandører og store forbrukere for å sikre en forutsigbar pris på strøm. Prisene i det fysiske markedet kan variere mye og de skaper uforutsigbarhet rundt inntekter og utgifter for mange aktører.  

For at strømleverandørene skal kunne tilby et godt og variert tilbud av prissikring og fastprisavtaler til bedrifter og husholdninger er det avgjørende at de har mulighet til selv å sikre prisene de tilbyr. Dette kan gjøres bilateralt eller i det organiserte, finansielle markedet. Det finansielle markedet er i utgangspunktet mer fleksibelt enn det bilaterale markedet, og aktørene kan raskt komme seg ut og inn av posisjoner dersom det er behov for det. Gjennom det finansielle markedet får vi også transparente fremtidspriser på kraft, som er en viktig referanse for mange.  

Over flere år har likviditeten på det finansielle kraftmarkedet, Nasdaqvært fallende, og de siste årene har den vært på et historisk bunnivå.  Høy grunnrentebeskatning i kombinasjon små budområder med varierende priser blir trukket frem som de viktigste faktorene. Men Streng finansiell regulering og økte kostnader ved handel er også en del av bildet.

Det er derfor svært positivt at det nå tas aktive grep for å bedre likviditeten i markedet.

Aktive tiltak for å støtte det finansielle kraftmarkedet

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) mener at prissikringsmulighetene i de norske budområdene ikke er gode nok, og har pålagt  Statnett å utrede alternativer for prissikring. RME ber spesielt om at Statnett ser på auksjoner av EPAD-kontrakter og områdefutures og støtte til market makers..  Dette er i tråd med bransjens ønsker, og Fornybar Norge støttet disse forslagene i vårt innspill til RME i fjor høst.

Også strømprisutvalget anbefalte energimyndighetene å vurdere å stimulere likviditeten i det finansielle markedet ved å be Statnett gå inn som motpart for et begrenset volum av EPAD-kontrakter. Energidepartementet har nå bedt Statnett om å starte en slik pilotordning så raskt som mulig. En lignende pilotordning har nå pågått i Sverige i et år, og erfaringene har så langt vært positive.

EPAD, «electricity price area differentials», er en kontrakt som kjøpes for å sikre forskjellen mellom systemprisen og budområdeprisen. 

Året for store endringer i det finansielle kraftmarkedet

2024 blir et år med store endringer i det finansielle kraftmarkedet. Den europeiske børsen EEX har annonsert at de kommer til å lansere nordiske og norske finansielle kontrakter 25 mars. EEX har også intensjoner om å kjøpe Nasdaq sin virksomhet i det nordiske finansielle kraftmarkedet, men dette oppkjøpet forutsetter godkjenning av Europeiske konkurransemyndigheter. Dette er endringer som Statnett må ta hensyn til utredningen.

Det er svært positivt at Energidepartementet nå løfter betydningen av et velfungerende finansielt kraftmarked for å kunne gi et godt og bredt utvalg av fastprisavtaler på strøm. Fornybar Norge ønsker en slik pilotordning velkommen.   

Bakgrunn: Slik fungerer det nordiske finansielle strømmarkedet

Om en aktør ønsker å sikre prisen på strøm fullstendig så må de handle to kontrakter en systempriskontrakt og en EPAD-kontrakt.  

Systemprisen er en nordisk referansepris som beregnes daglig hos Nord Pool. Det kan være store avvik mellom systemprisen og prisen i det området aktøren befinner seg i. Derfor ved å kjøpe en sikkringsavtale kun mot systempris så kan aktøren fremdeles sitte igjen med mye prisrisiko.

EPAD, «electricity price area differentials», er en kontrakt som kjøpes for å sikre forskjellen mellom systemprisen og budområdeprisen. Ved å kombinere systempriskontrakten med en EPAD, kan en aktør oppnå full prissikring.

Kort om den svenske piloten  

Det er spesielt i EPAD-markedet at likviditeten har vært svært lav. Små budområder med skjev fordeling mellom strømproduksjon og strømforbruk blir pekt på som en hovedårsak. Det blir få kjøpere av EPADs i områdene med mye strømproduksjon og få selgere av EPADs i områder med mye strømforbruk.

Det er denne skjevheten mellom områdene som det svenske EPAD pilotprosjektet er ment å utjevne. Sveriges versjon av Statnett (Svenske kraftnat) kjøper EPADs i et område hvor det er mye strømproduksjon og selger tilsvarende antall EPADs i et tilgrensende område hvor det er mye strømforbruk. Dette "flytter" mengden EPADs fra et område til et annet og skal derfor kunne øke handelen i EPADs og dermed likviditeten i det finansielle markedet.

Svenske kraftnat fungerer derfor som et mellomledd i EPAD handel mellom aktører i forskjellige budområder.

I sin siste analyse av prosjektet så peker Svenske kraftnat på flere positive effekter.  Omsetningen av EPAD-er virker å være høyere enn for andre budområder utenfor piloten. Prisene som kommer ut av auksjonene virker å fungere som en referansepriser for resten av markedet. Men de mener det enda er for tidlig å konkludere med at auksjonene skaper likviditet.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Camilla Vedeler
Profilbilde av