Veikart til lønnsom havvind

Publisert

Havvindparken Anholt i Danmark

Anholt havvindpark. Foto: Hawk Eye / Ørsted

I veikartet for lønnsom havvind er det flere aktuelle problemstillinger som må løses for at vi skal få til en langsiktig og lønnsom havvindindustri i Norge.

– Et helt sentralt poeng i rapporten er at på denne veien er det en hump, som er de ekstraordinært høye kostnadene vi for tiden ser i havvind, men også i andre energiformer. Men når denne humpa er passert, og situasjonen normaliseres, er det all grunn til å tro at veien videre vil handle om skalering og læring, som vil gi oss tilsvarende type kurve for kostnadsfall i havvind, også for flytende, som vi har sett for solkraft og landvind.

Det sier Jon Evang, bransjedirektør for havvind i Fornybar Norge.

Han fremhever to punkter fra rapporten som gir trøst for havvinden:
1) Alle energiformer har økte kostnader, fossile sannsynligvis de høyeste.
2) Tegn tyder på at kostnadene er i ferd med å stabilisere seg, blant annet råvarepriser på sentrale innsatsfaktorer i turbinproduksjon.


– Havvind, og særlig flytende havvind, har hele tiden vært et maraton, ikke en sprint. Det tar tid å bygge en ny, stor industri. Framfor noe viser denne rapporten at vi er nødt til å tenke langsiktig for å lykkes med havvind. Samtidig peker den i retning av regulatoriske og politiske diskusjoner vi må ta og og tiltak vi må gjennomføre, dersom Norge skal bygge en stor og lønnsom havvindindustri, sier Evang.

Viktige funn i rapporten:
  • Havvind er et vesentlig og nødvendig bidrag til en fremtidig global og fornybar energimiks. 
  • Rapporten viser at kostnadsnivået nå er midlertidig, ikke langsiktig - med skalering og læring vil kostnadene falle.  
  • Forutsigbare rammevilkår og klarhet om fremtidige utlysninger bidrar til å få ned kostnader og bygge industrien 
  • Kostnadene for alle typer energiprosjekter har økt vesentlig, fossil energiproduksjon sannsynligvis enda mer enn fornybare energikilder. 
  • Thema antar at kostnadsøkningene vi ser nå i havvind vil reverseres fra midten av 2020-tallet, litt avhengig av når energiprisene stabiliserer seg. IEA rapporterer allerede nå at kostnadene for en del viktige råvarer i produksjon av turbiner har begynt å falle.  
  • Utfallsrommet er stort med hensyn til ulike aktørers forventninger til når i tid og hvor store kostnadsreduksjoner vi kan oppnå videre for havvind. Så vi må uansett jobbe videre med kostnadsreduksjoner, særlig for flytende havvind, selv om det midlertidige høye kostnadsnivået normaliseres. I så måte er fortsatt skala og volum det aller viktigste. Fornybar Norges oppfatning er at Norge og norsk leverandørindustri har meget gode forutsetninger for å bidra til dette.  
  • Rapporten viser at et Nordsjønett med hybride nettløsninger kan innrettes slik at det er virker nøytralt eller positivt på norsk kraftbalanse. Vi vet nok til å fastslå at ambisjonen om 30 GW havvind krever et Nordsjønett, og må planlegge for hvordan det skal bygges ut til beste for Norge. Fornybar Norge er opptatt av å finne en løsning som kan fungere både bredt politisk og kommersielt, og som oppfattes som rettferdig og rimelig. 
  • Rapporten viser også at produksjon og nett må sees i sammenheng i reguleringen av et Nordsjønett. Det fremtidige markedsdesignet må sikre en fordeling av inntekter fra produksjon og utveksling slik at helheten blir lønnsom. Rapporten drøfter bl.a. fordeling av flaskehalsinntekter, som også er et tema på europeisk nivå.

Nøkkelen fremover ligger i å finne balansen mellom riktig bruk av støtteordninger, og nettløsninger som fungerer både politisk og kommersielt. Det første krever politisk vilje, det siste krever politisk kompromissvilje, sier Evang.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Jon Evang.