Acer bestemmer ikke strømprisene i Norge

Publisert

Fra scenen på Fornybar Norge sin Årskonferanse i 2023.

Bård Standal, viseadministrerende direktør i Fornybar Norge, slår fast at det er norsk politikk og markedet, ikke Acer, som bestemmer strømprisene i Norge. Foto: Dawid Bania/Fornybar Norge

Strømprisene i Norge bestemmes av markedet og norsk politikk, ikke av Acer. Folk som jobber i energibransjen har visst dette lenge, og nå har det også blitt fastslått av Høyesterett.  

Som forventet tapte Nei til EU den såkalte Acer-saken i Høyesterett. Tre rettsinstanser har nå slått fast at Grunnloven ikke ble brutt da Stortinget i mars 2018 samtykket i å ta EUs tredje energimarkedspakke inn i EØS-avtalen. Som en konsekvens av dette, ble Norge medlem i EUs energibyrå Acer.

Nei til EU har hevdet at Stortingets beslutning var i strid med Grunnloven fordi den ble vedtatt etter § 26 som stiller krav om alminnelig flertall. Nei til EU har argumentert at elementene av myndighetsoverføring er mer enn lite inngripende og derfor burde behandles etter Grunnloven § 115, som stiller krav om tre fjerdedels flertall og at minst to tredjedeler av stortingsrepresentantene er til stede. Av de 96 stortingsrepresentantene som var til stede under Stortingets behandling i 2018, stemte over tre fjerdedeler for tredje energimarkedspakke, men mindre enn to tredjedeler av representantene var til stede.

Nei til EU har også hevdet at Acer er skyld i at vi i Norge de siste årene har opplevd en økning i strømprisene. Dette har nå blitt avvist av Høyesterett.

Villedende offentlig debatt om Acer

– Denne dommen viser at mye av diskusjonen om Acer har vært direkte villedende. Høyesterett slår ikke bare fast at myndighetsoverføringen er lite inngripende, men at den faktisk er i ytterkant av hva som i det hele tatt kan kalles en myndighetsoverføring, sier Bård Standal, nestleder i Fornybar Norge.

– Energipolitikken i Norge bestemmes av norske politikere. Høyesterett er tydelige på at det er norsk politikk og markedet, ikke Acer, som bestemmer strømprisene i Norge. Det er en myte at Acer er viktig for norske strømpriser, sier Standal.  

Høyesterett har i plenum nå konkludert enstemmig og tydelig at myndighetsoverføringen som følger av tredje energimarkedspakke er svært snever og lite inngripende. Dette er i tråd med vurderingene som har blitt gjort av lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, Stortingets egen vurdering og dommene i tingmannsretten og lagmannsretten. 

Høyesterett konkluderer i dommen med at myndighetsoverføringen kun knytter seg til fastsetting av praktiske og funksjonelle løsninger for å få strømforsyningen til å virke best mulig over landegrensene når landene ikke blir enige seg imellom.  

Myndighetsoverføringen dreier seg ikke fastsettelse av strømpriser, beslutninger om å bygge nye utenlandskabler eller kraftverk, eierskapsregler eller tildeling av konsesjoner. I dommen beskriver Høyesterett hvordan strømprisene fastsettes i markedet som en funksjon av en rekke forhold, som overføringskapasitet, værmessige forhold som vind, nedbør og snøsmelting, og prisene på CO2-kvoter, kull og gass.  

Vedtatt av EU allerede i 2009

Den tredje energimarkedspakken ble vedtatt i EU i 2009 med mål om å bidra til videre utvikling av det indre markedets funksjon innenfor energisektoren, herunder å overvinne hindringer for et indre marked for elektrisitet og naturgass. Det tok derfor hele ni år før den ble innlemmet i norsk rett. 

Med pakken ble samarbeidet mellom reguleringsmyndighetene i EU styrket gjennom opprettelsen av energibyrået Acer. Acer har en sentral rolle i utviklingen av nytt regelverk til utfylling av den tredje pakken, og fungerer som rådgiver, fører tilsyn og har vedtaksmyndighet på visse saksområder.

I Norge har mye av debatten om EUs tredje energimarkedspakke handlet om Acer, og hvilken rolle byrået har for norske strømpriser.

Her kan du lese hele dommen fra Høyesterett
Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde av Bård Standal
Profilbilde av