Eksisterende vindkraft kan unntas fra ny skatt

vindmøller i flatt terreng.

Smøla vindmøllepark. Foto: Anders Henriksen

Finansdepartementet mener et fritak fra grunnrenteskatt for eksisterende vindkraftverk kan være i strid med statsstøtteregelverket. En juridisk vurdering konkluderer med at regjeringen står fritt til å innføre en grunnrenteskatt med virkning for kun nye vindkraftinvesteringer.

Fornybarnæringen har lenge advart mot at grunnrenteskatt for eksisterende vindkraftverk kan ha svært negative virkninger som konkurser, bortfall av inngåtte industrikraftavtaler med kraftforedlende industri og redusert investortillit.

- Skadevirkningene av grunnrenteskatt på eksisterende vindkraftverk kan bli store. Heldigvis tilsier denne betenkningen at Stortinget kan gi fritak, sier direktør for produksjon og bærekraft i Fornybar Norge, Øistein S. Galaaen.

All den tid det ikke er vedvarende grunnrente eller «superprofitt» i eksisterende vindkraftverk innebærer regjeringens forslag en dramatisk skatteskjerpelse og næringen har derfor tatt til orde for et fritak. Finansdepartementet advarer imidlertid mot at et slikt fritak kan komme i strid med statsstøtteregelverket, men med svært knapp begrunnelse.

Det er uheldig om Stortinget fatter vedtak i et så sentralt spørsmål uten tilstrekkelig faktagrunnlag om de EØS-rettslige rammene. Fornybar Norge har mottatt en vurdering fra advokatfirmaet Thommessen som konkluderer med at regjeringen står fritt til å innføre en grunnrenteskatt med virkning for kun nye vindkraftinvesteringer.

Sentralt i begrunnelsen står blant annet at eksisterende vindkraftverk skiller seg fra fremtidige «all den tid eksisterende vindkraftanlegg frem til nylig ikke har generert grunnrente og det er høyst tvilsomt om disse anleggene totalt sett vil generere grunnrente over sin levetid», og det er således en saklig grunn til unntaket som kan begrunnes i formålet med grunnrenteskatten.

Notatet peker på at staten i andre sammenhenger unntar visse typer investeringer når nye skatter innføres, eksempelvis fordi rammene for slike investeringer bør ligge fast og gjennomgår også andre relevante unntak som er godkjent av ESA som viser at unntak også kan begrunnes i at de administrative kostnadene for myndigheter og produsenter over tid ikke står i forhold til et eventuelt skatteproveny fra disse anleggene.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Øistein Schmidt Galaaen