Det er riktig at vindkraften skal gi større lokale bidrag

Publisert

Foto: Vindpark i det flate terrenget på Smøla.

Illustrasjonsbilde fra Smøla vindpark. Foto: Camilla M. Granheim/Energi Norge

Regjeringen har i dag foreslått flere skatteskjerpelser på fornybar energi. Energi Norge er positive til økte lokale skatter på vindkraft, men mener måten det foreslås på kan få uheldige utfall.

– Regjeringens forslag har flere positive elementer. At vindkraften skal legge igjen mer verdier i vertskommunene er bra, og en investeringsnøytral grunnrenteskatt på vindkraft er i tråd med tankegangen om at norske naturressurser tilhører fellesskapet. Næringen har tidligere tatt til orde for en ny naturressursskatt til vertskommunene, sier Eivind Heløe, direktør for fornybar i Energi Norge.

Måten skatten foreslås innført på kan likevel få noen uheldige utfall. Forslaget legger opp til at eksisterende vindkraftverk ifølge forslaget ikke får fradrag for investeringskostnader ut over gjenstående skattemessige verdier. 

– Dette forslaget vil bli dramatisk for en del eksisterende vindkraftverk. Det er et brudd på forutsetningene for at en kontantstrømskatt skal virke investeringsnøytral, sier Heløe. 

Mange av dagens vindkraftverk har hatt høye investeringskostnader, og selger strømmen sin på lange kontrakter til moderate priser. Disse realiserer ikke grunnrente, og en samtidig dobling av produksjonsavgiften vil få dramatiske utslag. Energi Norge mener eksisterende vindkraftverk må unntas fra doblingen i produksjonsavgiften.   

Bekymret for investeringer i ny fornybar energi

Næringen er også bekymret for at regjeringens grep vil svekke investeringene i ny fornybar energi. 

– Fornybarnæringens økonomiske muskler svekkes kraftig med disse grepene, og det kan føre til at investorer frykter tilsvarende skjerpelser i fremtiden. Det vil være svært negativt for investeringer til lands og til havs, sier Heløe. 

Regjeringen ønsker å legge igjen mer lokalt, noe Energi Norge stiller seg positive til. At skatteinntektene i større grad skal tilfalle de som har stilt sin natur til disposisjon er riktig.  

Flere av forslagene er imidlertid utformet slik at en stor del av inntektene fordeles ut over hele kommunesektoren. Dette bidrar lite til kommunene vindkraften ligger i. 

– Skatteskjerpelsene bør i høyest mulig grad gi høyere inntekter til kommunene med de faktiske inngrepene, sier Heløe. 

Energi Norge ser frem til at et komplett forslag kommer på høring, slik at næringen og kommunene får mulighet til å komme med konstruktive innspill til ordningen. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Foto: Mann smiler.