Foreslår at Siva utvikler områder for grønn industri

Publisert

Knut Kroepelien, Administrerende direktør i Energi Norge. Foto

– Norske politikere må sette ambisiøse mål og aktivt innrette rammebetingelser og virkemidler slik at de matcher det som skjer i EU og Norden ellers, sier Knut Kroepelien, Administrerende direktør i Energi Norge.

Klimapolitikken setter ambisiøse utslippsmål frem mot 2050. Omstillingen kan gi minst 50 000 årsverk i ny grønn industri de nærmeste årene, men det haster å komme i gang. Energi Norge og Norsk Industri har et konkret forslag om hvordan.

– Skal vi gjøre det attraktivt for industrien å etablere seg i Norge, trengs industriområder på minst 500 mål og med effektkapasitet på minst 200-300 MW som er tilgjengelige for etablering av nye anlegg i løpet av 1-4 år. I dag er ledetiden for regulering av nye tomter og vesentlige forsterkninger i nettet altfor lang, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

De to organisasjonene har sendt en henstilling til Næringskomiteen på Stortinget med et konkret forslag om hvordan Norge kan lene seg innhevde seg i den internasjonale konkurransen om å tiltrekke nye, grønne industriarbeidsplasser.

Raskere tilgang på tomter

Forslaget går ut på at Staten gjennom Siva (Selskapet for industrivekst) forskutterer utvikling av industriområder ved å dekke kostnader til regulering av industritomter, planlegging av nettforsterkninger, og tilhørende investeringer osv. En slik forskutteringsordning skal i hovedsak være selvfinansierende, og der staten gjennom Siva tar risikoen ved å klargjøre industriområdene inkludert anleggsbidrag og nødvendige investeringer for å klargjøre tomtene, mens aktørene refunderer sin andel av investeringene når de etablerer seg på industriområdet.

– Norske politikere må sette ambisiøse mål og aktivt innrette rammebetingelser og virkemidler slik at de matcher det som skjer i EU og Norden ellers, Kroepelien.

Landene rundt oss satser storstilt på industriutvikling for å nå klimamålene: Green Deal, havvindstrategi, strategisk FOU-innsats og satsing på hydrogen og batterifabrikker. EUs gjenoppbyggingsplan etter pandemien er tydelig rettet inn mot energiomlegging og ny industriutvikling.

Skjermer andre nettkunder

Sverige, Danmark, Nederland og Storbritannia innfører også kraftfulle tiltak for å tiltrekke seg ny grønn industri. I Norge opplever nettselskapene betydelig vekst i henvendelser om tilknytning til nett fra eksisterende og nye industriaktører og elektrifiseringstiltak over hele landet.

– Vi ser behov for å igangsette arbeid med regulering og planlegging av nettforsterkinger og tomter før det er avklart hvilke bedrifter som skal etablere seg. Dette sikrer mer fremoverlente nettselskaper og risikoen ved overinvestering i nett håndteres gjennom Siva som er rigget til liknende rolle i andre sektorer, sier Kroepelien.

Forslaget innebærer at vi får fortgang i tilknytningen av ny industri uten at tariffkundene ellers blir belastet med disse investeringene.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Kristin H. Lind.