Fornybarnæringen har plass ved det europeiske bordet

Foto: Mennesker rundt et arbeidsbord med PC.

Illustrasjonsfoto: Fauxels / Pexels.

Det europeiske energisystemet står midt i en voldsom omlegging hvor flere viktige arbeidsprosesser knyttet til regelverksutvikling er på trappene. Norsk fornybarnæring sitter tett på prosessene.

Noen stikkord er tariffutforming for et grønnere energisystem, hvordan en sikrer fleksibilitet i kraftsystemet og nettutvikling for en effektiv transport og utveksling av kraft. Gjennom Eurelectric har den norske fornybarnæringen representanter inne i flere viktige arbeidsprosesser.

Bransjeorganisasjonen for kraftprodusenter og nettselskap i Europa, Eurelectric, setter i disse dager i gang flere arbeidsprosesser som skal munne ut i gode råd til myndighetene. I forrige uke var det oppstart i arbeidet med tariffutforming for et grønnere energisytem - "Powering the energy system through efficient network tariffs".

Fleksibilitet

- Det er en bredt sammensatt arbeidsgruppe med representanter både fra produsent og konsumentsiden, i tillegg til nettselskap. Gruppen skal anbefale prinsipper som bør ligge til grunn for fremtidig tariffutforming, sier Runa Haave Andersson som deltar i det europeiske arbeidet fra norsk side. Til daglig jobber hun med markedsdesign og tariffer i Statkraft. Arbeidet pågår frem mot påske og skal forankres i flere av Eurelectrics arbeidsgrupper.

Et annet viktig tema i den grønne omstillingen er fleksibilitet. Fleksibilitet er også et gjennomgangstema i Elmarkedsforordningen under den 4. energimarkedspakken. Nettkundene skal gis økte muligheter til å agere fleksibelt. Etter det Energi Norge erfarer skal det utarbeides et detaljert regelverk for fleksibilitet, en såkalt nettkode.

Regelverksarbeid

Edvard Lauen i Agder Energi deltar i et forarbeid som skal tegne opp rammene for utviklingen av en slik nettkode. Denne arbeidsgruppen består av representanter fra flere organisasjoner. I tillegg til Eurelectric og ENTSO-E, blant andre også GEODE, en DSO-organisasjon. Det er GEODE som har utpekt Lauen til deltakelse i dette arbeidet.

– Et sentralt spørsmål blir systemdrift og grensesnittet mellom nettselskap og TSO, sier Lauen.

Arbeidet skal pågå frem mot sommeren da det skal overleveres til DSO-organisasjonen som så tar pennen på selve regelverksarbeidet.

Glade for engasjementet

TEN-E, regelverket for nettutvikling, er et tredje tema der Eurelectric setter i gang en ny arbeidsgruppe. Også i denne arbeidsgruppen er den norske fornybarnæringen representert.

– Den reviderte TEN-E Forordningen vil være essensiell når det gjelder utviklingen av et masket offshore nett, herunder offshore fornybar energi som havvind ref EUs strategi for offshore fornybar energi, sier Håkon Egeland fra Statkraft. 

TEN-E er et regelsett for felles prosess og saksregler for oppbyggingen av infrastruktur i Europa.

Energi Norge er glade for engasjementet fra fornybarbransjen og mener det er til stor fordel for Norge at vi har representanter som kan være direkte med i arbeidsgruppene der diskusjonene foregår.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: