Forhandlingsprosessen til Energioverenkomsten

Energioverenskomsten er tariffavtalen mellom El & IT Forbundet og Fornybar Norge. Det er en rammepreget avtale, men med en del bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår.

Oppsigelse og forhandling

Før utløpet av energioverenskomsten møtes partene til forhandlinger. Krav og motkrav blir utvekslet, diskutert og vurdert. Dersom partene ikke lykkes med å bli enige blir det erklært brudd i forhandlingene og partene går over i en meklingsfase.

Meklingsprosessen

Dersom partene ikke lykkes gjennom forhandlinger, har arbeidstvistloven regler om mekling. Dette innebærer at Riksmekleren kommer inn i saken og har som hovedoppgave å forsøke å bringe partene til enighet.

Dersom partene gjennom forhandlinger ikke kommer fram til en løsning, og dermed bryter, kan fagforeningene varsle plassoppsigelse. Vanligvis varsles plassoppsigelse for alle medlemmene innen overenskomstens område. I tvister som gjelder landsomfattende overenskomster blir det rutinemessig lagt ned forbud mot arbeidsstans. Forbundet innebærer at partene plikter å gjennomføre mekling etter bestemte fristregler. Riksmekleren nedla slikt forbud mot arbeidsstans i forbindelse med El & IT Forbundets plassoppsigelse.

Frister ved mekling

Etter forbud mot arbeidsstans er nedlagt er partene pliktige til å underkaste seg mekling i 10 kalenderdager. Frivillig kan partene fortette meklingen utover denne fristen. Etter 10 kalenderdager kan en av partene kreve meklingen avsluttet. Arbeidstvistloven bestemmer da at meklingsmannen har nye fire kalenderdager på seg til å avslutte meklingen. Dette kalles tvungen mekling. Når meklingen avsluttes den siste dagen, løper fristen ut kl. 24.00 med mindre partene blir enige om noe annet.

Streik ved brudd i forhandlingene

Etter at meklingen er gjennomført og man fortsatt ikke har kommet til enighet, er det adgang til å streike. Streiken kan tidligst iverksettes når overenskomstens utløpsdato er passert og de formelle meklingsfristene er utløpt.

Hovedavtalens § 3-1 nr. 2 gir fagforeningene kun mulighet til å ta ut en mindre del av bedriftene/ medlemmene i streik, selv om streik er varslet for alle. Det endelige omfanget av streiken må i slike tilfeller varsles skriftlig (plassfratredelse) innen fire dager på forhånd og senest i forbindelse med begjæring om avslutning av meklingen. På denne måten kan fagforeningene starte med et begrenset antall medlemmer i streik og senere trappe opp streiken ved nytt varsel hver fjerde dag.

Under en streik er det vanligvis ingen mekling. Partene kan imidlertid i fellesskap be om mekling dersom de ønsker det.

Les NHOs hefte Tariffoppgjøret og bedriften

Dispensasjon for noen oppgaver under en streik

Det er adgang til å søke om dispensasjon fra streiken for å utføre visse oppgaver. Dette vil være arbeid som er helt nødvendig for å avverge fare for liv og /eller helse, samt avverge fare for at betydelige verdier går tapt. Slike dispensasjoner tar bedriften stilling til om de skal fremme ovenfor sin organisasjon, dvs. Fornybar Norge. Deretter vil Fornybar Norge ta stilling til om søknaden innvilges, og dermed fremme den for El & IT Forbundet. Alternativet er å avslå søknaden, som i så fall skal meddeles bedriften.

Bedriften og de tillitsvalgte kan også i forkant av en evt. streik inngå forhåndsavtaler om å avverge fare for liv og helse, samt avverge betydelig materiell skade. Slike forhåndsavtaler kan benyttes uten ytterligere dispensasjonssøknader. Også disse avtalene skal godkjennes av partene sentralt, dvs Fornybar Norge og El & IT Forbundet.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: