Publisert

Instruktør i lærebedrifter

NHOs veileder om læring i bedrift som sentral del av yrkesopplæringen. (2010)

Heftet gir en samlet fremstilling av instruktørens arbeidsoppgaver. Det går nærmere inn på forholdet mellom instruktøren og lærlingen, beskriver oppgaver og ansvar for instruktøren og gir også et bilde av hva som kjennetegner en god instruktør.

Hjelpeapparatet som står til disposisjon, blir beskrevet. Heftet omtaler til slutt etter- og videreutdanningsmulighetene for instruktørene og hvor viktig det er å legge til rette for at de gis slik mulighet.