Bred enighet om verdideling med vindkraftkommuner

Publisert

Foto: Roan vindpark på vinteren med snø.

Illustrasjonsfoto fra Roan vindpark. Foto: Ole Martin Wold Roan / Fosen vind.

Økonomisk kompensasjon må på plass gjennom behandlingen av vindkraftmeldingen, slik at større andel av verdiskapingen fra vindkraft blir liggende igjen lokalt hos kommunene.

Nøkkelgrepene naturressursskatt og miljøavgift el. er grep som foreslås i et felles brev fra kommunesektorens og kraftbransjens organisasjoner til Stortinget.

Som kjent varsler vindkraftmeldingen ingen konkrete tiltak for å kompensere vertskommuner for vindkraft,en mangel som ble tatt opp av flertallet av aktører på Stortingets høring.

Foruten at mer av det som nå tilfaller stat bør tilfalle kommune gjennom en naturressursskatt for vind, ønsker vindkraftbransjen å legge igjen større andel av verdiskapingen i lokalsamfunn.

Sammen har Energi Norge og Norwea derfor lenge tatt til orde for en lokal kompensasjon som hjemles i energiloven og fastsettes i konsesjonsvilkårene for nye vindkraftverk.

Naturressursskatt

– Det er positivt at kommunene får større innflytelse i konsesjonsprosessene. Vi mener de også må sitte igjen med større inntekter fra vindkraftproduksjonen. Da kan det bli mer attraktivt å si ja til nye kraftverk der det også er miljømessig forsvarlig. Derfor er vi glade for at det nå er kommet på plass en enighet med kommunesektorens organisasjoner om hovedlinjene for lokal kompensasjon, og at vi kunne uttrykke dette i et felles brev til Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, sier administrerende direktør i Energi Norge, Knut Kroepelien. 

I brevet signert av Energi Norge, Norwea, Samfunnsbedriftene, KS, Naturressurskommunene (LVK, USS, Industrikommunene, Petroleumskommunene), Landssammenslutningen av vindkraftkommuner (LVNK) og Kraftfylka, påpeker kommunesektoren og kraftbransjen sammen behovet for å få på plass forutsigbare og rettferdige ordninger som tilgodeser lokalsamfunn for ulemper og bruk av naturressursene.

Stortinget bes i brevet få på plass en naturressursskatt – med nødvendige tilpasninger for å sikre at det er de faktisk påvirkede lokalsamfunnene som kompenseres målrettet – samt sette i gang arbeidet med å hjemle en miljøavgift el.l. i energiloven. Samtidig er organisasjonene enige om at en del andre ofte diskuterte spørsmål som grunnrenteskatt og teknologinøytralitet er viktige, men krever utredning i et mer langsiktig perspektiv.

Også fra vindkraftkommunenes side er man tilfreds med prosessen og brevet:

– Vi har hatt en konstruktiv dialog med Norwea/Energi Norge over mange år. Det å få med oss både næringen og KS inn i dette, og sammen greie å bli enige om de viktigste punktene rundt en mer rettferdig skatte og avgiftspolitikk er svært viktig. Et samlet innspill til regjeringen legger et skikkelig press. Samtidig må jeg si at vi har hatt, og vil ha mange krevende diskusjoner foran oss. Utfordringen er å finne en balanse gjennom kompensasjonsordninger som favner både eksisterende og nye vindkraftverk, sier Vibeke Stjern, styreleder i Landssammenslutninga av vindkraftkommuner.

Krevende diskusjoner

– Som vi har sagt før må kommunesektor og bransjen involveres i utforming og nivå på en miljøavgift for nye vindkraftverk, men nivået må være slik at det oppfattes som rimelig kompensasjon, samtidig som samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer kan gjennomføres. Så må vi minne om at vindkraften som bygges nå er investeringsbesluttet under et annet regime, og ofte har marginal lønnsomhet, sier Øyvind Isachsen i Norwea.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: