Om markedsmekanismen og marginalprising i kraftmarkedet

De høye strømprisene i høst og vinter har ført til diskusjoner om markedsmodellen generelt og om marginalprising spesielt. I dette notatet gjør vi rede for fordelene med dagens ordning og drøfter kort andre modeller som to-prissystem, regulerte priser o.l. Vi vurderer også konsekvensene av å forby eller redusere eksporten når magasinfyllingen er lav.