Viktig å få avklart markedsadgang for havvind

Nyhet, Fornybar produksjon, Strømmarked

Publisert

Foto: Havvindmøller

Foto: Øyvind Gravås / Equinor.

Energi Norge mener havvind gir store industrimuligheter for Norge, men etterlyser avklaring av hvordan ny kraftproduksjon skal knyttes til energimarkedene både i Norge og andre land.

Tirsdag gikk Olje- og energidepartementet ut med noen smakebiter av hva som kommer om havvind i energiressursmeldingen som offisielt legges frem på fredag. Her går det frem at det er kraftprodusentene selv som skal betale for strømnettet som frakter vindkraften til land. Dette skal med andre ord ikke belaste norske strømkunder gjennom nettleien. 
 
– Kraftproduksjonen må knyttes til flere land gjennom såkalte hybridforbindelser, for å sikre god utnyttelse av kraften og forsvarlig lønnsomhet. Det er viktig at regelverket for slike forbindelser kommer på plass, slik at aktørene vet hva de har å forholde seg til. Ellers risikerer vi at investeringer blir forsinket og Norge havner bakpå i konkurransen, sier direktør Toini Løvseth i Energi Norge. 
  
I Energi Norges oppdaterte havvindposisjon heter det at "utviklingen av et nordsjønett og hvordan dette knyttes til det norske fastlandet, har stor betydning for den langsiktige verdiskapingen fra norske fornybarressurser på land og til havs. Utvikling av havvind og nordsjønett må skje i parallell for å sikre en effektiv utvikling".  
 
– Det er positivt at Statnett skal gis systemansvar for strømnettet til havs, men vi mener at også andre aktører må få mulighet til å bygge havnett. Dette vil være viktig for å sikre en rask og kostnadseffektiv utvikling av infrastrukturen som trengs for havvindproduksjon, sier Løvseth.  
 
Energi Norge er også opptatt av at utbyggingen av havvind må baseres på markedsmessige prinsipper, der moden teknologi ikke subsidieres. Regjeringen varsler i sine lekkasjer at bunnfaste vindkraftverk må klare seg uten offentlig støtte, mens flytende havvind kan få støtte fra Enova. 
 
– Vi er positive til teknologistøtte og det er vikrig å få bygget en læringsarena for flytende havvind. Vi må ikke havne i en situasjon der vi subsidierer utbygging av ny kraftproduksjon som markedet ikke etterspør. Vi må også unngå at Enova tømmes for midler som det vil være stort behov for i elektrifiseringsprosjekter over hele Norge, påpeker Løvseth. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: