Energi Norges havvindposisjon

Energi Norge har i samarbeid med NHO, andre landsforeninger, LO og våre medlemmer tidligere publisert posisjoner på havvind. I det følgende utdypes Energi Norges posisjon ytterligere. (9. juni 2021)

Gode rammebetingelser for havvind vil bidra til 
 • Sikker tilgang til fornybar kraft til konkurransedyktige priser for elektrifisering i alle relevante sektorer og industriutvikling. 
 • Økt verdiskaping i eksisterende kraftproduksjon på fastlandet: Fleksibiliteten i den norske vannkraften må sikres god adgang til flere markeder.
 • Utvikling av en norsk leverandørkjede for havvind .
Rask og samfunnsøkonomisk drevet utvikling 
 • Det er viktig at man raskt kommer i gang med utviklingen av prosjekter i kommersiell skala. Tidsaspektet gis av rask teknologiutvikling og at energimarkedsplaner for perioden etter 2030 legges nå i Europa og ellers i verden. 
 • Samfunnsøkonomisk nytte og verdiskaping for det totale kraftsystemet bør være styrende for utviklingen av havvind og tilhørende infrastruktur. Utviklingen må baseres på markedsmessige prinsipper, gi grunnlag for velfungerende kraftmarkeder og dermed best mulig utnyttelse av infrastrukturen. Moden teknologi bør ikke subsidieres. 
Europeisk samarbeid om rammer knyttet til havvindutvikling i Nordsjøen  
 • Norske myndigheter bør sikres deltakelse i forum og multilaterale samarbeid der kraftinfrastruktur og maritim fornybar kraft blir diskutert. Dette innebærer blant annet en satsing på nordsjøsamarbeid, et aktivt arbeid for å presentere mulighetene som gis av åpningen av arealer i sørlige del av Nordsjøen og en realitetsvurdering av hva utviklingen av TEN-E betyr for norsk innflytelse. 
 • Utviklingen av de norske prosjektene bør bidra til å utvikle en felles europeisk infrastruktur i Nordsjøen som kobler havvindanleggene til flere markeder og dermed kobler flere markeder sammen. Også prosjekter som utvikles i tilknytning til elektrifisering av sokkelen bør forventes å bidra til utviklingen av Nordsjønettet. Nettkunder på land må i hovedsak skjermes fra kostnadene ved utvikling av nordsjønett 
Nordsjønett 
 • Utviklingen av et nordsjønett og hvordan dette knyttes til det norske fastlandet har stor betydning for den langsiktige verdiskapingen av norske fornybarressurser på land og til havs. Utvikling av havvind og nordsjønett må skje i parallell for å sikre en effektiv utvikling. 
 • Sentrale elementer i et fremtidig Nordsjønett vil være hybride forbindelser, produksjon og forbruk av fornybar energi, hub-er, samt mellomlandsforbindelser. 
 • For å sikre at Norge raskt tar en aktiv rolle i utviklingen mener vi at Statnett må tildeles et mandat for å utrede mulige nettløsninger for nordsjønettet. 
 • Også andre aktører enn Statnett bør kunne gis adgang til utvikling og bygging av havnett. Dette for å sikre rask og effektiv fremdrift i realiseringen av havvind i Norge. Utviklingen av et havnett må gjøres kostnadseffektivt og valg av tekniske løsninger for nettet må sees i sammenheng med havvindparkene og kraftsystemet på land.  
 • Det regulatoriske rammeverket for havvind og hybride forbindelser skal bidra til både en effektiv utbygging av havvind og offshore infrastruktur og samtidig bidra til optimal utnyttelse av dette i samspill med tilknyttede kraftsystemer på land. En markedsløsning med budområder for offshore havvind kan være hensiktsmessig for havvind tilknyttet flere land, men det kan være nødvendig å omfordele flaskehalseinntekter i offshore nett, slik også EU har påpekt i sin havvindstrategi.
 • Operatørmodellen for et havnett må sikre en nøytral, ikke-diskriminerende forvaltning av nettet, samt en effektiv og sikker systemdrift. Utviklingen av modellen bør sees i lys av systemets kompleksitet, behovet for å koordinere handlinger og EUs nettkoder. Modellen bør utvikles i tett samarbeid med de andre Nordsjølandene. 
Tildeling 
 • Tildeling av arealer og konsesjoner for å utvikle havvind må skje på transparente, ikke-diskriminerende og objektive vilkår. 
 • Det er viktig for potensialet for både norsk teknologieksport og for muligheten for kostnadseffektiv leveranse av kraft at tildelingen av utredningsareal skjer raskt, og i parallell med utredninger av utbyggings- og eierskapsstrukturer for kraftinfrastruktur til havs. 
 • Prosessen for tildeling av konsesjon bør sikre rask realisering av prosjekter. Et tilstrekkelig klart regelverk må komme raskt på plass. Tillatelser til produksjon og nett bør ideelt sett behandles i sammenheng.  
Balansering av hensyn mellom behovet for fornybar kraft og natur og miljø 
 • Økonomisk aktivitet på sokkelen må utøves på en måte som tar hensyn til natur og det økologiske mangfoldet til havs. 
Økonomiske virkemidler 
 • For å likestille havvindprodusenter, uavhengig av om de er underlagt petroleumsskatteregimet eller ikke, er det hensiktsmessig å lage en særskilt ordning for PPAer fra havvind til forsyning av offshore installasjoner. PPA volumet må da være begrenset til havvindvolumet som produseres på havvindanlegget. Kraftutvekslingen fra havvind til land og kjøp av kraft fra land til offshore forbruker må skje på markedsmessige vilkår uten markedsvridende mekanismer.
 • Det må være en langsiktig løsning at utbyggingen og drift av havvind blir underlagt et robust skatteregime som ikke gir konkurransevridninger mot kraft fra land eller konkurransevridninger mellom ulike forbrukere av kraft. Det er en forutsetning at skattereglene knyttet til utbygging ikke diskriminerer mellom utbyggere. 
Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: