Mer av alt, raskere – våre første innspill til statsbudsjettet 2024

Publisert

Vindmøller på fjellet

Fornybar Norge krever en tydelig omlegging av politikken i statsbudsjettet for 2024. Rammevilkårene må ikke være til hinder for utbygging av mer fornybar energi.

Norge har et akutt behov for mer fornybar energi i årene som kommer. Økt produksjon er helt avgjørende for at landet skal innfri sine klimamål, trygge arbeidsplasser i industrien og bidra til lavere strømregninger for vanlige forbrukere og øvrig næringsliv. Rammevilkårene for en tilstrekkelig økning i produksjonen er derimot langt fra på plass. I dag skattes fornybar energi hardere enn olje og gass, og det tar lang tid med konsesjonsbehandlinger for kraftproduksjon og nett.  

Investeringene i kraftforsyningen har sunket fem år på rad. Tall fra SSB viser nedgang på hele 18,7 prosent i 2022. Det er for lite ny fornybar energi under etablering. 

Norge styres mot kraftunderskudd i 2027, ifølge Statnetts kortsiktige markedsanalyse for 2022-27. Behovet for mer energi er stort, noe også energikommisjonen, en rekke fagrapporter og mange organisasjoner har påpekt i løpet av den siste tiden. Norge ligger heller ikke an til å nå sine klimaforpliktelser i 2030. 

Mer fornybar energi og energieffektivisering er jobb nummer én 

Med riktig politikk er det heldigvis fullt mulig å snu den negative utviklingen. Økt produksjon av fornybar energi og en storstilt satsing på energieffektivisering må være jobb nummer én for regjeringen i arbeidet med statsbudsjettet for 2024. Det betyr at innretningen av skatter og avgifter og prioriteringene over statsbudsjettet må støtte opp under økt produksjon av fornybar energi og energieffektivisering.  

Energikommisjonen trekker fram gode, overordnede prinsipper for skatte- og avgiftspolitikken i sin rapport. Det handler blant annet om at investeringer i fornybar kraft krever langsiktighet og stabilitet. Fornybar Norge mener hele kraftskatteregimet må gjennomgås og forankres i et bredt politisk forlik, slik energikommisjonen foreslår i sin rapport. 

Når det gjelder utvikling av ny vindkraft på land i Norge, viser vi til den pågående høringen om endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til vindkraft på land. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Faglige spørsmål

Profilbilde Vilde Tolås Coward