Ny rapport om verdideling fra vindkraft

Vindmøller og en vei på fjellet

Energi Norge og NORWEA mener at en økt andel av verdiskapingen fra nye vindkraftutbygginger bør tilfalle vertskommunen. En nylig utgitt rapport gir et godt grunnlag for videre arbeid med en modell for verdideling fra vindkraft. Foto: Ole Martin Wold.

Energi Norge og Norwea mener at en større andel av verdiskapingen fra vindkraft bør tilfalle kommunene. I samarbeid har vi derfor utarbeidet en rapport med forslag til modeller for verdideling som vil gi mer tilbake til lokalsamfunnene.

Energi Norge og Norwea har i fellesskap jobbet med et prosjekt om utvikling av en skatte- og avgiftsmodell for vindkraft. KMPG har i den forbindelse utredet hvordan en modell for verdideling fra vindkraft kan utformes. Bakgrunnen er et behov for ryddige og forutsigbare rammer for forholdet mellom utbygger og vertskommune. Vårt utgangspunkt har vært at det er behov for en ordning som i større grad tilgodeser kommunene.

Det har vært et ønske om at en utredet modell i størst mulig grad skal skape interessefellesskap mellom vertskommune og utbygger, samtidig som vindkraftverk som er utbygget eller investeringsbesluttet under dagens skatteregime skjermes så langt det er mulig.

Økte inntekter til kommunene

Rapporten tar for seg en sammenligning av ulike modeller for beskatning og avgiftsbelegging av vindkraft i andre europeiske land. Videre gjennomgår den både fordeler og ulemper ved alternative former for beskatning, med utgangspunkt i bl.a. skatter som er på plass for vannkraft. Et sentralt spørsmål er om ordningen skal hjemles i skatte- eller energilovgivningen.

Energi Norge og Norwea har allerede argumentert for innføring av en utgiftsnøytral naturressursskatt som virker omfordelende fra staten og storsamfunnet til kommunalt og fylkeskommunalt nivå. En slik skatt er allerede på plass for vannkraft, men har vist seg politisk krevende å innføre samtidig som kommunenes utjevningsordning reduserer nytten for de berørte kommuner. Det er en forutsetning at nye mulige innretninger ivaretar de ulike hensynene på en god måte. KPMG har derfor undersøkt fordelingseffekten av de ulike modellene mellom produsent, vertskommune og staten. Rapporten nevner også eventuelle relevante samfunnsøkonomiske og politiske effekter som kan ha betydning for verdidelingsmodellen.

–  Energi Norge og NORWEA mener at en økt andel av verdiskapingen fra nye vindkraftutbygginger bør tilfalle vertskommunen. Denne rapporten gir et godt grunnlag for videre arbeid med hvordan en beskatningsmodell kan utformes og løses i praksis, sier Øyvind Isachsen og Eivind Heløe i henholdsvis Norwea og Energi Norge

Kan løses gjennom konsesjonsbetingelsene

–  Vi håper Stortingsmeldingen om vindkraft ser konsesjon og skatt i sammenheng, slik våre organisasjoner har anbefalt. Nå vil vi bruke KPMG-rapporten til å diskutere praktiske ordninger videre med både regjering, Storting, kommuner og andre interessenter, legger de til.

En modell for verdideling fra vindkraft må være utformet slik at den er enkel å kommunisere til interessenter. Det er viktig at modellen gjelder fremtidige prosjekter, altså ikke vindkraftverk som allerede er bygget eller er under bygging. Et annet moment er eiendomsskatten, som må være stabil over tid og tydelig med hensyn til regler for retaksering. Det er viktig at eiendomsskatten presiseres slik at det er klart for kommunene hva de får igjen for vindkraftprosjekter. Energi Norge og Norwea erfarer at dette ikke er godt nok kjent.

–  En verdidelingsordning kan gjennomføres gjennom konsesjonsbetingelsene; en slik form for regulering er man allerede godt kjent med fra vannkraften. Dette har vi også bragt inn i diskusjonen om konsesjonsprosessen for vindkraft, sier Heløe og Isachsen.

Les rapporten "Utvikling av modell for verdideling for vindkraft-skatt og avgift" her.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: