Kristofer Ryde / Lyse.
Kristofer Ryde / Lyse.

Innovasjon og forskning

Vi mener

Et felles løft for energiomstilling kan bidra til ny industri, verdiskaping og innovasjon. Fornybar Norge tror Norge kan bli et av de mest innovative landene i Europa.

Forskningspolitikk

Energi21 er opprettet av Olje- og Energidepartementet for å gi råd om tematisk og finansiell satsing på forskning og innovasjon innen fornybar energi og klimavennlige energiteknologier.

Energi Norge mener følgende tiltak må iverksettes for å realisere strategien:

 • Det er riktig at digitaliserte og integrerte energisystemer løftes opp som det viktigste området i Energi 21 strategien. De bør også gjenspeiles i fordeling av midler til forskning, innovasjon og demo.
 • For å bli verdensledende innen vannkraftkompetanse mener Energi Norge at bevilgninger til EnergiX, FME og Pilot E må økes iht. anbefalingene i Energi21
 • Norge har undertegnet en intensjon om å doble sine investeringer i energiforskning i løpet av en femårsperiode, gjennom samarbeidet Mission Innovation. Vi foreslår at Energi21 lager en oversikt over en femårig opptrappingsplan for dette iht. intensjonene i avtalen.
 • Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) gir et stort løft til forskning og innovasjon og bør styrkes ytterligere.
 • Hensikten med Forny2020 er å øke verdiskapingen i næringslivet. Forny2020 bør tilby egne program rettet mot kommersialisering av FME resultater. Økningen til Forny2020 bør kommer her.
 • Energi Norge foreslår å sette av konkrete midler på 200 mill. i året til test- og demonstrasjonsaktiviteter for fornybar energi og teknologi gjennom program i Enova og Siva.

Kompetanse for fremtiden

Energi Norge mener kvaliteten og finansieringen for tekniske fag i høyere utdanning bør styrkes.

Både de strategiske anbefalingene i Digital21 og Energi21 framhever tiltak for økt kvalitet og økt finansiering for de tekniske fagene i høyere utdanning:

 • Økt antall studieplasser i STEM-fagene (Digital21's anbefaling)
 • Heve finansieringskategori for ingeniør- og teknologistudier (Digital21's anbefaling)
 • Etablere skalerbare etterutdanningstilbud i IKT for yrkesaktive (Digital21's anbefaling)
 • Tettere kobling mellom næringsliv og akademia, gjennom eksempelvis kontinuerlig samarbeid om utdanningsopplegg og læringsmål tilpasset næringens behov. (Energi21's anbefaling)
 • Mer praksis integrert i utdanningen der praksisbedriften for noe mer kompensasjon. (Energi21's anbefaling)
 • Styrke satsingen på nærings PhD. og industrimasterutdanning. (Energi21's anbefaling)
 • Videreutvikle eksisterende laboratoriefasiliteter til nye kompetansekrav. (Energi21's anbefaling)
 • Integrere IKT-kompetanse i energifaglige utdanninger, og sikre kandidater med relevant IKT kompetanse til energibransjen. (Energi21's anbefaling)

Innspill og høringssvar fra Fornybar Norge

 1. Høringssvar: Digital 21

  Les Energi Norges høringssvar med innspill til Digital 21 (juni 2019).

 2. Høringssvar: Energi 21

  Les Energi Norges høringssvar til Energi 21 strategi 2018 (april 2018).

 3. Høringssvar: Horisont Europa

  Les Energi Norges høringssvar til Horizon Europe Co-design 2021-2024 (september 2019).

 4. Innspill: Hydrogenstrategi

  Les Energi Norges innspill til Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet om helhetlig hydrogenstrategi (februar 2019).

 5. Innspill: Pilot E

  Les Energi Norges innspill til Pilot E om fremtidens digitale energiproduksjon og verdikjeder for hydrogen (april 2019).

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: