Foto: Andrea Piacquadio/Pexels
Foto: Andrea Piacquadio/Pexels

For strømleverandører

Formål

Sertifisering er en anerkjent metode for å bygge tillit til at et produkt, en prosess, et system eller en person følger gitte spilleregler. Det handler i bunn og grunn om å regelmessig ‘se aktørene i kortene’ og med det øke sannsynligheten for at kravene overholdes.

Formålet med sertifiseringsforordningen Trygg Strømhandel er å sikre god kvalitet i arbeidet med salg av strøm. For initiativtagerne er et av målene med dette at ordningen skal bidra til at strømleverandørene blir bedre leverandører og at kundene øker tilliten til bransjen og til den enkelte leverandør. Dette gjøres ved å sette tydelige krav til god skikk et minimum av systemtilnærming, samt involvere en tredjepart, DNV, for å vurdere samsvar med disse kravene. Gjennom sertifiseringsprosessen, både første gang og ved senere fornyelser, møter strømleverandørene konkrete krav og forventninger. Dette kan i seg selv føre til forbedringer. Gjennom prosessen vil sertifiseringsorganet kunne utfordre leverandørene på om deres rutiner er gode nok og på den måten initiere forbedringer. Ved årlige revisjoner og stikkprøver vil DNV også kunne etterspørre konkrete forbedringstiltak, for eksempel dersom det avdekkes at etterlevelse av krav ikke er tilfredsstillende.

Hva er en sertifiseringsordning?

En sertifiseringsordning er et rammeverk (et sett med kjøreregler) for å kunne foreta en objektiv vurdering om hvorvidt definerte krav, for eksempel til utøvelse av en tjeneste, er ivaretatt. Selve sertifiseringsaktiviteten utføres av en uavhengig tredjepart. Resultatet av sertifiseringsaktiviteten er et Sertifikat som viser at den sertifiserte organisasjonen kan utføre denne tjenesten i henhold til kravene.

Hvordan bli sertifisert?

Enhver strømleverandør som ønsker sertifisering, må formelt søke om dette via tryggstromhandel@dnv.com. Nøkkeldata som må oppgis, for at sertifiseringsorganet kan forstå arbeidsomfanget, er:

  • Navnet på bedriften som søker (som oppgitt i Brønnøysundregistene)
  • Adresse
  • Kontaktperson
  • Informasjon om omfanget av strømleveringstjenesten (det som er tilgjengelig av informasjon for sluttkunden)
  • Omtrentlig antall private kunder (målepunkt)
  • Informasjon om bruk av leverandører til å utføre oppgaver som berøres av kravene
  • Informasjon om andre sertifiseringer som antas relevante

Søkeren vil, etter registrering, bli kontaktet av sertifiseringsorganet for informasjon om prosessen frem mot sertifisering.

Les mer om hele prosessen her.