Foto: Andrea Piacquadio/Pexels
Foto: Andrea Piacquadio/Pexels

Rammeverk for sertifiseringsordning for Trygg strømhandel

Sammen med representanter for strømselskapene har bransjeforeningene og DNV utarbeidet rammeverket for en norsk sertifiseringsordning for strømleverandører; Trygg Strømhandel.(18.01.2021)

Denne rapporten er en beskrivelse av ordningen. Alle som er interessert skal kunne gjøre seg kjent med ordningen, hvilke krav som stilles for å bli sertifisert, hvordan DNV vil undersøke om kravene er oppfylt og hvordan ordningen skal forvaltes og vedlikeholdes. Rapporten inneholder derfor både de konkrete kravene som stilles for sertifisering og forklaring av hva de ulike kravene innebærer.

Et hovedformål med all sertifisering er å bidra til at aktørene kontinuerlig arbeider med forbedring. Ikke desto mindre kan det skje at sertifiserte strømselskap svikter på ett eller flere punkter. Rapporten beskriver også hvordan DNV som sertifiseringsorgan vil forholde seg til mulige brudd på kravene.

Gjennom sertifiseringsprosessen, både første gang og ved senere fornyelser, møter strømleverandørene konkrete krav og forventninger. Dette kan i seg selv føre til forbedringer. Gjennom prosessen vil sertifiseringsorganet kunne utfordre leverandørene på om deres rutiner er gode nok og på den måten initiere forbedringer. Ved årlige revisjoner og stikkprøver vil sertifiseringsorganet også kunne etterspørre konkrete forbedringstiltak, for eksempel dersom det avdekkes at etterlevelse av krav ikke er tilfredsstillende.

Utviklingen av ordningen har fulgt prinsippene i ISO/IEC 17065: 2012, særlig punkt 4.6 som stiller krav om offentlig tilgjengelig informasjon for sertifiseringsordninger.

Oversikt over regelverk – Trygg strømhandel

Vi har laget en oversikt over lover, forskrifter og standardavtaler som normen enten baserer seg på eller utfyller. Dette for å sikre ivaretakelse av strømkundene i ordningen Trygg strømhandel. Dokumentet finnes i word-format slik at det er lett å supplere innholdet ved behov.