Lyse. Foto: Kristofer Ryde/Lyse
Lyse. Foto: Kristofer Ryde/Lyse

Innovasjon og forskning

Damsikkerhet i et helhetlig perspektiv

Prosjektet har som mål å etablere og ta i bruk kunnskap som utvikler damsikkerhet i et samfunnsoptimalt perspektiv. Prosjektet fungerer i dag som en felles arena for dialog mellom dameiere, myndigheter, rådgivere og FoU for å dele kunnskap og fremme utvikling av optimalt sikkerhetsnivå i en samfunnsøkonomisk ramme. Det fire pågående underprosjekter.

Pågående underprosjekter

Prosjektbeskrivelse/ bakgrunn

Prosjektet "Damsikkerhet i et helhetlig perspektiv" i regi av 30 produksjonsselskaper i bransjen. Prosjektet har som mål å etablere og ta i bruk kunnskap som utvikler damsikkerhet i et samfunnsoptimalt perspektiv. Foreløpig har arbeidet bestått i innsamling av bakgrunnsdata og midler til prosjektet. En viktig forutsetning for prosjekter er at myndighetene deltar i styringen og i arbeidet. NVE deltar med 2 observatører i styringsgruppen, i tillegg til at NVE deltar i prosjektgruppe 1 og 3. Samtaler mellom Energi Norge og NVE har ledet til en enighet om at et samarbeid innen damsikkerhet bør kunne utvikles videre innenfor følgende 3 områder:

Kunnskap

Tekniske og konstruksjonsmessige krav til en dam/vannvei og anleggets tekniske tilstand er avgjørende for investeringsnivået ved nybygging og ombygging/fornyelse. Prosjektet skal kartlegge hva som foreligger av kunnskap og forskningsresultater innenfor tekniske egenskaper ved dammene. Kartleggingen har som siktemål å avdekke hvor det er usikkerhet knyttet til kravsnivået, for eksempel hvor mye trykk og last en bestemt type konstruksjon tåler osv. Kartlegging skal også avdekke på hvilke områder vi mangler nødvendig kunnskap. En felles forståelse av de ulike risikomomentene og på hvilke faglige områder det eksisterer kunnskapshull, vil danne grunnlag for hvordan forskningsprosjekter og ressursinnsats kan prioriteres videre i fellesskap. 

Økonomi

Det skal investeres flere milliarder kroner i opprusting av dammer de kommende årene. Det er interessant å se nærmere på om dameier har tilstrekkelige insentiver til å foreta nødvendig vedlikehold og opprustning av dammer, både sett ut fra et samfunnsøkonomisk og et bedriftsøkonomisk perspektiv. Det gjøres en gjennomgang av dagens økonomiske rammebetingelser, herunder skatter og avgifter.

Risikovurdering

Hvordan gjøres risikovurdering av dammer i dag? Hvordan bør risikovurderinger benyttes? Det foretas en gjennomgang av status og praksis for bruk av risikovurderinger i Norge og andre land (ICOLD), og en vurdering av hva som eventuelt er hensiktsmessig formål, innhold og nivå på risikovurderinger fremover.

Når arbeidet innenfor disse tre områdene er gjort, vil prosjektet vurdere behovet for endringer i regelverk og retningslinjer.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

 

Profilbilde av Torgeir Johnson