Prinsippene bak læringsmetoden

Opplæringsverktøyet likehel.no er basert på det som kalles "Action learning". Det legges opp med utgangspunkt i involvering og aktiv deltakelse fra kursdeltakerne.

Kurslederen bør ha erfaring fra bransjen og pedagogisk innsikt i – og forståelse for – målgruppen, deres erfaringer, kunnskap og praksisbakgrunn. Dette betyr at kurslederen ikke skal oppføre seg som en ekspert, men være en fasilitator for god dialog og trening, der dialogen skjer mellom  kursdeltakerne, og mellom kursdeltaker og kursholder.

Kurset er erfaringsbasert. Det innebærer:

  • At det tas utgangspunkt i reelle og konkrete oppgaver, problemstillinger og dilemmaer som kursdeltakerne selv erfarer
  • At det ikke finnes noen klare svar eller løsninger

Samtidig legges det opp til kritisk refleksjon rundt egen rolle som leder, i dialog med andre i samme situasjon, ved at det utveksles erfaringer fra egen hverdag.

Ved at deltakerne møtes flere ganger over en lengre periode, kan de bli introdusert for noen få verktøy av gangen slik at de får tid til å øve og reflektere over innholdet mellom kursdagene. Det er viktig at det gis rom for at kursdeltakerne selv er søkende og utprøvende.