Hva er likehel.no?

Likehel.no er kraftnæringens opplæringsverktøy for sikkerhet, som skal bidra til at alle ansatte kommer like hele hjem fra jobb.

Likehel.no kort fortalt

Likehel.no er utviklet på basis av en kartlegging av kraftnæringens sikkerhetskultur og etablert forskning innen faget, og er et lavterskeltilbud til alle Energi Norges medlemmer. Bedriften skal selv kunne iverksette opplæringsprogrammet ved å laste ned materiell – inkludert instruksjoner til kursleder og kurspresentasjon – fra denne siden. 

Til tross for at Energi Norges styre i 2014 vedtok en visjon om null skader og et mål om 15 prosent årlig reduksjon i skadetallene, preges kraftnæringen fortsatt av høye skadetall og arbeidsulykker som fører til dødsfall. Likehel.no er et tilbud til bedriftene som kan benyttes i arbeidet med å redusere skadetallene.

Nullvisjonfilosofi baserer seg på tanken om at alle ulykker kan forebygges – om ikke på kort, så på lang sikt.

Skadefri arbeidshverdag

Bransjestandard for sikkerhetsarbeid i kraftnæringen

I arbeidet med å hindre ulykker og skader, må bedriften derfor ha fokus på:

  • Oppslutning: Alle ansatte, inkludert toppledelse, må involveres
  • Kommunikasjon: Ledere må kommunisere om sikkerhet med sine ansatte
  • Kultur: Det må etableres en sikkerhetskultur i bedriften 
  • Læring: Kontinuerlig forbedring handler om å lære av uønskede hendelser 

Derfor har Energi Norge – i samarbeid med forskningsinstituttet IRIS og medlemsbedriftene – utviklet opplæringsprogrammet likehel.no. Dette skal hjelpe ledere i kraftnæringen til å bli bedre til å planlegge og snakke med egne ansatte, slik at sikkerhet blir en integrert del av hverdagen.

Mellomledere er viktig

En kartlegging av sikkerhetskulturen i kraftnæringen foretatt av International Research Institute of Stavanger (IRIS), samt forskning på nullvisjonen, viser at mellomledere har en ekstra viktig rolle i sikkerhetsarbeidet. Arbeidet med nullvisjonen må derfor forankres gjennom hele organisasjonen fra styre og toppledernivå og ut i praksis, med fokus på mellomledere.

Sikkerhet må være på agendaen i hele verdikjeden, fra planlegging til utførelse. Dette innebærer at en bedrift som jobber etter nullvisjonsfilosofien, må integrere sikkerhet i alle arbeidsprosesser og systemer.