Dokumentarkiv

54 resultater

Type dokument
Velg område
54 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Innspill til stortingsmelding om flom og skred

  Fornybar Norge vil oppfordre departementet til å særlig involvere regulantene i arbeidet med ny stortingsmelding, da man fremover må ha fokus på hvordan vannkraftanlegg kan bidra til flomvern. Dette vil i tillegg bidra til mer fornybar energi, parallelt med ivaretagelse av Norges klimaforpliktelser.

 2. Høring om forslag til forlengelse av midlertidig forskrift om bruk av flaskehalsinntekter

  Fornybar Norge mener det må gis tariffstøtte til kunder i høyprisområder. En slik tariffstøtte er ikke sannsynlig å få hensyntatt i Statsbudsjettet for 2024. Det er derfor nødvendig å videreføre den midlertidige forskriften om bruk av flaskehalser ut 2024 for å sikre at kunder i høyprisområder skal få tariffstøtte også i 2024.

 3. Høringssvar til Nå er det alvor – Totalberedskapskommisjonen

  Fornybar Norge påpeker i vårt høringssvar på at kommisjonens rapport, og spesielt kapitel 14, gir en god virkelighetsbeskrivelse av norsk kraftsektor og de utfordringer og muligheter vi som samfunn står ovenfor. Som kommisjonen selv skriver under punkt 14.5.3 må det gjennomføres et nasjonalt løft for å sikre nok tilstrekkelig fornybar energi.

 4. Høringssvar KVU for nettforsterkning mellom Sørlandet og Østlandet

  Det fremstår som helt klar at det er behov for å forsterke transmisjonsnettet mellom Østlandet og Sørlandet, og at dette haster. Fornybar Norge støtter at Statnett går videre med konseptet om å forsterke nettet på land. Samtidig mener vi at Statnett bør videreutvikle konseptet med havvind fra Sørlige Nordsjø til Grenlandsområde som hybridforbindelse. Her er Fornybar Norges høringssvar.

 5. Høring om kraftrasjoneringsforskriften

  Fornybar Norge vil påpeke at forslaget til ny kraftrasjoneringsforskrift er en forbedring av gjeldende forskrift. Dette gjelder både med tanke på struktur og tydeliggjøring av ulike aktørers oppgaver og ansvar i ulike faser frem mot en rasjoneringssituasjon, samt når kraftrasjonering er iverksatt.

 6. Forslag til endringer i forskrift om utslippskrav til kjøretøy ved offentlig anskaffelse til veitransport

  Fornybar Norge mener hensynet til beredskap og personellets sikkerhet knyttet til vår mest samfunnskritiske infrastruktur, ikke er tilstrekkelig vektlagt og hensyntatt i forslag til endring i forskrift. Gitt den anstrengte sikkerhetspolitiske situasjonen og viktigheten av beredskap for bortfall i energiforsyningen, mener Fornybar Norge at det er avgjørende at nettselskapene, energientreprenørene, leverandørindustrien og kraftprodusentene som et minimum gis dispensasjon fra regelverk når det gjelder beredskapskjøretøy.

 7. Høringssvar: Forslag til politikk for å bedre tilstanden til villrein i Norge

  Fornybar Norge anerkjenner fullt ut betydningen av å ivareta villrein, som er klassifisert som nær truet på Norsk rødliste for arter, og er opptatt av at kunnskap skal ligge til grunn for villreinforvaltningen.

 8. Innspill til oppfølgingen av NOU 2023:3 Mer av alt - raskere

  Energikommisjonens innstilling bekrefter at Norge er bakpå med utvikling av ny kraftproduksjon og nytt nett. Den er krystallklar på at Norge trenger mye mer fornybar energi, og at vi må komme i gang raskt med ny produksjon av hensyn til både industri, klima og ønske om lavere strømpris.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt