Energi Norge til Stortinget: Skatteforslaget bremser det grønne skiftet

Foto: Knut Kroepelien står foran et basseng med grønne trær i bakgrunnen.

Knut Kroepelien, Administrerende direktør i Energi Norge. Foto: Caroline Roka / Energi Norge

Energi Norge har gitt konkrete innspill til Stortingets komiteer om hva de burde vektlegge i behandlingen av regjeringens forslag til statsbudsjett. Forslaget som ligger på bordet, omtaler vi som et klimafiendtlig kommuneran.

Energi Norge har denne uken sendt brev til Stortingets finanskomité, næringskomité og energi- og miljøkomité. Her melder vi inn våre innspill på regjeringens skattepakke, som rammer fornybarnæringen særdeles hardt. 

Vi mener at høyprisbidraget på vannkraft må fjernes og at økningen i grunnrenteskatten må reduseres. Tilpasninger for ulike prisområder bør vurderes, og grunnrenteskatten på vindkraft må utredes før det innføres. Endringene kan ikke ha tilbakevirkende kraft, slik regjeringen foreslår. 

Vannkraft 

Regjeringens forslag innebærer en marginalskatt for vannkraft på 90 prosent. Allerede i dag er effektiv skattebelastning (inkl. avskriving) for stor vannkraft høyere enn for petroleum. Med foreslåtte endringer øker forskjellen betydelig i vannkraftens disfavør. Det er et paradoks når vi vet hvilke klimautfordringer vi står overfor. 

Særlig investeringer i effekt rammes hardt, dvs. muligheten til å produsere mye strøm på en gang. NVE har varslet om en strammere effektbalanse fremover, og påpeker at pumpekraft og effektutvidelser blir viktige. Slike investeringer blir ikke lønnsomme med regjeringens forslag. Særlig høyprisavgiften virker negativt inn. 

Hvis skatteforslagene vedtas, vil vannkraften netto bidra med ytterligere 10 milliarder kroner. Medaljens bakside er at forslaget vil gjøre et tosifret antall store vannkraftoppgraderinger ulønnsomme, og med det hemme det grønne skiftet vesentlig. 

Energi Norge ber derfor Stortinget om å 1) fjerne høyprisavgiften, 2) redusere grunnrenteskattesatsøkningen vesentlig, vurdere tilpasninger for ulike prisområder og gjøre den tidsavgrenset ved dato, og 3) endre tidspunkt for ikrafttredelse slik at økt grunnrenteskattesats ikke får tilbakevirkende kraft, men gjelder fra 1. januar 2023.  

Vindkraft 

Vindkraftnæringen vil øke vertskommunenes andel av skatteinntektene fra vindkraft og er prinsipielt positiv til grunnrenteskatt, men vindkraften har i liten grad har hatt ekstraordinær inntekt det siste året, blant annet siden mye av vindkraften ligger i de nordlige prisområdene. 

Regjeringen sier skatten vil utformes som en kontantstrømskatt, men beskriver en innretning som avviker fra prinsippene i en investeringsnøytral kontantstrømskatt. 

Eksisterende prosjekt kommer særlig dårlig ut, og flere har varslet at de vil få problemer med å møte sine låneforpliktelser. I så fall risikerer industrien å miste inngåtte fastpris-avtaler fordi motparten, vindkraftverket, går konkurs. 

Regjeringens forslag legger også i for liten grad opp til at skatteinntektene skal gå til vertskommunene. 

Energi Norge ber Stortinget om å utsette innføringen av grunnrenteskatt på vindkraft til varslet høring er gjennomført og alle sider ved saken er belyst og utredet.  

Fastprisavtaler 

Det er bra at regjeringen avklarer sentrale rammebetingelser for fastprisavtaler, herunder kontraktsunntaket i grunnrenteskatten og avklaring om at avtalene bør være på fast volum. Vi noterer oss at Finansdepartementet mener høyprisavgiften vil gjøre det mer attraktivt for kraftprodusenter å tilby slike avtaler. Det er vi svært uenige i. Det er et økende behov for prissikring i hele verdikjeden og bransjen skal levere på dette behovet, men høyprisavgiften blir kun en kostnad som gjør avtalene dyrere. 

Vi har også kommentert på temaene elavgift, CO2-avgift, energieffektivisering, industriløft og eksportprosjektet.

Aktuelle dokumenter

  1. Regjeringens forslag til økt kraftskatt

    Regjeringen har foreslått å øke beskatningen av fornybar energi betraktelig, både gjennom å øke grunnrenteskatten for vannkraft, innføre grunnrenteskatt for vindkraft og ved å innføre en høyprisskatt for all fornybar energi. Forslagene har mange negative implikasjoner for investeringer i fornybar energi og for kraftsystemet som helhet. Energi Norge har derfor sendt brev til Stortinget der virkningene av forslaget beskrives og forslag til løsning skisseres.

  2. Energi Norge og Norwea ber om viktige endringer i regjeringens forslag til økt skatt på vindkraft

    Norge styrer mot kraftunderskudd i 2026 og endringer av skattesystemet må legge til rette for investeringer i ny fornybar kraftproduksjon, slik at næringsliv og husholdninger får tilgang på sikker, ren og rimelig kraft.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: