Produksjonsteknisk konferanse PTK 2022

8.-10. mars, The Qube ved Clarion Hotel & Congress Oslo Airport & Comfort Hotel RunWay

Bli kjent med deltakerne på PTK

Vi ønsker å legge til rette for nettverksbygging før, under og etter PTK 2022, og har i den sammenheng tatt en prat flere av årets deltakere.  Her møter du flere av deltakerne på årets PTK. Noen har deltatt flere ganger, andre er med for første gang. 

  • "Jeg gleder meg til å treffe likesinnede teknologer til en hyggelig gjenforening etter en lang pandemi."

BLI KJENT MED LARS IVAR MÆLEN

Hvor jobber du, og hva jobber du med?

Jeg jobber som produksjonssjef i Trollfjord Kraft AS, som holder til på Stokmarknes i Vesterålen. Trollfjord Kraft produserer vannkraft. Jeg driver stort sett med alt innen FDV, prosjektledelse, planlegging mm. Innehar også en rekke funksjoner som driftsleder, faglig ansvarlig elektriske anlegg, brannvernleder, stedfortredende VTA og leder for vassdrasanlegg for å nevne noe. Vi har i fjor høst avsluttet et flerårig tunnelprosjekt og utvidet nedslagsfelt til eksisterende kraftverk i en særdeles utfordrende, men vakker Nordlandsk natur. Dette var et pionerprosjekt i og med at det antakelig ikke er utført lignende i veiløst terreng tidligere.

Har du deltatt på PTK tidligere?

Jeg har tidligere deltatt på PTK. På PTK treffer man mange faglig likesinnede, får høre mange gode og inspirerende foredrag, se og snakke med alle utstillerne som man gis mulighet til å knytte forretningsmessige forbindelser med for eventuelle framtidige prosjekter.

Hva mener er den største utfordringen for norsk kraftproduksjon fremover?

Det å imøtekomme et akselererende forbruk er en utfordring, både overførings- og produksjonsmessig. Det at det er store prisforskjeller er også ei utfordring både i sør og nord med sine ulike prismessige utfordringer. Vi må også sørge for balansekraft i en stadig voksende vindkraftutbygging, både på land og hav.

Hva mener du det blir viktig å fokusere på fremover mtp. bærekraft?

Da er nøkkelordet vannkraft og overføringslinjer.

Hva er din største forventning til PTK 2022?

Jeg gleder meg til å treffe likesinnede teknologer til en hyggelig gjenforening etter en lang pandemi. Mange gode foredrag med interessante tema, samt det å kunne rusle rundt, se på, snakke med utstillerne.

  • "Jeg håper å få mange nye kontakter og faglig påfyll."

BLI KJENT MED SUSANNE VETTIN

Hvor jobber du, og hva jobber du med?

Jeg jobber for Statkraft Energi AS som er et ledende internasjonalt selskap innen regenerativ energi. Her jobber jeg som spesialist for BIM og teknisk dokumentasjon i Glomfjord.

Har du deltatt på PTK tidligere?

Dette blir min første deltakelse på PTK.

Hva mener er den største utfordringen for norsk kraftproduksjon fremover?

Jeg tror at en av de største utfordringene for norsk kraftproduksjon er klimaendringen.

Hva mener du det blir viktig å fokusere på fremover mtp. bærekraft?

Jeg tror det blir viktig å fokusere på standardisering i digitaliseringsarbeidet. Det brukes mye ny/nyere teknologi i prosjekter som har stor potensial i drift og vedlikehold. Men utviklingen er så raskt og ukoordinert at potensialet ikke kan utnyttes. Her er det viktig å lager bransje standarder slik som Statsbygg har gjort for byggebransjen.

Hva er din største forventning til PTK 2022?

Jeg håper å få mange nye kontakter og faglig påfyll.

  • "Det er alltid ny og spennende informasjon å ta med seg fra PTK"

BLI KJENT MED TRULS SKEIE

Hvor jobber du, og hva jobber du med?      

Jeg jobber for Tinfos AS innenfor småkraft utbygging som forretningsutvikler og prosjektleder.

Har du deltatt på PTK tidligere? Hvis ja, hva er grunnen til at du deltar igjen?     

Jeg deltok på PTK for ca.15 år siden. Tinfos ser for seg et marked på total utbygging av småkraftverk som interessant og at det er mange lokale energiverk som har prosjekter de skal bygge ut.

Hva mener du er den største utfordringen for norsk kraftproduksjon fremover?  

Jeg mener den største utfordringen innenfor norsk kraftproduksjon i dag ligger nok hos NVE og deres kapasitet til å behandle saker rundt dette.

Hva mener du blir viktig å fokusere på fremover mtp. bærekraft?             

At utbygginger blir gjennomført på en god og skånsom måte som tar hensyn til miljøet og at fotavtrykket blir så små som mulig.

Hva er din største forventning til PTK 2022?             

Min største forventning er å knytte mange nye kontakter der vi kan tilby gode tjenester og kompetanse til. Faglig  er det alltid nye og spennende ting å ta med seg innenfor dette miljøet.

  • "Jeg ser frem til å knytte nye kontakter og få erfaring fra andre."

BLI KJENT MED KJELL ÅGE RØILAND

Hvor jobber du, og hva jobber du med?

Jeg jobber i Agder Energi Vannkraft AS. Der jobber jeg som senioringeniør reinvestering, og har ansvar for elektromessig teknisk / økonomisk vurdering av anleggspark for AEVK mhp reinvestering. 

Har du deltatt på PTK tidligere? Hvis ja, hva er grunnen til at du deltar igjen?

Ja, jeg har deltatt før. Det er mange interessante foredrag spesielt rettet mot kontrollanlegg og levetid på komponenter (forlengelse). 

Hva mener er den største utfordringen for norsk kraftproduksjon fremover?

Jeg mener den største utfordringen er riktig bruk av ressurser mhp reinvestering av eldre anlegg.

Hva mener du det blir viktig å fokusere på fremover mtp. bærekraft?

Det blir viktig å bruke ressurser på en riktig måte slik at investeringene ikke «går til spille» i et grønt skifte.

Hva er din største forventning til PTK 2022?

Jeg ser frem til å knytte nye kontakter og få erfaring fra andre leverandører/kraftprodusenter mhp levetidsforlengelse og riktig reinvesteringstidspunkt.

  • "Jeg deltar for å følge med på utviklingen innen ulike fag."

BLI KJENT MED HALVOR HALVORSEN

Hvor jobber du, og hva jobber du med?

Jeg jobber i Hafslund Eco Vannkraft AS som er et norsk kraftproduksjonsselskap. Her arbeider jeg med vassdrag, miljø og vannkraftutbygging.

Har du deltatt på PTK tidligere?

Ja, jeg har deltatt på PTK tidligere. Jeg deltar for å følge med på utviklingen innen ulike fag og for å møte kollegaer i bransjen. 

Hva mener er den største utfordringen for norsk kraftproduksjon fremover?

Akkurat nå må vi ri av bølgen av kritikk mot kraftmarkedet, på mellomlang sikt må det utvikles mekanismer som skjermer kundene fra de verste prisvariasjonene (F.eks lange fastpriskontrakter) og energieffektivisering. På lang sikt mener jeg vi må sørge for en smart og miljøvennlig utbygging av norsk vannkraft og vindkraft på land. På enda lengre sikt bør havvind og et fullintegrert nordsjønett utvikles.

Hva mener du det blir viktig å fokusere på fremover mtp. bærekraft?

For det første må vi dokumentere at norsk vannkraft er bærekraftig – fra alle innfallsvinkler, dernest vise at bevaring og utvikling av vannkraften er et av de beste bærekraftstiltakene Norge har. Ellers bør vi alle velge å kjøpe og bruke varer/produkter som er bærekraftige (ESG).

Hva er din største forventning til PTK 2022?

Jeg håper jeg kan få noen nye ideer som jeg kan ta med tilbake til arbeidet - og møte gamle kjente i bransjen! 

  • "Har deltatt på PTK mange ganger tidligere – gleder meg til å treffe folk i bransjen!"

BLI KJENT MED LASSE ARNESEN

Hvor jobber du, og hva jobber du med?

Jeg jobber i COWI AS som vannkraftsrådgiver. COWI er en rådgivervirksomhet som leverer tjenester over hele verden innen ingeniørteknikk, miljø, samfunnsøkonomi, basert på miljø- og samfunnsmessige hensyn. Mine arbeidsoppgaver er rådgivning innenfor dammer og kraftverk.

Har du deltatt på PTK tidligere?

Ja, har deltatt på denne konferansen mange ganger før.

Hva mener er den største utfordringen for norsk kraftproduksjon fremover?

Den største utfordringen mener jeg må være leveransekapasitet El-mek, samt ugunstig bekostning.

Hva mener du det blir viktig å fokusere på fremover mtp. bærekraft?

Jeg tror det er viktig at skattelovgivningen endres for å motivere til bedre ressursutnyttelse.

Hva er din største forventning til PTK 2022?

Jeg gleder meg aller mest til å møte folk i bransjen.

  • "Skal vi leve mest mulig bærekraftig må vi bli bedre til å utnytte de ressursene vi besitter på en mest mulig smart og effektiv måte. "

BLI KJENT MED MARTIN EMSTAD

Hvor jobber du, og hva jobber du med?

Jeg jobber for Statkraft Energi AS som er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft. Her jobber jeg som vedlikeholdsleder i Eidfjord i Hardanger.

Har du deltatt på PTK tidligere?

Dette blir min første deltakelse på PTK.

Hva mener er den største utfordringen for norsk kraftproduksjon fremover?

Jeg mener at en av de største utfordringene for norsk kraftproduksjon fremover blir å imøtekomme kravene som blir stilt fra samfunnet. Samfunnet er i stadig utvikling, og en ser at behovet for elektrisk kraft vil øke i fremtiden. Samfunnet er skeptiske til etablering av vindkraftparker, og mange av vassdragene i Norge er inne i/eller skal gjennom en vilkårsrevisjon. I vilkårsrevisjonene kan det bli fremmet nye vilkår for videre drift av kraftverkene, som i noen tilfeller kan føre til mindre kraftproduksjon fra kraftverkene våre. Det å kunne tilfredsstille et økende kraftbehov samtidig som vi må minske kraftproduksjonen og ikke bygge ut ny kraftproduksjon, er da en utfordring jeg mener blir spennende å følge i tiden fremover.

Hva mener du det blir viktig å fokusere på fremover mtp. bærekraft?

Skal vi leve mest mulig bærekraftig må vi bli bedre til å utnytte de ressursene vi besitter på en mest mulig smart og effektiv måte. I Norge har vi mange høye fjell og mye vill natur, en måte vi kan utnytte en slik ressurs er å lage en demning og produsere elektrisk kraft. En annen måte å utnytte denne ressursen er og la bonden få området til beite for dyrene sine, slik at han kan produsere mat til befolkningen. Vi må heller ikke sløse med de ressursene vi besitter, men heller dele de om det er år med overskudd. Skal en klare å leve mest mulig bærekraftig er en nødt til å utnytte ressursene vi allerede besitter på en best mulig måte.

Hva er din største forventning til PTK 2022?

Jeg ser frem til faglig påfyll innen flere viktige temaer, men gleder meg også til å få treffe mange dyktige folk i fagmiljøet igjen.