Nettkonferansen 2021

1.- 2. desember 2021, Clarion Hotel the Edge Tromsø

Elektrifisering krever samhandling!

Elektrifisering og et godt strømnett er svært viktig for å lykkes med å nå både klima- og verdiskapingsmål. For å lykkes er vi avhengig av at problemstillinger og løsninger løftes opp på et helhetlig nivå hvor alle involverte aktører drar i samme retning.  

Norsk strømforbruk forventes å øke kraftig frem mot 2030 som følge av elektrifisering og det grønne skiftet. Samtidig ser vi allerede i dag flere eksempler på at manglende nettkapasitet er til hinder for ønsket elektrifisering og mer grønn verdiskapning. Bygging av større nettanlegg har ofte lang ledetid og investeringskostnadene er betydelige. Kan manglende nettkapasitet bli et hinder for å nå etablerte nasjonale klima- og verdiskapingsmål? Hvordan kan dagens rammevilkår og regulering av nettselskapene forbedres for realisering av tilstrekkelig nettkapasitet tidsnok? Hvilke andre virkemidler bør på plass fra myndighetene?  

Selv om regulatoriske tiltak og andre virkemidler fra myndighetene kan bidra til en mer effektiv utvikling, har nettselskapene selv iverksatt egne prosesser for å imøtekomme det økte behovet for overføringskapasitet fremover. Hvordan jobber nettselskapene med kundereisen og mer effektiv kundehåndtering? Hvordan tar de i bruk ny og forbedret teknologi for å redusere fremtidige investeringskostnader? 

På årets nettkonferanse i Tromsø vil økning av norsk strømforbruk frem mot 2030, manglende nettkapasitet, dagens rammevilkår, regulatoriske tiltak og andre spennende temaer være problemstillinger som vil bli diskutert. Konferansen vil inneholde en god blanding av innlegg, panelsamtaler og diskusjoner, hvor både myndigheter, industri, leverandører og nettselskapene selv vil bidra. 

Hvem er det for?

Ledelse, planleggere, driftssjefer, nettsjefer og fagansvarlige i nettselskap. De som prosjekterer, arbeider med drift og vedlikehold, rammebetingelser, IT og/eller kunderelasjoner, konsulenter og leverandører.